Предмет, принципи і цілі діяльності товарної біржі

Регіональна економіка

Глава IV

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

3. Предмет, принципи і цілі діяльності товарної біржі

Основними цілями діяльності біржі є:

– сприяння створенню ефективного ринкового механізму в агропромисловому комплексі;

– забезпечення безперешкодного переміщення товарів від виробника до споживача;

– сприяння створенню організаційних, економічних, інформаційних і технічних передумов для раціонального використання ресурсів агропромислового комплексу;

організація постійно діючого ринку послуг та товарів, пов’язаних з організацією сільськогосподарського виробництва;

– сприяння організації взаємовигідних товарообмінних, компенсаційних операцій та операцій зустрічної торгівлі, що базується на об’єктивній інформації про попит та пропозицію;

– виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і поліпшення товарообігу і пов’язаних з ним торговельних операцій;

– проведення біржових, організація та проведення аукціонних торгів, включаючи й міжнародні;

– підвищення надійності виконання біржових

контрактів за рахунок їх страхування, а також сертифікації товарів, якщо це передбачено законодавством України;

– юридичний захист членів біржі під час здійснення ними комерційної діяльності в її межах;

– збір, опрацювання, аналіз та поширення інформації про кон’юнктуру біржової торгівлі;

– створення необхідних умов для проведення ділових контактів (зустрічей, консультацій, нарад тощо).

За основний предмет своєї діяльності біржа має створення сприятливих умов для укладання торгівельних угод за встановленими на ній правилами.

Біржа виходить з необхідності забезпечення об’єктивного формування цін на сільськогосподарську продукцію і продукти її переробки на підставі якісних показників товару та балансу попиту і пропозиції, мінімізації впливу на ціну позаекономічних факторів. Вона здійснює свою діяльність на засадах самоврядування і господарської самостійності, керуючись принципами; рівноправності учасників біржових торгів; застосування вільних (ринкових) цін; підтримання стабільності вільних (ринкових) цін державним органом, уповноваженим створювати і використовувати інтервенційні запаси продовольства, сільськогосподарської продукції і сировини в порядку, встановленому чинним законодавством України; проведення біржових торгів (забезпечення можливості учасникам торгів перед та під час проведення і після їх закінчення, отримувати будь-яку інформацію про найменування товарів, їх кількість, ціну, умови та строк поставки, динаміку ринкових відносин, кон’юнктуру ринків біржових товарів).

Поширення біржової інформації здійснюється виключно від імені біржі.

Біржа є юридичною особою, вона може від свого імені укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем в судах.

Біржа набуває прав юридичної особи з дати її державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках України і за кордоном, якщо це передбачено законодавством України, круглу печатку зі своєю назвою, штампи, емблеми, бланки та товарний знак.

Діяльність біржі здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Статуту, установчої угоди, правил біржової торгівлі та інших нормативних актів, прийнятих нею.

Біржа не займається комерційним посередництвом, не виступає стороною біржових угод, не має на меті одержання прибутку і не розподіляє доходи між своїми членами.

Для досягнення встановлених цілей біржа має право:

– здійснювати діяльність, пов’язану з організацією біржової торгівлі, а саме: організаційно-економічну, фінансову, інформаційну та учбово-консультаційну, зовнішньоекономічну, науково-дослідну, проектно-конструкторську, видавничу, рекламну та будь-яку іншу діяльність, що не суперечать, законодавству України;

– вивчати і прогнозувати розвиток товарних ринків, встановлювати міжнародні зв’язки, в тому числі і з іноземними біржами;

– встановлювати власні правила біржової торгівлі, які є обов’язковими для всіх учасників торгів;

– визначати інші правила своєї діяльності, які можуть бути обов’язковими для всіх учасників відповідної діяльності в її межах;

– самостійно створювати свої структурні підрозділи, визначати їх склад та функції, затверджувати положення про них;

– організовувати всі види біржових операцій, проводити біржові збори, сесії для проведення торгів, розробляти власні або використовувати існуючі біржові стандарти і типові біржові контракти, оформляти біржові угоди або через біржовий арбітраж визнавати їх недійсними;

– приймати рішення про періодичність біржових торгів та їх зупинення у випадках, якщо ціни біржових угод відхиляються від рівня, затвердженого біржовим комітетом;

– встановлювати власні сертифікати якості товарів, що пропонуються до торгів, і проводити роботи по сертифікації в порядку, передбаченому законодавством.

