Правопис складних слів

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

Правопис складних слів

Складні слова можуть писатися разом і через дефіс.

Разом пишуться:

1. Усі складноскорочені слова й похідні від них: Нацбанк, Міносвіти, міськрада, облвиконком, профспілка, радгосп, соцстрах; профспілковий, радгоспний, соцстрахівський. Сюди належать і всі складноскорочені з першими частинами: Авіа-, авто-, агро-, біо-, вело-, водо-, газо-, геліо-, гео-, гідро-, екзо-, екстра-, електро-, зоо-, ізо-, квазі-, кіно-, космо-, лже-, макро-, мета-, метео-, мікро-, мілі-, моно-,

мотто-, нео-, палео-, псевдо-, радіо-, рентгене-, соціо-, стерео-, супер-, теле-, термо-, турбо-, фоно-, фото – Й под.

2. Складні слова, першою частиною яких є кількісний числівник (коли він не позначається цифрою): Двобічний, сімдесятиріччя, трикутник, трипроцентний, чотиримісячний.

Через дефіс пишуться:

1. Повторення того самого слова з метою підсилення його основного значення: Писав-писав, білий-білий, легенький-легенький, багато-багато, си-ньо-синьо, тихо-тихо.

2. Поєднання синонімічних слів: Гидко-бридко, зроду-віку, тишком-нишком, часто-густо; антонімічних слів: Більш-менш, видимо-невидимО; близьких за значенням

слів, що передають єдине поняття: Батько-мати (батьки), Хліб-сіль (їжа); слів із тим самим коренем, але з різними закінченнями, префіксами й суфіксами: Великий-превеликий, давним-давно, з давніх-давен, з діда-прадіда, мало-помалу, повік-віки, радий-радісінький, сила-силенна, тихий-тихесенький.

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

Два однакових іменники, з яких один має форму називного відмінка, а другий – орудного, пишуться окремо: Кінець кінцем, Одним одна, честь честю, чин чином. Так само й займенники: І сама самотою.

3. Поєднання слів, що означають приблизність: День-другий, година-дві, не сьогодні-завтра, три-чо-тири.

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

Поєднання слів зі значенням приблизності або певних числових меж можуть складатися й із двох числівників, позначених цифрами. У таких випадках між ними ставиться тире: 3-4 (дні), і учні 8-10 класів.

4. Складні вигуки та звуконаслідування: Гей-гей, ого-го, бом-бом.

5. Літерні абревіатури з цифрами: Ту-154, ЗІЛ-111.

6. Літерні найменування паралельних класів у школах: 7-А, 10-В.

7. Терміни, до складу яких входить літера алфавіту: П-подібний, Т-подібний.

8. Літерні скорочення складних слів, які пишуться разом або через дефіс: С.-г. – сільськогосподарський, с.-д. – соціал-демократ, соціал-демократич-ний, ст.-сл. – старослов’янський. Але скорочення, утворені від словосполучень, пишуться окремо: С. г. – сільське господарство..

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Правопис складних слів - Довідник з української мови