ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ НА ПИСЬМІ. АЛФАВІТ. СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ І БУКВ

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 25. ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ НА ПИСЬМІ. АЛФАВІТ. СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ І БУКВ

Про те, якими буквами позначаємо на письмі звуки, чому в деяких словах кількість звуків і букв різна, а також про звукове значення букв я, ю, є, ї, щ

ПРИГАДАЙМО 1. Які звуки позначаємо на письмі двома буквами? 2. Якими буквами можемо позначати два звуки?

189 ЧОМУ ТАК? Прочитайте слова, у яких однакова кількість букв. Визначте, скільки звуків у кожному слові. Чому в одному із цих слів звуків на чотири більше, ніж в іншому?

Ящірка

– джміль.

Алфавіт

Розташовані в певному порядку букви становлять алфавіт (азбуку, абетку). В українському алфавіті 33 букви. За алфавітом розміщують слова в словниках, складають списки, каталоги, довідники тощо.

Зверніть увагу

Звуки ми чуємо й вимовляємо а букви бачимо

190 Життєва ситуація Уявіть свій візит до лікаря-окуліста з метою перевірити зір. Для визначення гостроти зору використовують спеціальні таблиці, на яких зображено букви різного розміру. Лікар пропонує вам сісти на певній відстані від таблиці й назвати букви, які ви бачите в підкресленому рядку Назвіть ці букви.

191 І. Запишіть

за алфавітом прізвища українських письменників. Скористайтеся алфавітом уміщеним на форзаці.

Шевченко Тарас, Нестайко Всеволод, Стельмах Ярослав, Франко Іван, Забіла Наталя, Тичина Павло, Костенко Ліна, Збанацький Юрій, Рильський Максим, Симоненко Василь, Малишко Андрій, Вінграновський Микола.

II. Визначте, з яких звуків складаються виділені слова, та назвіть букви, якими позначено на письмі ці звуки.

И пишемо.

ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ НА ПИСЬМІ. АЛФАВІТ. СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ І БУКВ

192 Твори яких письменників, згаданих у попередній вправі, ви вже читали? Який із цих творів вам сподобався найбільше? Чим саме?

Звуки та букви

У більшості випадків один звук позначаємо на письмі однією буквою. Проте повної відповідності між звуками й буквами немає.

Співвідношення звуків і букв

Букви

Що позначають

Щ

Два звуки [ш ч]: щука [шчука]

Ї

Два звуки [й і]: їсти [йісти]

Я, ю, є

1. Один звук [а], [у], [е] та м’якість (напівпом’якшеність) приголосного (якщо стоять після букви на позначення приголосного): маля [мал’а].

2. Два звуки [й а], [й у], [й е] (якщо стоять на початку слова, а також після букви на позначення голосного, букви й, апострофа чи знака м’якшення): яма [йама], моє [мойе], м’яч [мйач], мільярд [м’іл’йард]

Дж

Дз

1. Злиті звуки [дж], [дз]: дзига [дзига].

2. Окремі звуки [д] і [ж], [д] і [з] (коли [д] належить до префікса, а [ж], [з] – до кореня): підземний [п’ідземний]

Знак

М’якшення

М’якість попереднього приголосного: день [ден’]

Випишіть спочатку слова, у яких букви я, ю, є позначають два звуки, а потім – слова, у яких ці букви позначають один звук і м’якість попереднього приголосного.

Рілля, м’ята, ясен, єдність, дбаєш, мільярд, об’єкт, кулінарія, цілющий, синє, комп’ютер.

193 Прочитайте подані в звуковому записі слова і запишіть їх орфографічно (буквами). Підкресліть букви на позначення губних приголосних.

[бойац’:а], [йаблун’а], [гушчав’ін’], [даі’об], [н’йутон], [бйе], [т’ук], [вйун], [л’ашч], [л’із’], [рад’їйу], [ф’ін’іш], [йевро – пейс’кий].

194 І. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Визначте кількість звуків і букв.

ЗРАЗОК Дзюрчати – [дгГурчати]; 8 б., 7 зв.

ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ НА ПИСЬМІ. АЛФАВІТ. СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ І БУКВ

Дзюдоїст, слов’янський, радощі, сяє, мобільник, ясно, воїн, бджола, віджати.

195 II. Вимовте перші звуки та назвіть перші букви у словах.

196 Визначте, який звук є спільним для кожної групи слів. Зіставте свою відповідь з відповіддю однокласника (однокласниці). Обгрунтуйте думку.

1. Лякати, мильний, любити, перелік.

2. Батько, сіяти, яблуко, кістка.

3. Чашка, пищати, шість, щілина.

4. Лісовик, уїдливий, їхати, пісня.

197 Хто зможе правильно визначити скільки разів ужито приголосний [д] у поданій групі слів?

Досвід, дядько, дешевий, джерело, діжка, дивосвіт, дитинство, відзимувати, спересердя, гандбол, бджола.

198 І. Спишіть речення. Підкресліть однією рискою слова, у яких звуків більше, ніж букв; двома – у яких букв більше, ніж звуків.

1. Щебечуть і джерготять пташки, та шурхотять ящірки в траві (Марко Вовчок). 2. Шепче задумливо листя, в’яне, жовтіє, стріпує роси сріблясті (М. Рильський). 3. Спадала сутінь м’яко з далини (Б. Олійник). 4. Мальви зоріють веселковими візерунками (О. Довготі’ят).

II. Схарактеризуйте письмово за зразком звуки у виділеному слові та позначення цих звуків на письмі. Скористайтеся картою звуків уміщеною на форзаці.

Зразок. Дощ – [дошч].

[д] – пригол., дзвін., тв., буква д;

[о] – гол., буква о;

[ш] – пригол., глух., тв., буква щ;

[ч] – пригол., глух., тв., буква ш.

3 букви, 4 звуки.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ НА ПИСЬМІ. АЛФАВІТ. СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ І БУКВ - Українська мова