Вона самостійно встановлює вартість біржових місць, розмір оплати для одноразових і постійних відвідувачів біржових торгів та аукціонів, плату за реєстрацію на ній, плату за інші свої послуги, штрафи за порушення Статуту і правил біржової торгівлі, вступні та періодичні внески для своїх членів та інші необхідні грошові збори.

Біржа встановлює розміри і порядок внесення заставних внесків у грошовій або натуральній формі для забезпечення виконання зобов’язань, що випливають з біржових угод та інших страхових платежів, страхує через страхові компанії власне майно, життя, здоров’я і майно своїх працівників, проводить страхування власних зобов’язань та зобов’язань своїх клієнтів щодо виконання біржових угод, укладає міжбіржові угоди з іншими біржами, має своїх представників на них, в тому числі й на біржах, розташованих за кордоном, здійснює інші функції, передбачені законодавством. Перелічені повноваження реалізуються нею через її органи та посадові особи, визначені Статутом.

Біржа може створювати в установленому порядку на території України і за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття розрахункових або суброзрахункових та інших рахунків у банках України та за її кордонами, згідно з нормами чинного законодавства.

Філії, представництва і відокремлені підрозділи біржі діють на основі положень, нею затверджених.

Біржа несе відповідальність за свої зобов’язання майном, що перебуває в її власності. Матеріальні цінності, нематеріальні активи та грошові кошти, передані біржі на відповідальне зберігання її членами та іншими суб’єктами підприємницької діяльності, не можуть бути об’єктом стягнення за її зобов’язаннями.

Біржа не відповідає за зобов’язання своїх членів та держави. Її члени, а також держава не відповідають за біржові зобов’язання.

Засновники і члени біржі, які не повністю сплатили встановлені пайові, вступні та інші обов’язкові внески, несуть перед нею пряму відповідальність.

Втручання у діяльність біржі державних, громадських та інших органів чи організацій і їх уповноважених осіб відбувається виключно в рамках контрольних функцій цих органів в порядку, визначеному законодавством.

Членами біржі є засновники, а також прийняті до її складу інші вітчизняні та іноземні юридичні і фізичні особи незалежно від їх організаційно-правового статусу. Органи державної влади і управління, а також державні установи (організації), що повністю перебувають на державному бюджеті, не можуть бути членами біржі. Засновник біржі автоматично набуває статусу її члена на підставі внесення пайового внеску. Прийняття нових членів біржі здійснюється за рішенням біржового комітету за поданням його голови. Всі члени біржі незалежно від того, чи є вони засновниками чи прийняті до неї після її заснування, мають рівні права і обов’язки. При прийнятті нового члена біржі він сплачує вступний внесок, який має дорівнювати вартості “біржового місяця”, що визначається біржовим комітетом виходячи з попиту та пропозиції на “біржове місце”, і набуває права члена біржі з моменту прийняття рішення біржовим комітетом. Член біржі має право сам або через свого уповноваженого представника (брокерську контору):

– брати участь у торгових сесіях і аукціонах, які проводить біржа, здійснювати на них біржові або аукціонні операції та одержувати за це винагороду;

– брати участь в управлінні справами біржі та вирішенні питань діяльності, обирати і бути обраним до її керівних органів;

– одержувати відомості, що стосуються діяльності біржі;

– користуватись інфраструктурою та послугами біржі;

– вийти зі складу членів біржі.

Член біржі зобов’язаний:

– додержуватись положень Статуту, Установчої угоди, правил біржової торгівлі, інших нормативних документів біржі, рішень керівних органів біржі, які є обов’язковими для її членів;

– проводити розрахунки за укладеними ним біржовими угодами у строки і в порядку, встановленими Правилами біржової торгівлі, та своєчасно інформувати біржовий комітет про зміни у своєму фінансовому становищі, що можуть призвести до неналежного виконання зобов’язань перед біржею та третіми особами, які беруть участь у біржовій торгівлі;

– сплачувати періодичні та інші внески, встановлені на біржі;

– вести облік укладених біржових угод за формою, встановленою на біржі;

– надавати необхідну інформацію контролюючим органам біржі;

– не розголошувати конфіденційні відомості і комерційну таємницю про діяльність біржі, а також не давати доручення брокерам на обслуговування двох або більше клієнтів, інтереси яких є суперечливими.

