ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧІ І МЕТОДИ ЦИТОЛОГІЇ

Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЦИТОЛОГІЇ

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧІ І МЕТОДИ ЦИТОЛОГІЇ

Цитологія (від грец. cytos – клітина, logos – навчання) – наука, що вивчає будову, хімічний склад і функції клітин, їх роз­множення, розвиток і взаємодію в багатоклітинному організмі. Таким чином, предмет цитології складають як одноклітинні ор­ганізми (бактерії, найпростіші, більшість водоростей і гриби), так і клітини багатоклітинних (рослини, тварини). Оскільки клітина є елементарною структурою, визначальною будову, функціону­вання

і розвиток усіх живих істот, то процеси і закономірності, що вивчаються цитологією, лежать в основі процесів, що вивча­ються гістологією, анатомією, ембріологією, фізіологією, генети­кою, біохімією, молекулярною біологією тощо.

Основними задачами цитології є: подальше вивчення будови і функції клітин і їх компонентів (мембран, органоїдів, включень, ядра), їх хімічного складу, взаємостосунків між клітинами бага­токлітинного організму, поділу клітин і можливості їх пристосу­вання до змін умов навколишнього середовища.

Для вирішення перерахованих задач у цитології застосову­ються різні методи дослідження. Частіше

всього використовують­ся мікроскопічні методи дослідження, які дозволяють вивчати структуру клітин і їх компонентів. Різні системи мікроскопів (світлові, люмінесцентні, фазово-контрастні) дозволяють одержу­вати збільшення до 2-2,5 тис. разів. За допомогою гістохімічних методів можна встановлювати локалізацію різних хімічних ком­понентів (білків, ДНК, РНК, ліпідів тощо) в клітинах. Для ви­вчення якнайтонших структур клітин (аж до макромолекул) за­стосовують метод електронної мікроскопії, в якому замість пучка світла використовується потік електронів. Роздільна здатність електронного мікроскопа складає сотні тисяч разів. Біохімічні методи дослідження дозволяють вивчати хімічний склад клітин і біохімічні реакції, які протікають у них. Методом диференціаль­ного центрифугування виділяють окремі компоненти клітини (мітохондрії, лізосоми тощо) для подальшого вивчення. За допо­могою методу рентгеноструктурного аналізу досліджують просто­рову конфігурацію і деякі фізичні властивості макромолекул (на­приклад, ДНК), що входять до складу клітинних структур. Про­цеси матричного синтезу і поділу клітин вдається вивчити за до­помогою методу авторадіографії – введення в клітину радіоакти­вних ізотопів і подальше вивчення їх включення в речовини, що синтезуються клітиною.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧІ І МЕТОДИ ЦИТОЛОГІЇ - Довідник з біології