Показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва

Показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва – кількісно-якісна характеристика результатів економічної діяльності сільськогосподарських підприємств, фірм і компаній у вартісному та натуральному вимірах. Основними вартісними П. е. е. с. в. є: 1) відношення валової продукції до авансованого на її виробництво капіталу (куди входять вартість використовуваних основних і оборотних виробничих фондів, витрати на оплату робочої сили, вартість землі); 2) відношення валового доходу до авансованого капіталу; 3) чистий дохід

або прибуток у розрахунку на одиницю вартості авансованого капіталу (дає змогу комплексно оцінити співвідношення кінцевих результатів виробництва з витратами на їх досягнення); 4) рентабельність (відношення чистого доходу або прибутку до суми матеріальних і трудових витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції); 5) норма прибутку (відношення отриманого прибутку до середньорічної балансової вартості основних і оборотних фондів) та ін. Ці показники конкретизуються у критеріях ефективності використання окремих видів ресурсів (фінансових, земельних, трудових, матеріальних). Так, ефективність використання
землі характеризують виробництво валової продукції, валовий і чистий дохід з одиниці земельної площі. Ефективність використання трудових ресурсів визначають за допомогою показників продуктивності праці (відношення вартості валової продукції сільського господарства в порівняльних цінах до середньорічної кількості працівників, зайнятих у сільському господарстві – людино-годин), витрат праці на 1 ц окремих видів продукції та ін. До вартісних показників ефективності використання фондів належать фондовіддача, фондомісткість, валовий або чистий дохід у розрахунку на одиницю вартості основних фондів або загальної вартості основних і оборотних фондів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва - Економічний словник