Практична робота № 1. Визначення особистих здібностей до підприємництва

УРОК 8

Практична робота № 1. Визначення особистих здібностей до підприємництва

Мета уроку: ознайомити з вимогами до особистості підприємця; провести з учнями самооцінювання наявності й розвиненості підприємницьких якостей; сприяти осолодінню основами знань і навичок організації власної справи; формувати здатність до самоаналізу та прагнення до самовдосконалення, уміння визначати життєві цілі та способи їх досягнення.

Основні поняття: підприємницькі якості, лідерство, організаторські здібності, професійна компетентність,

цілі, SWOT-аналіз.

Тип уроку: комплексне застосування знань, умінь і навичок учнів.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

>> “Вільний мікрофон”

Передаючи одне одному уявний мікрофон, учні висловлюють власні думки з приводу того, яким має бути підприємець (за характером, освітою, фінансовим становищем) та хто з учнів, на думку однокласників, у майбутньому створить власний бізнес.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Підприємницька діяльність вимагає від людини особливих якостей, які іноді називають природною компетенцією. Навчитися

Цього

дуже важко, а іноді й просто неможливо. Це надзвичайна природна здатність приймати правильні рішення, швидко пристосовуватися до змін та визначати напрям руху, ефективно спілкуватися з людьми, бути сміливим та ініціативним. Трапляється так, що природна інтуїція й емоційна гнучкість у підприємництві є більш важливими, ніж грунтовні знання. Саме тому підприємців ще називають менеджерами, стратегами, управлінцями, організаторами, лідерами тощо – людьми, які вміють ефективно керувати іншими людьми, процесами, ідеями, знаннями – так, щоб вони приносили прибуток.

IV. Закріплення знань і вмінь учнів

Незабаром перед вами постане важливий і складний вибір – яку професію здобути та де саме працювати. Не помилитися під час цього вибору вам допоможе чітка система уявлень про себе – про свої здібності, риси вдачі, уміння, цілі й життєві пріоритети. Виконаймо кілька вправ, які допоможуть вам виявити ваші шанси стати підприємцем.

1. Складіть свій SWOT-аналіз. Це дуже проста й дуже корисна вправа. Ви відразу побачите свої сильні та слабкі риси. Однак є головна вимога: складаючи SWOT-аналіз, слід бути дуже чесним із самим собою.

Opportunities (можливості)

1. …

2. …

Threat (загрози)

Strengths (сильні сторони)

Weaknesses (слабкі сторони)

А тепер порівняйте свої якості з тими, які мають вирізняти природженого майбутнього мільйонера.

До важливих якостей психологічного портрета підприємця належать такі:

¦ в інтелектуальному блоці: компетентність, комбінаторний дар, розвинена уява, реальна фантазія, розвинена інтуїція, перспективне мислення;

¦ у комунікативному блоці: талант координатора зусиль співробітників, здатність і готовність до соціально лояльного спілкування з іншими людьми та вміння рухатися проти течії;

¦ у мотиваційно-вольовому блоці: схильність до ризику; внутрішній контроль, прагнення боротися і перемагати, потреба в самоактуалізації й суспільному визнанні, переважання мотиву досягнення над мотивом уникнення невдачі.

2. Оберіть ступінь прояву у вас наведених нижче якостей. Підрахуйте кількість балів. Якщо ви вибрали найбільше якостей з першого стовпчика (по 4 бали), значить, ви маєте всі шанси стати успішним бізнесменом.

Критерії визначення здібностей до підприємницької діяльності

Якість

Оцінка (бали)

4

3

2

1

Ініціативність

Шукає додаткові завдання, щоб випробувати себе

Виявляє хист до виконання поставлених завдань

Просто виконує необхідний обсяг робіт без нагадування

Чекає на вказівки щодо виконання завдання

Уміння спілкуватися

Уміє знаходити підхід до кожної людини, зацікавлювати її

Приємний у спілкуванні, чемний

Іноді з ним важко працювати

Неконтактний, непередбачуваний, з ним важко працювати

Лідерство

Сильний, створює враження людини, якій можна довіряти

Дає ефективні розпорядження

Може бути активним у конкретній ситуації

Схильний підкорятись іншим

Відповідальність

Чітко виконує все, про що було домовлено

Погоджується з дорученнями старших

Погоджується з дорученнями без особливого бажання

Ухиляється від виконання доручень

Організаторські здібності

Уміє переконувати людей, добирати факти й аргументи

Може організувати товаришів для виконання конкретного завдання

Може організувати людей, але іноді не досягає успіху

Не вміє організувати людей

Рішучість

Швидко, точно й упевнено приймає рішення

Обережний і обачний у прийнятті рішень

Приймає рішення швидко, але часто припускається помилок

Приймаючи рішення, виявляє сумніви в їх правильності

Спрямований на досягнення мети

Не боїться труднощів на шляху досягнення визначеної мети

Докладає послідовних зусиль для досягнення мети

Іноді відмовляється від визначеної мети

Не вміє чітко визначати мету та способи її досягнення

Ключ до тесту

1-7 балів – низький рівень здібностей до підприємницької діяльності.

