ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ, ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО

Політологія
ПРИКЛАДНА ПОЛІТОЛОГІЯ

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ, ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО

Короткі висновки
В Україні активно формується багатопартійна цивілізована система партій лівого, центристського й правого спрямування. Багатопартійність в Україні позначається гострою боротьбою, в тому числі всередині всіх партій. В умовах формування і зміцнення нової політичної системи українській багатопартійності належить пройти ще доволі довгий шлях становлення, щоб стати справжньою – реальною і впливовою – складовою цієї

системи.
У структурі науки про політику поняття “політична еліта” посідає одне з провідних місць. Політична еліта – це носії найвиразніших політико-управлінських здатностей, які займають панівні, впливові позиції в суспільстві. Класичні концепції еліт нині доповнюються сучасними теоріями еліт (ціннісна, теорія демократичного елітизму, плюралізму, ліберальна тощо).
Аналіз концепцій і класифікацій типів політичного лідера висвітлює його місце й роль у політичному житті суспільства, показує залежність соціальної значущості лідера від рівня політичної культури й політичної активності громадян. Перед
сучасною Україною постало завдання формування політичної еліти, свідомої своєї ролі та відповідальності. Від його розв’язання залежить становлення й розвиток правової, демократичної, соціальної держави та громадянського суспільства.
Контрольні запитання та завдання
1. Дайте визначення поняття “політична партія”.
2. Які ви знаєте види партійних систем?
3. Схарактеризуйте партійно-політичний спектр сучасної України.
4. Дайте визначення поняття “політична еліта”.
5. Які класичні теорії еліт ви знаєте?
6. Схарактеризуйте сучасні теорії еліт.
7. Дайте визначення поняття “політичне лідерство”.
8. Визначте провідні тенденції формування політичних еліт і політичних лідерів у сучасній Україні.
ЛІТЕРАТУРА
1. Журавський В. С. та ін. Політична еліта України: теорія і практика трансформації. – К.: 1998. – 264 с.
2. Пахарев А. Д. Политическое лидерство и лидеры: Монография. – К., 2001. – 270 с.
3. Політичні партії в Україні: Інформ.-довідкове вид. / Ред. кол.: М. М. Рябець (голова) та ін. – К” 2001. – 360 с.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ, ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО - Довідник з політології