ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА. ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ. ОСНОВНІ ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ СУЧАСНОСТІ

Політологія
ПРИКЛАДНА ПОЛІТОЛОГІЯ

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА. ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ. ОСНОВНІ ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ СУЧАСНОСТІ

Короткі висновки
Політична культура – надзвичайно містке поняття. Кількість його визначень наближається до п’ятдесяти. Єдиний виразний критерій, який дає змогу більш-менш чітко окреслити це поняття, полягає у розмежуванні двох сфер політичного буття: інституційної та орієнтаційної. Політична культура – сфера не безпосередньої дії, а суспільних уявлень про світ політики та відповідних норм поведінки.
Різні

типи політичних культур (англо-американська, континентально-європейська, авторитарно-патріархальна, тоталітарна) свідчать про різноманітність форм цивілізаційного розвитку, своєрідність кожної з них.
Немає нічого неприродного в тому, що багатовікова бездержавність і розчленованість українського суспільства сьогодні обернулася фрагментарністю, відсутністю цілісності його політичної культури. Розвиток політичної культури в сучасній Україні великою мірою залежить від цілеспрямованих політичних, економічних, соціальних перетворень, від рівня політичної культури владної еліти.
Політична ідеологія
є однією з найвпливовіших форм політичної свідомості. Вона реалізується в конкретних політико – ідеологічних доктринах, у яких відбиваються прагнення тієї чи тієї групи осіб до влади й намагання сформувати громадську думку відповідно до цієї мети.
Лібералізм як політична доктрина, в основі якої – ідеали вільної конкуренції, ринку, підприємництва, вельми популярний серед прихильників демократичного політичного устрою суспільства. Авторитет консервативної ідеології зумовлений умінням поєднати зрозумілі кожному й поширені в суспільстві цінності з завданнями політичної еволюції західного суспільства. Сучасні модифікації лібералізму й консерватизму дістали обгрунтування в неоліберальній і неоконсервативній доктринах.
Соціалізм і соціал-демократія як політичні доктрини досить поширені у світовій політичній практиці. Не всі положення соціально-політичної концепції марксизму витримали перевірку дійсністю. Втім це не знецінює ключової тези марксизму про закономірну потребу творення суспільства, в якому буде подолане відчуження людини від праці, засобів виробництва. Йдеться про осмислення соціалізму як теорії та світоглядної концепції, що взаємодіє і розвивається з іншими вченнями й соціальними теоріями світової культури.
Фашизм як політичну ідеологію офіційно засудило світове співтовариство. Після розгрому нацистської Німеччини націонал-соціалістські організації оголошено поза законом, а їхні керівні органи визнано на Нюрнберзькому процесі злочинними. Проте не слід недооцінювати впливу ідеології неофашизму. На сучасному етапі фашистські організації та групи діють у багатьох країнах світу. Останнім часом неофашистські організації активізувалися в країнах Західної Європи, зокрема в Австрії, ФРН, Франції.
Контрольні запитання та завдання
1. Визначте зміст і структуру поняття “політична культура”.
2. Які типи політичних культур вам відомі?
3. Якими ви бачите перспективи формування політичної культури в сучасній Україні?
4. Дайте визначення поняття “політична ідеологія”, “політична доктрина”.
5. Які функції здійснює політична ідеологія?
6. Назвіть характерні риси лібералізму та консерватизму як політичних доктрин.
7. У чому відмінність соціалізму й соціал-демократії як політичних ідеологій?
8. Чому фашизм і націонал-соціалізм визначено як людиноненависницькі ідеології?
ЛІТЕРАТУРА
1. Буллок А. Гитлер и Сталин: Жизнь и власть. Сравнительное жизнеописание: В 2 т. Пер. с англ. – Смоленск, 1998. – Т. 1. – 656 с.; Т. II. – 658 с.
Нагорна Л. П. Політична культура українського народу: Історична ретроспектива і сучасні реалії. – К., 1998. – 278 с.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА. ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ. ОСНОВНІ ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ СУЧАСНОСТІ - Довідник з політології