За невиконання обов’язків інших положень Статуту член біржі зобов’язується нести майнову відповідальність перед нею на підставах і в порядку, визначених у Положенні, яке затверджується біржовим комітетом. За невиконання своїх зобов’язань по біржових угодах, порушення Правил біржової торгівлі член біржі несе відповідальність у відповідності з цими правилами.

Членство у біржі припиняється в разі:

– прийняття рішення біржовим комітетом про виключення із членів біржі за порушення Правил біржової торгівлі, норм Статуту, Установчої угоди, невиконання рішень біржового арбітражу або інших рішень, керівних органів біржі, обов’язкових для виконання її членами;

– у зв’язку з ліквідацією юридичної особи – члена біржі;

– за власним рішенням члена біржі;

– за несвоєчасну сплату пайових, вступних та періодичних внесків;

– в разі продажу біржового місця.

В разі припинення членства у біржі, біржове місце переходить до біржі. В цьому випадку біржа має розпорядитись ним протягом одного року з моменту припинення членства з урахуванням вимог, встановлених Статутом. У період, коли біржове місце перебуває у власності біржі, воно не враховується у визначенні кворуму загальних зборів і не бере участі в голосуванні. Передача біржового місця іншому члену біржі забороняється.

При реорганізації особи, що є членом біржі, її права та обов’язки переходять до її правонаступника з урахуванням вимог, встановлених Статутом.

Особи, що придбали біржове місце на строк, не є членами біржі. Вони діють згідно з Правилами біржової торгівлі на визначений термін дії брокерського місця.

Майно біржі складається з фондів, що утворюються нею, та іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством. Вартість майна біржі відбивається в її балансі. До майна біржі можуть входити будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери, грошові кошти, включаючи валютні, та інше майно і майнові права, які можуть бути у власності юридичної особи відповідно до чинного законодавства.

Майно біржі формуються за рахунок:

– пайових, вступних та періодичних внесків засновників і членів біржі у грошовій та матеріальній формах;

– плати за придбання біржового місця на строк, плати за місце на аукціонному торзі, інших разових або періодичних внесків, встановлених біржею для учасників та відвідувачів торгів;

– надходжень від біржових операцій і наданих послуг підрозділами біржі;

– штрафів та інших санкцій за порушення Статуту, правил біржової торгівлі, невиконання рішень біржового арбітражу та інших рішень керівних органів біржі;

– інших надходжень, не заборонених законодавством. Майно біржі належить їй на праві власності.

Залучені кошти біржі формуються за рахунок:

– матеріальних цінностей, нематеріальних активів і грошових коштів, переданих біржі іншими юридичними чи фізичними особами у тимчасове користування, в тому числі на відповідальне зберігання, та інших надходжень, не заборонених законодавством.

Біржа може створювати фонд гарантування комерційних ризиків, який утворюється за рахунок внесених заставних внесків учасників біржової торгівлі на біржі, добровільних та обов’язкових внесків учасників біржової торгівлі на біржі на покриття витрат Фонду гарантування комерційних ризиків біржової торгівлі та інших надходжень, визначених біржовим комітетом.

Положення про Фонд гарантування комерційних ризиків, його розмір та порядок використання затверджується загальними зборами. Кошти Фонду можуть використовуватись лише для забезпечення виконання біржових угод, укладених На біржі.

Для виконання статутних завдань за рішенням загальних зборів біржа може створювати інші фонди, зокрема, заохочувальні. Положення про ці фонди затверджуються загальними зборами.

Балансування доходів та видатків у межах основної діяльності біржі здійснюється шляхом регулювання розмірів плати за реєстрацію укладених на біржі угод, вартості новостворених біржових місць, розмірів вступних, періодичних та інших внесків.

