Політичний (державний) режим

Частина перша

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

§ 3. Державни лад

4. Політичний (державний) режим.

Політичний (державний) режим визначає методи, якими здійсню­ють владу в державі, способи й засоби, котрі для цього використо­вують.

Політичних режимів багато, але прийнято поділяти їх на демократичні й недемократичні (антидемократичні). Більшість держав намагаються забезпечувати панування демократії, діяти відповідно до вимог, що характеризують демократичне суспільство.

Демократія (від грец. demokratia, demos – народ, kratos – влада народу)

– це форма державного режиму, за якого державна влада

Здійснюється на основі рівної участі громадян в управлінні держа­вою, гарантовано дотримання їхніх прав і свобод відповідно до міжнародних стандартів прав людини.

Пригадайте з курсу правознавства 9 класу, які міжнародно – правові акти визначають міжнародно-правові стандарти прав людини.

У демократичній державі основним джерелом влади є народ. Державна влада здійснюється на основі її поділу на законодавчу, виконавчу й судову. В демократичній державі має бути гарантовано й забезпечено реальну рівність усіх громадян перед законом, реаліза­цію

проголошених прав і свобод. Щоб створити можливості для участі всіх громадян в економічному й політичному житті, демокра­тична держава забезпечує існування різних форм власності, свободу діяльності політичних та інших об’єднань, розмаїття політичного життя (або плюралізм). У демократичній країні створюються умови для верховенства права й незалежності правосуддя.

На відміну від демократичної в антидемократичних державах громадяни позбавлені можливості брати участь у розв’язанні державних питань або ця участь є формальною. Здебільшого в таких країнах утверджується влада однієї особи (або групи осіб), партії, ідеології, інші зазнають переслідувань. В антидемократичних державах права особи не гарантовані, вони постійно обмежуються.

Визначають такі види антидемократичних режимів.

Політичний (державний) режим

Головні ознаки тоталітарного режиму – усеохоплюючий (тотальний) контроль за всіма сферами суспільного життя, існу­вання й панування єдиної ідеології, монополія держави у сфері економіки.

Для деспотії характерним є зосередження в руках однієї особи або групи осіб (деспота) усієї влади, застосування надзвичайно жор­стких методів управління державою, утиски прав і свобод людини.

Авторитаризму також притаманна значна концентрація влади в руках однієї особи або інших осіб, безстроковий характер влади глави держави. Такий режим не має політичної опозиції, управління здійснюється переважно шляхом віддання команд, без будь-якого обговорення.

Форма держави має три елементи – форму правління, форму державного устрою, державний (політичний) режим.

Форма правління характеризує порядок формування органів влади в державі та їх повноваження.

Державний устрій визначає побудову держави, відносини між вищими органами, центральними й місцевими органами влади.

Політичний (державний) режим характеризує способи, які застосовують при управлінні державою. Більшість країн світу прагне побудувати демократичне суспільство. У демократичних державах є система поділу державної влади на законодавчу, виконавчу й судову, забезпечується верховенство права й незалежність правосуддя, політичне й економічне розмаїття. Такі держави дотримуються прав і свобод усіх людей.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Політичний (державний) режим - Правознавство