Поняття політичної ідеології

Політологія
ПРИКЛАДНА ПОЛІТОЛОГІЯ

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА. ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ. ОСНОВНІ ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ СУЧАСНОСТІ

3. Поняття політичної ідеології
Термін “ідеологія” (від грецького idea – поняття і logos – учення) у науковий обіг уперше ввів французький учений Дестюд Детрасі (1754-1836) у своїй праці “Елементи ідеології”.
У політичній науці існують різноманітні підходи до визначення поняття “політична ідеологія”. Марксизм, наприклад, виходить із того, що ідеологічні доктрини залежать від матеріальних умов життя

суспільства, а тому вони є теоретичними уявленнями, які відбивають колективні інтереси. Неоанархісти вважають, що ідеологія породжена масовою свідомістю. Ідеологію нерідко визначають і як “служницю влади”, яка не має серйозної ваги та значення в політиці.
Більшість учених вважають, що політична ідеологія є формою політичної свідомості. В широкому розумінні – це синтезована сукупність поглядів, що віддзеркалюють і захищають інтереси тієї чи тієї суспільної групи, її мету й завдання під час завоювання й утримання влади. У вужчому розумінні політична ідеологія – доктрина, яка обгрунтовує прагнення відповідної
групи на владу або її використання і тому передбачає ту чи ту стратегію політичних дій.
Політична ідеологія здійснює відповідні функції. Теоретико-концептуальна функція формує головні положення, які розкривають інтереси й ідеали того чи того класу, верстви, нації, держави. Програмово-політична функція переводить соціально-філософські принципи та ідеали в програми, гасла, вимоги політичної еліти. Ця функція безпосередньо пов’язана з діяльністю політичних партій, союзів, об’єднань, виборчих блоків. Функція оволодіння масовою політичною свідомістю населення досягає позитивних результатів лише тоді, коли ідеї та положення ідеології відповідають буденним поглядам і уявленням населення про стиль життя, якому віддається перевага порівняно з іншими. Ідеологія інтегрує суспільство на грунті свідомо сформульованих цілей. У демократичному суспільстві політична ідеологія здійснює свої функції на етапі входження громадян у політичне життя; тоталітарне суспільство силоміць утверджує ідеали панівної ідеології у свідомості громадян і їхньому повсякденному житті.
Політична доктрина (від лат. doctrina – учення) – засадничий принцип діяльності суб’єктів політичного процесу, заснований на певній політичній ідеології. У політичній доктрині відображається розуміння політичної системи, шляхів її розвитку, засобів і методів розв’язання політичних проблем, вибору політичних пріоритетів. Політична наука виокремлює такі доктрини: лібералізм, консерватизм, соціалізм, соціал-демократія, фашизм.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Поняття політичної ідеології - Довідник з політології