Поняття про макроеволюцію

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ

Розділ 2

ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

2.3. Закономірності і проблеми макроеволюції та антропогенезу

Класичний дарвінізм розкрив основні принципи еволюційного процесу та загальну картину філогенезу живих організмів. Цей напрямок отримав назву макроеволюція, яка охоплює великі відрізки часу, значні території та вищі таксони живих організмів. Важлива закономірність цього процесу – незворотність еволюційних видів. За час еволюції вимерло понад 500 тис. різних видів рослин

і тварин. Поява нового виду – процес унікальний. Існуючі види стійкі, вони успадковують всі ті особливості, яких досягнуто в процесі еволюції.

Історичний процес еволюційного розвитку органічного світу охоплює й еволюцію людини (антропогенез). На відміну від еволюції інших видів, еволюційне становлення людини відбувалося під впливом не тільки біологічних, але й соціальних чинників. Спадкова конституція людини формувалася шляхом поступового і тривалого процесу еволюції, що знаходить підтвердження в онтогенезі систем органів. Сучасна людина є продуктом спадкової програми (генів) і середовища.

2.3.1. Поняття

про макроеволюцію

Хоча на Землі співіснують організми, різні за рівнем і планом будови (від мікроорганізмів до людини), процес історичного розвитку в цілому має напрямлений, прогресивний характер, що забезпечується макроеволюцією, яка грунтується на еволюції груп організмів.

Макроеволюцією називають процес утворення надвидовихтаксонів (родів, родин, рядів, класів, типів). Деякі автори процес утворення класів і типів виділя – кяь окремо і називають мегаеволюцією. На відміну від мікроеволюції, яка відбувається в історично короткій час і доступна для безпосереднього вивчення, макроеволюція займає історично грандіозні проміжки часу і недоступна для безпосереднього спостереження.

Мікроеволюція – це еволюційний процес, що відбу – – ться всередині виду і може завершитися утворенням нового виду, макроеволюція – це надвидова еволюція. Але принципових відмінностей між ними не існує. В основі макроеволюції лежать мікроеволюційні процеси, що відбуваються в популяціях. Вищий таксон зароджується у популяції. Ч. Дарвін дотримувався поглядів про походження видів від одного предка монофілія). У результаті розходження (дивергенції) видів родовідне дерево розгалужується. За сучасними даними, існують шляхи еволюції, коли один таксон бере початок не від одного, а від двох і більше предкових форм (поліфілія). Встановлення істинних шляхів походження таксонів має значення для визначення місця даної групи організмів у системі природи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Поняття про макроеволюцію - Довідник з біології