Правова держава

Частина перша

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

§ 4. Особа, суспільство, держава

4. Правова держава.

Думки про панування в країні закону вперше було висловлено ще в Стародавніх Греції й Римі. Прибічниками цього були Солон і Геракліт, Платон і Арістотель. Проте в умовах рабовласницького й феодального суспільств їхні ідеї не були реалізовані.

На основі знань з історії поясніть, чому в рабовласницькому і феодальному суспільствах ідея правового суспільства не знайшла підтримки й розвитку.

По-новому ці ідеї були сприйняті в період формування

капіталістичних відносин у країнах Європи. Саме тоді народилися ідеї поділу влади (її автор – Ш. Монтеск’є), рівності всіх членів суспільства перед законом тощо, утілившись у правових актах новостворених буржуазних держав – Декларації прав людини й громадянина у Франції (1789), конституціях США (1787) і Франції (1791). Ідеї правової держави розвивали у своїх працях Ш. Монтеск’є, Дж. Локк, І. Кант.

В Україні вперше ідея рівності всіх людей з’являється в Литов­ському статуті 1588 р. У творах українських мислителів-демократів і письменників – Г. Сковороди, Т. Шевченка, І. Франка, М. Драгоманова – в умовах

монархічної Російської імперії, до складу якої входила Україна, відстоювались ідеї переходу до демократичного суспільства, республіканської форми правління, рівності, верховен­ства закону тощо.

На початку ХХ ст. демократичні ідеї розвитку держави утверджували вчені-правознавці. За часів радянської влади в Україні та в СРСР загалом було прийнято чимало законів, що відповідали ідеям демократії й правової держави. Одними з найдемократичніших у світі для свого часу були Конституція СРСР 1936 р. і Консти­туція УРСР 1937 р. СРСР і УРСР підписали й ратифікували багато міжнародних угод, декларацій, серед яких – Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські й політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права, що діють і сьогодні. Проте в умовах радянської влади чимало з цих закріплених на папері норм не були повністю реалізовані.

Після початку перебудови в середині 80-х років ХХ ст. ідеї право­вої держави знову отримали право на громадянство в наукових дискусіях, на сторінках книжок і періодичних видань.

Завдання побудови України як правової держави було проголоше­не в перших актах, прийнятих на шляху до незалежної української держави на початку 90-х років минулого століття. Нині цю ідею закріплено в Конституції України.

Із Конституції України

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Правова держава

Верховна Рада України

Які ознаки, на вашу думку, при­таманні правовій державі?

Уже сама назва підказує, що пра­вова держава – це така держава, де панує право. У правовій державі пра­во повинне панувати в усіх сферах суспільного життя. Тобто правові норми в ній регулюють усі най­важливіші відносини – політичні, трудові, сімейні тощо.

Правова держава

Кабінет Міністрів України

У правовій державі панує народний суверенітет – тобто джерелом влади в країні є народ, його воля. Держава у сво­їй діяльності керується волею народу.

У правовій державі закон діє не лише для громадян, а й для держави, її органів і установ. Будь-яке міністерство, право­охоронні органи, найвищі органи й по­садові особи (в Україні, наприклад, Верховна Рада України, Президент України,

Кабінет Міністрів України) повинні діяти відповідно до законів.

Важливою ознакою правової держави є здійснення державної влади за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу й судову. Унаслідок такого поділу створюється система взаємних противаг і стримувань між гілками влади, що запобігає надмірній концентрації повноважень в одній із них. Законодавча, виконавча і судова влади мають можливості контролювати одна одну.

Права, свободи й інтереси особи в правовій державі непорушні, на них ніхто не може посягати, зокрема й держава. Правова держава гарантує права і свободи особи, забезпечує їх охорону. Одночасно громадянин не повинен використовува­ти свої права на шкоду іншим.

У правовій державі не лише грома­дянин відповідає перед державою, а й держава відповідає перед громадяни­ном. Це означає, що в законах визнача­ються обов’язки не тільки громадянина, а й держави загалом, окремих її органів і установ, а також відповідальність як держави, так і громадянина за невико­нання їхніх обов’язків.

Якщо в правовій державі повинне бути забезпечене суворе додержання правових норм, то потрібно організува­ти ефективний нагляд і контроль за їх реалізацією. Адже навряд чи можна бути впевненим у добровільному й пов­ному виконанні законів усіма громадяна­ми, організаціями. Тому в правовій дер­жаві створюють правоохоронні органи (міліцію, службу безпеки, прокуратуру), систему правосуддя – суди.

Правова держава

Правова держава

Важливою ознакою правової держави є ви­сокий рівень правової свідомості й правової культури громадян. Кожний громадянин пови­нен знати свої права й обов’язки, виконувати їх, бути законослухняним. Правова освіта й вихо­вання мають бути невід’ємною частиною загальної освіти. Вивчення правознавства – це також крок до формування правової держави в нашій країні.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Правова держава - Правознавство