ПОЗНАЧЕННЯ М’ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 34. ПОЗНАЧЕННЯ М’ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ

Про те, якими буквами позначаємо на письмі м’які приголосні звуки, коли пишемо знак м’якшення, та взагалі про правильну вимову

Пригадаймо. З якою метою використовують на письмі знак м’якшення?

266 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в слові колодязні є три м’які приголосні звуки, проте немає жодного знака м’якшення. Наведіть аналогічні приклади.

ПОЗНАЧЕННЯ МЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ЗНАКА МЯКШЕННЯ

Букви ь, і, я, ю, є можуть

позначати м’якість відразу двох приголосних. НАПРИКЛАД: стіл [с’т’іл].

267 І. Прочитайте виразно вірш. Який його основний мотив?

РІДНА МОВА

Народилася я в Україні, де річки й світанки сині-сині. Змалку вчила мене моя мати мову й рідне слово шанувати. Моя рідна українська мово, я люблю твоє співуче слово.

Я без нього – наче без родини, бо я донька рідної Вкраїни. Серце моє квітне як в обнові, коли чую українське слово.

А воно, як птах, небес сягає, краще мови рідної немає.

О. Довгоп’ят.

II. Знайдіть слова з м’якими приголосними та визначте, як позначено м’якість цих звуків на письмі: а) знаком

м’якшення; б) буквами я, ю, є; в) буквою і. Поясніть уживання знака м’якшення.

III. Розгляньте ілюстрацію до вірша і складіть за нею речення, використавши щонайменше одне зі знайдених слів.

ПОЗНАЧЕННЯ МЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ЗНАКА МЯКШЕННЯ

Прочитайте слова парами. Зверніть увагу на звук [н’] у словах першої колонки. Як на письмі позначено його м якість? А чи в усіх словах другої колонки є цей звук? На основі спостереження зробіть висновок, як можна перевірити наявність чи відсутність знака м’якшення в словах першої колонки.

ПОЗНАЧЕННЯ МЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ЗНАКА МЯКШЕННЯ

ПОЗНАЧЕННЯ МЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ЗНАКА МЯКШЕННЯ

Зверніть увагу

Коли знак м’якшення уживається у формі називного відмінка іменника (нянька), то він зберігається й у всіх інших відмінках (няньці), а також в утворених від цього іменника прикметниках із суфіксом – ин – (няньчин). Коли ж у називному відмінку його нема, то й в інших відмінках і в прикметниках на – ин – його не пишемо.

ПОРІВНЯЙМО.

ОРФОГРАМА

Знак м’якшення

ПОЗНАЧЕННЯ МЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ЗНАКА МЯКШЕННЯ

269 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в першому слові після виділеної букви знак м’якшення не пишемо, а в другому – пишемо.

1. Волинський – тернопільський.

2. Оленці – Баньці.

3. Промінчик – неньчин.

270 Подані іменники поставте у формі давального відмінка однини, а також утворіть від них прикметники із суфіксом – ин-. Запишіть слова групами. Підкресліть знак м’якшення і поясніть його наявність чи відсутність.

ПОЗНАЧЕННЯ МЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ЗНАКА МЯКШЕННЯ

Вихователька, Тетянка, яблунька, рибалка, матінка, донька.

ПОЗНАЧЕННЯ МЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ЗНАКА МЯКШЕННЯ

271 Спишіть слова, вставляючи, де потрібно, знак м’якшення. Підкресліть орфограму.

Змен..шення, промін..чик, камін..чик, нен..чин, закін..чувати, дон..чин, брин..чання, гон..щик.

272 І. Спишіть речення, вставляючи, де потрібно, знак м’якшення. Поясніть його наявність чи відсутність.

1. Снігу мен..шає, чорними латами криєт..ся земля (У. Самчук). 2. Степ., та воля – козац..ка доля (Нар. творчість). 3. Зліва, при мокрій долин..ці, кін..чалис, ь жита і починалася лука (М. Коцюбинський). 4. Із ледве чутним щебетанням низен..ко ластівка летить (М. Рильський). 5. О материн..с..ке слово, рідні очі, мені ви ніжніс..т.. і любов., вливали (В. Грінчак).

II. Підкресліть слова, за вимови яких тверді приголосні змінюються на м’які (уподібнюються).

273 Випишіть послідовно спочатку слова, у яких пишемо знак м’якшення, а потім – у яких не пишемо.

Дібровон..ці, едел..вейс, хатин..ці, Олен..чин, ремін..чик, снігурон..ці, освіт..ній, нян..чити, лікар.., аргентинс..кий.

Ключ. Якщо ви правильно виконали завдання, то з перших букв слів кожної групи прочитаєте назви двох українських річок.

274 Попрацюйте в парах. Складіть кожен словниковий диктант із шести слів на різні правила вживання знака м’якшення. Продиктуйте свій диктант однокласнику (однокласниці), перевірте написання.

275 І. Хто правильно визначить, скільки м’яких звуків є в кожному з поданих слів?

1. Танцювальний. 2. Яснісінький. 3. Схвильованість.

II. Запишіть за одну хвилину якомога більше слів, у яких: а) знак м’якшення пишемо в кінці слова; б) знак м’якшення пишемо після л.

276 І. Спишіть слова, вставляючи, де потрібно, знак м’якшення. Підкресліть орфограму й поясніть написання.

Сяд..мо, ковал..с..кий, велетен..с..кий, чотир..ма, вишен..ка, (у) скрин..ці, (на) сторін..ці, боїт..ся, низ..кий, нян..чити, піс..ня, тан..цювати, різ..блення, камін..чик, брин..чить, мен..шен..кий, малесен..кий, надсилаєт..ся, донецький, Вас..чин, учител..чин, хлібопіч.., т..мяний.

II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Підкресліть м’які звуки та з’ясуйте, як позначено їхню м’якість на письмі.

Тонший

Менший

Камінчик

Культурне мовлення

ОРФОЕПІЧНИЙ ТРЕНАЖЕР

Вимовте чітко слова, дотримуючись поданих інструкцій.

1. Вимовляйте [л] перед [е] твердо, не допускаючи його пом’якшення:

Електрика, балет, білет, телефон, волейбол, лейтенант, лебідь, проблема, легенда, легко, колесо, елегантний, елементарний, календар, клеїти, палець.

2. Вимовляйте [з], [с] перед [е] твердо, не допускаючи їх пом’якшення:

Газета, зерно, озеро, зебра, земля, вазелін, сезон, семеро, село, сестри, секрет, секунда, селезень.

ПОЗНАЧЕННЯ МЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ЗНАКА МЯКШЕННЯ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОЗНАЧЕННЯ М’ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ - Українська мова