Правопис складних прикметників

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
МОРФОЛОГІЯ

Прикметник

Правопис складних прикметників

Разом пишуться:

А) складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом: Електросиловий (електросила), картоплесаджальний (картоплесаджалка), лісостеповий (лісостеп), м’ясозаготівельний (м’ясозаготівля),радіофізичний (радіофізика), самохідний (самохід), теплообмінний (теплообмін), чорноземний (чорнозем);

5) складні прикметники, утворені від сполучення іменника та узгоджуваного з ним прикметника: Загальноосвітній

(загальна освіта), легкоатлетичний (легка атлетика), мовностильовий (мовний стиль), народногосподарський (народне господарство), народнопоетичний (народна поезія), первіснообщинний (первісна община), правобережний (правий берег), сільськогосподарський (сільське господарство), східнослов’янський (східні слов’яни);

З) складні прикметники з другою дієслівною частиною: Волелюбний, деревообробний, карколомний, машинобудівний.

Прикметники з другою префіксальною дієслівною частиною пишуться через дефіс: Вантажно-розвантажувальний, контрольно-вимірювальний;

Г) складні прикметники, у яких першим компонентом

виступає прислівник: важкохворий, внутрішньозаводський, загальнодержавний; так само й такі, у яких другою складовою частиною є дієприкметник: Вищезгаданий, нижчепідписаний, новоутворений, свіжозрубаний, Але: Трохи вище зазначений (параграф), бо є пояснювальне слово;

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

Прислівники, утворені від більшості відносних прикметників, як правило, зберігають на собі логічний наголос і не зливаються в одне слово з наступним прикметником або дієприкметники: Абсолютно сухий, діаметрально протилежний, послідовно м’иролюбний, різко окреслений, суспільно корисний, суспільно необхідний, хімічно зв’язаний.

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

У складних термінах прислівник як компонент, що уточнює значення складного прикметника, пишеться разом із цим прйкметником: Видовженотупоконічний, Короткогрушоподібний, округлояйцеподібний.

Д) складні прикметники (з двох або кількох компонентів), у яких основне смислове навантаження передається останнім прикметником, а попередні лише звужують, уточнюють його зміст. Такі прикметники, як правило, мають термінологічне значення: Вузькодіалектне (мовне явище), Грудочеревна (Перепона), дАвньоверхньонімецька (мова), Двовуглекислий (газ), Лінгвостилістичні (особливості); також – Глухонімий, сліпоглухонімий;

Є) складні прикметники, першою частиною яких є числівник, написаний літерами: Двадцятиповерховий, семиразовий, стодвадцятип’ятирічний, але 125-річний;

Є) складні прикметники, утворені з двох неоднорідних прикметників (зокрема ті, які виражають відношення родової ознаки до видової): Поперечношліфувальний (поперечний шліфувальний верстат).

Через дефіс пишуться:

А) складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться через дефіс: Віце-президентський (віце-президент), генерал-губернаторський (генерал-губернатор), дизель-моторний (дизель-мотор), соціал-демократичний (соціал-демократ), унтер-офіцерський (унтер-офіцер);

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

В окремих випадках, коли прикметник утворюється від сполучення іменника з прикладкою, дефіс не ставиться: Москва – ріка – москворіцький.

Б) – складні прикметники, утворені з двох чи більше прикметникових основ, якщо названі цими основами поняття не підпорядковані одне одному: Аграрно-сировинний, державно-монополістичний, електронно-обчислювальний, культурно-технічний, лісопильно-стругальний, масово-політичний, мовно-літературний, навчально-виховний, науково-технічний, партійно-політичний, плоско-опуклий, постачально-збутовий, Свердлильно-довбальний, суспільно-політичний, столярно-механічний; а також узвичаєні: Всесвітньо-історичний, літературно-художній, народно-визвольний, підзолисто-болотний тощо; між компонентами цих складних прикметників, не з’єднаними в одне слово, можна вставити сполучник І: Аграрний і сировинний, навчальний і виховний тощо;

В) складні прикметники, у яких перша частина закінчується на – ико (-іко): Буколіко-романтичний, діалектико-матеріалістичний, історико-культурний, механіко-математичний, політико-економічний;

Г) складні прикметники з першою частиною Військово-, воєнно-: Військово-морський, військово-спортивний, воєнно-стратегічний;

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

Складні субстантивовані прикметники, які набули форми іменника, такі як Військовозобов’язаний, військовополонений, пишуться разом.

Г) складні прикметники, у яких перша частина не має прикметникового суфікса, але яка за змістом є однорідною з другою частиною и приєднується до неї за допомогою сполучного звука О або Е: М’яльно-тіпальний, м’ясо-молочний, крохмале-патоковий;

Д) складні прикметники, утворені з двох або кількох основ, які означають якість із додатковим відтінком, відтінки кольорів або поєднання кількох кольорів в одному предметі: Блакитно-синій, гіркувато-солоний, кисло-солодкий, молочно-білий, сіро-голубий, темно-зелений, червоно-зеленосиній, Але: Жовтогарячий, червоногарячий (окремі кольори);

Е) складні назви проміжних сторін світу: Південно-східний, північно-західний; норд-остівський;

Є) складні прикметники, першим компонентом яких є числівник, написаний цифрами: 20-річний, 10-поверховий.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Правопис складних прикметників - Довідник з української мови