Принципи кооперації

Принципи кооперації – принципи, що розглядаються як ідея, основні засади, що відображають головну мету, завдання, напрями, форми і методи діяльності кооперації. У П. к. закладеш такі ідеї: взаємна допомога через об’єднання, відповідальність, справедливість при розподілі доходів, економічна ефективність. Ці ідеї знайшли своє відображення в рішеннях Міжнародного кооперативного альянсу (МКА). У Статуті МКА зазначено, що асоціація осіб чи товариств визнається кооперативним товариством за умови, якщо вона має на меті поліпшення економічного

і соціального становища своїх членів за допомогою будь-якої господарської діяльності на засадах взаємодопомоги та від повідає кооперативним принципам. Статут МКА формулює основні принципи кооперації: 1) добровільність членства (об’єднання); 2) рівність прав; 3) обмеження процента на капітал; 4) розподіл економічних результатів, який виключає наживу одного члена за рахунок іншого (на розширення діяльності кооперативу, на громадські цілі, серед членів кооперативу пропорційно їхній діловій участі в діяльності товариства); 5) обов’язкове виділення коштів на навчання своїх членів, управлінців і службовців; 6) співробітництво
всіх організацій. На підставі узагальнення принципів кооперації, закладених у Статуті МКА, і світового досвіду застосування їх у практиці розвитку кооперації (в Англії, Німеччині, Франції, Італії, Індії та ін.) можна сформулювати такі основні принципи (незмінні засади) і практику (яка може змінюватися) кооперації: а) самодопомога, солідарність і тотожність; б) економічні інтереси членів кооперативних організацій; в) економічна ефективність; г) добровільність об’єднання; д) демократичне управління і контроль; е) господарська самостійність (автономія); є) чесний і справедливий розподіл доходів; ж) створення неподільного (резервного) фонду; з) сприяння освіті. Принципи самодопомоги і солідарності здійснюються через об’єднання людей у кооперативи (товариства), а кооперативів – у спілки (об’єднання) на регіональному, державному і міжнародному рівнях. Принцип тотожності полягає в тому, що члени кооперативного товариства одночасно є і його клієнтами, що в правління обираються лише члени. товариства і тільки вони мають право на пай. Принцип економічних інтересів здійснюється через першочергове надання послуг членам товариства. Економічна ефективність передбачає застосування сучасних методів господарювання та управління з метою забезпечення економічних інтересів членів кооперативу. Принцип добровільності об’єднання передбачає відкрите членство, виключає штучні перешкоди для прийняття нових і колишніх членів, рівний статус для всіх членів, право на безперешкодний вихід з кооперативу (товариства). Господарська самостійність (автономія) означає право кооперативного товариства самостійно вести свої справи, в тому числі й підприємницьку діяльність. Принцип демократичного управління і контролю полягає у рівноправності всіх членів, кожний з яких має право голо су. Рішення приймаються кваліфікаційною чи звичайною більшістю голосів. Найвищим органом управління є загальні збори. Всі члени кооперативу беруть пряму чи непряму участь у контролі за діяльністю його. Принцип чесного і справедливого розподілу доходів пов’язаний з певними обмеженнями (обмежена винагорода на вкладений капітал, обмежені дивіденди на пай, їх розподіл пропорційно до угод членів як клієнтів з кооперативом). Принцип передбачає відсутність дискримінації членів порівняно з іншими інвесторами. Формування неподільного (резервного) фонду – один із найважливіших принципів кооперації.. Кооперативний принцип неподільності резервного фонду грунтується на тому, що мета кооперативної діяльності – не нагромадження капіталу для повного розподілу між окремими членами, а використання колективного капіталу для загального блага всіх членів кооперативу (як нинішніх, так і майбутніх), для збереження і розвитку кооперативної організації. Принцип сприяння освіті спрямований на набуття кожним членом кооперативу вміння керувати справами кооперативу. Члени кооперативу повинні знати свої права, обов’язки, а також відповідальність, яка на них покладається.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Принципи кооперації - Довідник з правознавства