Постіндустріальне суспільство

Політологічний словник

Постіндустріальне суспільство – це стадія історичного розвитку людства, яка приходить на зміну індустріальній цивілізації. П. с. виникає в останню чверть XX ст. В такому суспільстві провідною сферою економіки є сфера послуг, функціонує високо-розвинута ринкова економіка, яка ефективно використовує науково-технічний прогрес, автоматизацію та інформаційно-комп’ютерні технології, ключові позиції займають університети як центри наукових знань і науково-технічні спеціалісти. Політична сфера П. с. спирається

на зрілу демократію, в соціальній сфері основною турботою є якість життя.

Головними теоретиками постіндустріального суспільства були Д. Белл, О. Тоффлер, З. Бжезинський, А. Турен.

У концепції П. с. стверджується, що залежно від рівня розвитку техніки в суспільстві послідовно домінують “первинна” сфера економічної діяльності (сільське господарство), “вторинна” (промисловість), а на сучасному етапі на перше місце виходить “третинна” сфера послуг, де провідні позиції посідає наука й освіта. Кожній з цих трьох стадій властиві специфічні форми соціальної організації: церква та армія в аграрному суспільстві,

корпорації в індустріальному, університети в постіндустріальному, а також домінуюча роль певного соціального стану (відповідно – священнослужителів та феодалів, бізнесменів, науковців і спеціалістів).

Існує багато підходів до визначення контурів П. с., проте ключовими позиціями є дві: неотехнократична та гуманітарно-екологічна.

Неотехнократичний підхід базується на визнанні особливої ролі високих технологій і наукової діяльності у формуванні контурів майбутнього суспільства. Гуманітарно-екологічний підхід акцентує увагу на необхідності підпорядкувати науково-технічні чинники людському та природному началам задля виживання людства.

Brzezinski Z. К. Between two ages. – N. Y., 1970; Bell D. The coming of Post-industrial Society. – London, 1974; Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под ред. В. Л. Иноземцева. – М., 1999; Тоффлер О. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге XXI века. – М. 1991; Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. – М., 2000.

О. Полішкарова

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Постіндустріальне суспільство - Довідник з політології