Природні ресурси

ТЕМА 9. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

§ 32. Загальна характеристика глобальних проблем сучасності

3. Природні ресурси.

Проблема нестачі природних ресурсів і ресурсозбереження безпосередньо пов’язана з екологічною кризою. Вона значною мірою мас суб’єктивний характер, оскільки наявні можливості, безумовно, можна використовувати раціональніше. У 1960-х роках більшість країн не виходила за межі своїх екологічних ресурсів. І тільки в 1970-2005 pp. біологічна розмаїтість знизилася приблизно на третину, а наслідки шкоди,

завданої руйнівною діяльністю людини, подвоїлися. Однак навіть наявні ресурси розподіляються непропорційно.

Природні ресурси – цс об’єкти та процеси природи, які використовує суспільство для задоволення своїх матеріальних і духовних потреб. До них належать: корисні копалини, джерела енергії, грунт, водойми, мінерали, ліси, дикорослі рослини,

Природні ресурси

Терикони – відходи видобування кам’яного вугілля

Тваринний світ, генофонд культурних рослин і свійських тварин, мальовничі ландшафти, оздоровчі зони тощо.

Людина використовує природні ресурси безпосередньо або в переробленому

вигляді. Невичерпні ресурси мають здатність до відновлення, тому вони можуть використовуватися багаторазово, а запаси їх практично необмежені. До таких належать водні (зв’язані кругообігом), космічні (сонячна радіація), кліматичні; атмосферне повітря, енергія морських припливів тощо.

До вичерпних (невідновлюваних) ресурсів належать такі, які витрачаються й знищуються в процесі їх споживання. Це насамперед стосується грунту, рослинності, тваринного світу, поверхневих і підземних вод, а також деяких видів мінеральних ресурсів.

У минулому людина використовувала відновлювані енергетичні ресурси біомаси, води та повітря. Лише в XIX ст. вугілля стало відігравати провідну роль в енергетичному виробництві країн, які стали на шлях промислового розвитку, а з другої половини XX ст. його почала витісняти нафта. Так відбувся перехід на невідновлювальні ресурси, що нині забезпечують майже 75 % усієї споживаної енергії. Тому запаси нафти стрімко зменшуються і можуть бути вичерпані вже через 40-100 років, так само як і природний газ.

Учені прогнозують, що в недалекому майбутньому нестача природних ресурсів стане катастрофічною, оскільки біозапаси планети вичерпуються з небаченою в історії людства швидкістю. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, природні ресурси споживаються нині швидше, аніж планета здатна їх відтворювати. Уже в 2003 р. біологічні можливості Землі були перевищені приблизно на 25 %. За умови збереження нинішніх темпів споживання ресурсів, до 2050 р. їх буде вдвічі менше від потреби.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Природні ресурси - Історія