ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ТЕМА 7. ГРУНТИ І ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

УРОК 29. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

Тема. Практична робота № 5. Аналіз закономірностей поширення грунтів на території України. Земельні ресурси України. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони земельних ресурсів.

Навчальна мета: удосконалити уміння та навички аналітичної роботи з тематичними картами на прикладі виявлення закономірностей поширення грунтів на території України; сформувати

уявлення про використання земельних ресурсів республіки, дати їм господарську оцінку; сприяти розумінню необхідності збереження земельних ресурсів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, фізична, кліматична карти, карта грунтів, карта природних зон України, контурні карти.

Опорні та базові поняття: типи грунтів, земельний фонд, земельні ресурси, сільськогосподарські угіддя, меліорація.

ХІД УРОКУ

І. організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

Виконання практичної роботи № 5

1. Актуалізація опорних знань, повідомлення теми й мети роботи

– Назвіть найважливіші

чинники грунтоутворення. Аргументуйте їх значення.

– Пригадайте закономірність поширення грунтів світу на рівнинних територіях і в гірських районах.

2. Вступні й тренувальні вправи

– Назвіть основні типи грунтів України. За картою грунтів з’ясуйте, які з них належать до зональних типів, які – до азональних.

– Оберіть один зональний тип грунтів; вкажіть територію його розповсюдження; зіставляючи фізичну, кліматичну, геоморфологічну карти, карту природних зон та дані про коефіцієнти зволоження території назвіть фактори, що зумовили утворення даного типу грунтів саме на цій території.

3. самостійне виконання завдань

– Аналогічно визначте географію розповсюдження та природні умови утворення інших типів грунтів України. Результати оформіть у зручному і наочному (на вашу думку) вигляді.

– На основі виконаної роботи зробіть висновок про закономірності поширення грунтів (за їх визначальними якостями) за територією країни. Вкажіть території, що наділені найкращими та найгіршими грунтовими умовами для розвитку сільського господарства.

III. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– Наведіть якомога більше прикладів використання поверхні території.

– Від чого залежить напрямок використання тих чи інших земель?

– Дайте загальну характеристику придатності грунтів України для потреб населення.

IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Велика площа території України, вкритість її родючими грунтами робить земельний фонд країни важливою передумовою економічного розвитку республіки.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Земельні ресурси – землі, що використовуються або можуть бути використані в різних галузях господарства. Земельний фонд України становить 60,4 млн га і складається із земель різного функціонального призначення, якісного стану та правового статусу.

За функціональним призначенням:

– сільськогосподарські землі – близько 70 %, орних – 57 %;

– ліси та лісовкриті площі – близько 17 %;

– забудовані землі – близько 4 %;

– землі під поверхневими водами – близько 4 %;

– інші – понад 5 %.

Користувачами земель в республіці є державні та колективні підприємства, установи, заклади, організації, кооперативи, акціонерні товариства, фермерські господарства тощо

Найвища сільськогосподарська освоєність земельних ресурсів характерна для Запорізької, Миколаївської, Кіровоградської, Одеської та Херсонської областей (понад 80 %).

2. Охорона та раціональне використання земельних ресурсів

Меліорація – система заходів, спрямованих на підвищення родючості грунтів та боротьбу з несприятливими процесами (водна та вітрова ерозія, яроутворення, засолення тощо).

Основними проблемами земельного фонду є: деградація грунтового покриву (зменшення вмісту гумусу в ріллі, зріст концентрації пестицидів, накопичення нітратів, фтору, хлору, миш’яку, свинцю, стронцію та ін. внаслідок використання мінеральних добрив); підтоплення, збільшення площі еродованих земель, створення непридатних земель (терикони, відвали, кар’єри) тощо.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

– Яка площа земельних угідь України?

– Назвіть основні напрямки використання земельних ресурсів у державі.

– Які заходи сприяють, а які, навпаки, шкодять грунтовому покриву в Україні?

– Складіть діаграму “Земельні ресурси України”.

– Запропонуйте шляхи поліпшення грунтового покриву, наприклад, у межах своєї дачної чи присадибної ділянки.

VII. Підсумки уроку

VIІІ. Домашнє завдання

Опрацювати §___.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ - Плани-конспекти уроків по географії