За наслідками фінансового року на підставі балансу біржі, затвердженого загальними зборами, сума перевищення доходів біржі над її витратами спрямовується на забезпечення її розвитку і не підлягає розподілу між її членами. Перевищення видатків біржі над її доходами покриваються за рахунок власних коштів, в тому числі шляхом встановлення спеціальних внесків її членів. Рішення про розмір та умови внесення таких внесків приймається загальними зборами.

Внески членів біржі у грошовій формі не підлягають поверненню в разі припинення членства у біржі. Майно,, передане членом біржі у вигляді вкладів і внесків у її власність, не підлягає поверненню членам в разі припинення їх членства. Майно, передане членом біржі у її користування, в разі припинення його членства, повертається йому в натуральній формі без винагороди у строк, визначений за домовленістю сторін, але не більше як через 12 місяців.

Біржові операції здійснюються на підставі Правил біржової торгівлі, які розробляються відповідно з діючим законодавством та затверджуються біржовим комітетом. Угоди, зареєстровані на біржу, не підлягають нотаріальному засвідченню. Біржові операції на біржі учасникам біржової торгівлі дозволяється здійснювати тільки через своїх уповноважених (брокерів), які зареєстровані на біржі та діють на підставі її статуту, Закону “Про товарну біржу” та Правила біржової торгівлі. Покупці і продавці можуть здійснювати операції на біржі тільки через брокерів. Кількість брокерів в біржовому місці визначається біржовим комітетом. Біржова торгівля на біржі здійснюється брокерами брокерських контор. Кожен член має право відкрити на ній свою брокерську контору на умовах, визначених біржовим комітетом. Кожен член біржі може бути власником тільки однієї брокерської контори, яка діє на біржі.

Вищим органом управління біржі є загальні збори її членів. В їх роботі без права голосу можуть брати участь службовці біржі. В період між загальними зборами членів біржі управління нею здійснює біржовий комітет.

До компетенції загальних зборів біржі належить: прийняття, внесення змін і доповнень до Статуту біржі; обрання та відкликання голови, його заступника та членів біржового комітету, членів ревізійної комісії; прийняття рішення про виключення з числа членів біржі двома третинами голосів від загального числа членів біржі; розгляд скарг на рішення біржового комітету; прийняття двома третинами членів біржі рішення про припинення її діяльності; призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; затвердження організаційної структури біржі, річного звіту про результати її фінансово-господарської діяльності, який подається директором біржі з висновком ревізійної комісії, де зазначаються створення, реорганізація і ліквідація філій та представництв, затвердження положень про них; створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, затвердження їх статутів; розгляд пропозицій біржового комітету та арбітражної комісії про виключення з членів біржі; скасування рішень, віднесених до компетенції інших органів біржі, крім рішень арбітражної комісії, які оскаржуються в судовому порядку; затвердження розміру вступних, періодичних та інших внесків, а також порядку їх сплати; затвердження Положення про Фонд гарантування комерційних ризиків та Положення про заохочувальні фонди біржі; затвердження Положень про біржовий комітет і ревізійну комісію, визначення чисельного складу та обрання голови арбітражної комісії. Крім цього, загальні збори біржі правомочні прийняти до свого розгляду і вирішити будь-яке питання, що стосується її діяльності.

Загальні збори біржі скликаються головою біржового комітету не рідше одного разу протягом фінансового року. Порядок проведення загальних зборів визначається окремим регламентом. На вимогу не менш як третини членів біржі голова Біржового комітету, або його заступник повинні в місячний термін скликати позачергове засідання загальних зборів біржі. В разі відмови голови біржового комітету скликати позачергові загальні збори, члени біржі можуть від свого імені розіслати оголошення про їх скликання. Оголошення про дату проведення загальних зборів розсилається членами біржі не пізніше ніж за два тижні до дати засідання. Загальні збори біржі вважаються правомочними в разі, якщо в них бере участь не менше половини її членів. Від імені юридичної особи (члена біржі) в загальних зборах бере участь керівник, який згідно статутних документів представляє цю юридичну особу за посадою, або за письмовим уповноваженням (дорученням) спеціальний представник. На загальних зборах кожний член біржі має право на один голос. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів біржі, за винятком випадків, передбачених Статутом.

