Позначення звуків мови на письмі

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ

Позначення звуків мови на письмі

Графіка (від гр. Grapho – письмовий) – це розділ мовознавства, який вивчає сукупність мовних знаків для передачі на письмі усного мовлення. В ідеальному варіанті кожний звук мовлення повинен мати своє графічне позначення (літеру).

Для передачі звуків української мови на письмі використовують особливі знаки – літери. Сукупність літер мови, розташованих у певному усталеному порядку, називають Алфавітом. Слово “алфавіт” належить

грецькій мові,- це фактично перелік перших літер грецького алфавіту, “альфи” і “бети” (віти). Українським варіантом цієї назви є “абетка”.

В українській абетці для передачі на письмі звуків існує 33 літери, два типи накреслення: велика літера й мала літера. Голосні звуки позначаються А, о, у, и, є, і, а також Є, ю, я, ї, які передають використані 10 літер на позначення голосних.

На позначення приголосних звуків уживаються 22 літери (2 африкати дз, дж). Кожна літера має свою назву. Наприклад: в – ве, м – ем, ф – еф.

Літера Назва літер Літера Назва літер

Аа а Нн єн

Бб бе Оо о

Вв ве Пп пе

Гг

ге Рр ер

Гг ге Сс ес

Дд ДЄ Тт те

Ее є Уу У

Єє йе фф еф

Жж же Хх ха

Зз зе Цц це

Ии и Чч че

Іі і Шш ша

Її йі Щщ ща

Йй й (йот) ь м’який знак

Кк ка Юю йу

Лл ел Яя йа

Мм ем

Українське письмо належить до буквено-звукового типу. В українській графіці більшості літер притаманний один звук. Проте повної відповідності між звуками й літерами немає. М’які приголосні звуки, крім, позначаються тими самими літерами, що й парні з ними тверді. М’якість приголосних позначається по-різному: літерами І, я, ю, є, м’яким знаком.

Одна літера може позначати два звуки: Щирий – , Яблуко – . Один звук може позначатися кількома літерами: Дзвінок – , Лінь – . В українській абетці є також Ь (м’який знаК), що не передає звуків, а тільки вказує на м’якість приголосного, та знак надрядковий – апостроф, який позначає тверду вимову попереднього приголосного.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Позначення звуків мови на письмі - Довідник з української мови