8-14 балів – середній рівень здібностей до підприємницької діяльності.

15-21 балів – достатній рівень здібностей до підприємницької діяльності.

22-28 балів – високий рівень здібностей до підприємницької діяльності.

3. Уявіть, що ви вирішили стати підприємцем. Перший важливий крок зроблено! Що ж на вас чекатиме далі? Зараз ми складемо детальний алгоритм організації власного бізнесу. Вашим домашнім завданням буде, використовуючи різні інформаційні джерела, охарактеризувати ваш майбутній бізнес.

>> Оберіть ідею для вашого бізнесу

Вправа “Карта ідей”

На дошці написано три сфери бізнесу: 1) виробництво; 2) послуги; 3) торгівля.

Учні пропонують у кожній сфері види бізнесу, що користуються попитом. Учитель записує їх у стовпчик. Потім кожен учень виходить до дошки й голосує за один із видів бізнесу (ставить 1 бал). Наприкінці учитель підсумовує бали за кожен вид бізнесу, визначаючи найперспективніший. Наприклад:

1. Виробництво

1.1. Меблі – 3 бали.

1.2. Кондитерські вироби – 8 балів.

1.3. Сантехніка – 0 балів.

1.4. Молочні вироби – 1 бал.

1.5. Добрива для сільського господарства – 6 балів.

2. Реєстрація

Визначте, у якій організаційно-правовій формі ви здійснюватимете підприємницьку діяльність. З’ясуйте (використовуючи законодавство), які документи потрібні для реєстрації.

3. Дослідіть оточення підприємства – зовнішнє прямого впливу та опосередкованого впливу.

Аналіз зовнішнього середовища прямого пливу здійсніть за допомого моделі п’яти сил конкуренції М. Портера (згадайте складові цієї моделі): 1) аналіз конкурентів; 2) бар’єри входження в галузь; 3) товари-субститути; 4) постачальники сировини; 5) споживачі.

Проаналізуйте фактори непрямого впливу: 1) політико-правові (політична нестабільність, державна підтримка, нормативно-правова база, ЗЕД держави); 2) економічні (інфляція, податки, рівень доходу населення, коливання курсу валюти, криза кредитування); 3) соціальні (традиції, структура населення, тенденції до здорового способу життя); 4) техніко-технологічні (наявність техніки, тенденції в технологіях виробництва).

У процесі аналізу цих факторів складіть таблицю.

Група факторів

Фактор

Механізм впливу

Способи використання/боротьби

1. Політико-правові

1. Політична нестабільність

4. Розробка концепції нового бізнесу

А) складіть резюме: назва проекту, мета підприємства, головна ідея бізнесу, ключові переваги;

Б) складіть план маркетингу:

Розділ

Зміст

1. Вступ

Мета, ємність ринку, рентабельність у галузі, кількість підприємств, рівень конкуренції

2. Характеристика ринкового середовища

Стадія життєвого циклу галузі, конкуренція, попит, бар’єри входження, ринок сировини

3. Цілі маркетингу

Популяризація продукції, створення іміджу компанії, цільова частка ринку, прогнозний річний попит

4. Заходи маркетингу

1. Товарна політика: номенклатура, упаковка, якість.

2. Цінова політика: ціновий сегмент ринку, знижки.

3. Політика збуту: регіон збуту, мережі збуту.

4. Комунікативна політика: мета реклами, стратегія, засоби реклами (телебачення, метрополітен, листівки, спонсорство)

5. Бюджет маркетингу

Витрати в грошовому вираженні

В) Складіть організаційний план:

Визначте потрібні обладнання, виробничі площі, кількість працівників; оберіть постачальників; заплануйте обсяги виробництва; підрахуйте витрати. Усі витрати підраховуйте на місяць і на рік, щоб згодом визначити, з якими результатами ви працюватимете.

Ресурси

Характеристика

Вартість

Приміщення

Трудові ресурси

Обладнання

Сировина

Г) Складіть фінансовий план;

1-й місяць

2-й місяць

Разом за рік

Витрати

Дохід

Прибуток

Ефективність

Д) критеріями доцільності бізнесу є його прибутковість, ефективність, високий попит на продукцію. Розрахувавши всі ці показники, ви матимете змогу зробити висновки про перспективність свого бізнесу та ваші здібності як ефективного підприємця.

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

1. Розробіть концепцію свого бізнесу, використовуючи записаний у зошиті план.

2 . Підготуйтеся до контрольної роботи за вивченою темою.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Практична робота № 1. Визначення особистих здібностей до підприємництва - Плани-конспекти уроків по хімії