На засіданнях загальних зборів біржі головує голова біржового комітету, а при його відсутності – його заступник. Під час засідання загальних зборів ведеться протокол. Протокол засідання підписує посадова особа, яка головувала на засіданні.

Біржовий комітет біржі складається з голови, його заступників і членів комітету, які обираються загальними зборами членів біржі строком на п’ять років. Він діє на підставі Статуту, установчої угоди та Положення про біржовий комітет, яке затверджується загальними зборами. Його засідання скликаються головою або одним з його заступників не рідше одного разу на місяць. Вони вважаються правомочними в разі, якщо в ньому бере участь не менше половини осіб, які входять до складу. На засіданні головує його голова, а в разі його відсутності – його заступник. На засідання біржового комітету запрошується директор біржі, який бере участь в роботі комітету.

На засіданні біржового комітету його голова, заступники та кожен з його членів має один голос.

Рішення комітету приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості осіб, присутніх на засіданні. В разі однакової кількості поданих голосів, прийнятим вважається рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні.

Біржовий комітет здійснює нагляд і контроль за діяльністю виконавчої дирекції та інших органів біржі; затверджує Положення про виконавчу дирекцію біржі, Положення про арбітражну комісію, обирає секретаря та арбітрів її, затверджує правила біржової торгівлі, порядок реєстрації брокерів на біржі, Положення про фонд гарантування комерційних ризиків, чисельність брокерів, вирішує питання прийняття у члени біржі, затверджує Положення про котирувальну комісію, Положення про розрахункову (клірингову) палату, за більшістю голосів приймає рішення щодо статутної, виконавчої та іншої організаційної діяльності в межах, передбачених законодавчими актами України. За поданням голови біржовий комітет призначає чи звільняє директора біржі, затверджує кошторис витрат біржі, філій та представництв, загальну штатну чисельність працівників та величину фонду оплати їх праці, виконавчого апарату і умови оплати праці директора біржі, затверджує, за поданням директора біржі, список товарів, з яких проводиться біржова торгівля, накладає за порушення Статуту на членів біржі майнові санкції у відповідності з Положенням про майнову відповідальність, звільняє з посади директора біржі в разі порушення ним трудової дисципліни та умов контракту, в перервах між засіданнями загальних зборів здійснює повноваження, зазначені Статутом.

Загальні збори біржі можуть винести рішення про надання біржовому комітету інших повноважень, не зазначених в Статуті.

Голова біржового комітету здійснює керівництво його роботою, скликає засідання комітету, головує на них, підписує документи, прийняті чи затверджені біржовим комітетом.

Призначення начальників відділів і служб біржі проводиться директором біржі з погодженням з головою біржового комітету.

Голова біржового комітету скликає загальні збори біржі, головує на них, здійснює інші повноваження, надані йому Статутом та Положенням про біржовий комітет.

В разі відсутності голови біржового комітету, заступники голови виконують його функції.

Директор біржі призначається біржовим комітетом за поданням голови біржового комітету на контрактній основі.

Директор біржі діє на підставі Статуту, установчої угоди та Положення про виконавчу дирекцію біржі, яке затверджується біржовим комітетом.

До компетенції директора біржі належить: організація поточної роботи біржі, проведення біржових торгів (сесій), а також аукціонних торгів; прийом та звільнення працівників біржі; складання списку товарів, з яких проводиться біржова торгівля, і подання його на затвердження біржовим комітетом; представництво біржі в будь-яких установах, підприємствах і організаціях з питань біржових торгів без доручення; право звернення до суду або арбітражного суду від імені біржі; подання пропозицій біржовому комітету щодо розміру платежів і внесків; інші питання, не віднесені до компетенції загальних зборів, біржового комітету, ревізійної комісії чи арбітражної комісії.

Котирувальна комісія, розрахункова (клірингова) палата та інші органи, необхідні для забезпечення роботи біржі, діють під керівництвом директора біржі на підставі Положень, які затверджуються біржовим комітетом. Прийом працівників до біржі здійснюється на контрактній основі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Предмет, принципи і цілі діяльності товарної біржі - Довідник з економіки