Природні ресурси материків і океанів

Розділ 3 ЗЕМЛЯ НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ

Кожен із нас живе не лише у своєму по­мешканні, а й у спільному домі під назвою Земля. Тому, дбаючи про облаштування власної оселі, так само потрібно піклува­тися й про наш спільний дім. Адже від його внутрішньої чистоти, від наявності в ньому потрібних нам якісних повітря і води, харчів і одягу, палива та інших ре­сурсів залежить не лише здоров’я кожного з нас, а й життя всього людства.

Натомість ми – господарі Землі – ос­таннім часом майже забули про свої обов’язки перед природою. Нині ми заби­раємо

в неї більше ресурсів, ніж усі інші живі істоти разом узяті, а кількість вилу­ченого не встигає відновлюватися. До того ж ми забруднюємо довкілля, викидаючи в нього величезну кількість відходів.

Утім ще не все втрачено. Ще є час і можливість виправити заподіяну природі шкоду і віддячити їй за надані нам багат­ства. Для цього треба лише усвідомити: ми також є частиною природи і маємо довести, що є справжніми господарями у власному домі – на планеті Земля.

Тема 1. Людина і природа

Людство протягом своєї історії постійно використову­вало багатства природи задля задоволення різних потреб. За наших часів

природокористування досягло велетенських масштабів і надзвичайно загострило взаємовідносини між людиною і природою в географічній оболонці. Які особли­вості, проблеми й наслідки використання нині людством природних багатств, ви дізнаєтеся з цієї теми.

§65 Природні ресурси материків і океанів

Пригадайте

Які природні ресурси відносять до вичерпних і невичерпних? Які види ресурсів найбільше використовує людина?

Багатства Землі – це будь-які цінні тіла природи, які людина вико­ристовує або може використати як сировину, джерело енергії, безпосередньо для споживання, відпочинку та задоволення інших потреб. Земні багатства ще називають природними ресурсами. Ресурси поділяють за походженням, указуючи, до якої земної оболонки вони належать, за місцем розташування, за призначенням, за вичерпністю, за можливістю заміни одних ресурсів іншими.

На кожному материку і в кожному з океанів є різноманітні природні ресурси. (Пригадайте їхні назви.) Проте розміщені вони на Землі нерівномірно. Це пояснюється переважно відмінностями в геологічних процесах і кліматичних умовах, що характерні для материків і океанів.

Серед природних ресурсів особлива роль належить паливно-енерге­тичним (мал. 219). Майже до початку XIX ст. основним енергетичним ресурсом була деревина. З часом її замінило вугілля, а на зміну вугіллю прийшли нафта і газ. Цими важливими ресурсами володіють не всі країни. Тому у світі існує певна їх нестача, що часто призводить до енергетичних криз. Найбільший видобуток нафти та природного газу зосереджений в Азії, зокрема в Росії та в країнах Перської зато­ки, а вугілля – в Європі, Азії та Австралії.

Природні ресурси материків і океанів

Мал. 219. Паливно енергетичні ресурси

Мінеральні ресурси, в тому числі й енергетичні, це насамперед база для промислового виробництва. Тому вони мають велике значення для кожної країни.

Різноманітні рудні корисні копа­лини видобувають у Китаї, Бра­зилії, Росії, Австралії та в інших країнах. Великі запаси руд містя­ться на дні Світового океану.

Земельні ресурси є основою всієї живої природи і базою для сільського господарства та вироб­ництва продовольства. Однак ли­ше 1/3 земель на нашій планеті – це сільськогосподарські угіддя.

Розорано 15 % площі поверхні суходолу. Проте є території, де рілля становить 60 % і більше. До них передусім належить Європа (зокрема, й територія України) та Північна Америка.

Лісові ресурси охоплюють близько 4 млрд га земель. Чітко простежується два майже рівні за площею лісові пояси Землі – помірних та екваторіальних широт. За лісовими площами лідерами є Америка й Азія, а серед країн – Росія, Бразилія, Канада, США, Індо­незія та ін.

Природні ресурси материків і океанів

Мал. 220. У пустелях завжди відчувається нестача води

Водні ресурси зосереджені переважно в океанах, які відрізняють­ся значною солоністю. Запаси прісних вод становлять лише

0,6 % від загального об’єму води. Тому відчувається нестача таких важливих для людини ресурсів, як водні. Води нині недостатньо там, де її немає в природі, де її інтенсивно використовують або де вона ста­ла непридатною для використання внаслідок забруднення (мал. 220).

Факти сьогодення

Нестача прісної води. Близько 60 % площі суходолу припадає на зони, де немає достатньої кількості прісної води. Четверта частина людства відчуває її нестачу, а ще понад 600 млн жителів планети страждають від нестачі та поганої якості питної води, що спричинює різні захворювання в людей.

Природні ресурси материків і океанів

Мал. 221. Підводна ферма

Природокористування та його наслідки. Сукупність усіх форм ви­користання природних ресурсів називають природокористуванням. Природокористування – це добування і переробка ресурсів, їхнє від­творення і збереження. Залежно від наслідків використання ресурсів природокористування поділяють на раціональне і нераціональне. Раціональне природокористування передбачає економне викори­стання ресурсів, турботу про їхнє відтворення з урахуванням перс­пектив розвитку господарства та збереження здоров’я людей. Нера­ціональне природокористування не забезпечує відтворення та збере­ження ресурсів і часто характери­зується як хижацьке.

Існує багато прикладів, коли в різних куточках планети люди нещадно експлуатують природ­ні ресурси без урахування їх­ніх запасів, особливостей і термі­нів відновлення. Таке необдумане господарювання призводить до негативних наслідків. Так, багато мінерально-сировинних ресурсів опиняються у відвалах, цінні поро­ди дерев замінюються на інші, менш цінні, вода забруднюється значною кількістю хімічних ре­човин, а грунти втрачають свою родючість, потерпаючи від вітрової та водної ерозії. Нераціональне природокористування призвело до знищення куточків незайманої природи, диких тварин та рослин. Тільки за останні три століття на Землі зникло 120 видів тварин. Учені прогнозують, що в найближчі 30 років така доля чекає на ще понад 100 видів.

Існує думка, що нестачу природних ресурсів можна поповнити зав­дяки Світовому океану – своєрідної комори біологічних та мінераль­но-сировинних ресурсів. Його величезні розміри створили спотворене уявлення про безмежність багатств. Однак сучасні масштаби вилову риби вже перевищили темпи її відтворення. Повністю зникли деякі безцінні види мешканців океану. Тому щоб відновлювати і збагачува­ти ресурси океану, люди навчилися вирощувати деякі організми в їхньому природному середовищі життя (мал. 221).

ПІДСУМКИ

Природні ресурси – це будь-які тіла природи, які людина вико­ристовує або може використати.

Природні ресурси поділяють на групи за різними ознаками.

Природні ресурси розміщені на Землі нерівномірно.

Природокористування – це сукупність усіх форм використання ресурсів; воно буває раціональним і нераціональним.

Запитання і завдання для самоперевірки

Поясніть наслідки природокористування у вашій місцевості.

Порівняйте два материки (на свій вибір) за наявністю природних ресурсів.

Як змінювалося використання паливно-енергетичних ресурсів упродовж розвитку суспільства?

Назвіть, на які групи поділяють природні ресурси за походженням і ви­черпністю.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Природні ресурси материків і океанів - Географія