Право трудове

Право трудове – сукупність правових норм, які регулюють відносини між підприємцями та найманими працівниками, а також трудові відносини у межах не капіталістичних підприємств та організацій. Предмет П. т. – трудові відносини, що виникають у процесі використання працівниками своїх здібностей, навичок і трудового досвіду при виконанні різноманітних трудових функцій, а також відносини щодо їх участі в управлінні підприємствами, відносини щодо працевлаштування, організації праці, професійної підготовки та підвищення кваліфікації на виробництві тощо. Джерела П. т. – нормативно-правові акти, міжнародні договори (Україною ратифіковано приблизно 50 конвенцій МОП, в т. ч. такі міжнародні акти, як Загальна декларація прав людини, Пакт про економічні, соціальні та культурні права, правові звичаї та адміністративні (судові) прецеденти. Важливу роль у регулюванні трудових відносин на мікрорівні відіграє колективний договір.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Право трудове - Економічний словник