ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ

РОЗДІЛ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

ТЕМА 1. ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ

УРОК 33. ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ

Тема. Природно-територіальні комплекси (ПТК), взаємодія факторів і компонентів, що їх формують. Ландшафти та їх класифікація. Вплив господарської діяльності людини на ландшафти.

Навчальна мета: узагальнити та систематизувати знання про взаємозв’язок природних компонентів на прикладі вивчення природно-територіальних комплексів України; сформувати поняття “ландшафт”, знання про

фактори утворення та класифікацію ландшафтів; удосконалювати навички роботи з тематичними картами на прикладі карти ландшафтів.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, фізична й ландшафтна карти України.

Опорні та базові поняття: ПТК, природний компонент, ландшафт, класифікація, клас, тип, підтип, природний ландшафт, антропогенний ландшафт.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– Що називається природним комплексом?

– Наведіть приклади ПК Землі від дуже маленького до найбільшого.

– Назвіть

закономірності розміщення ПК.

– Наведіть приклад ПК та покажіть взаємозв’язок його компонентів.

– Наведіть приклади змін ПК людиною.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Досі ми вивчали різні природні компоненти території України. При цьому завжди звертали увагу на їх взаємозв’язок і різний результат різноманітності їх поєднання. Саме ці результати і є нашим об’єктом вивчення на сьогоднішньому уроці.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Природні комплекси

ПТК – на суші, ПАК – у водному середовищі.

ПТК (ландшафт) – частина земної поверхні з однорідними фізико-географічними умовами (єдність геологічного розвитку, тектонічної будови, однотипність рельєфу, кліматичних умов, грунтів і рослинності). Наука, що їх вивчає, називається ландшафтознавством.

Ландшафти поділяються на природні та антропогенні (сільськогосподарські угіддя, кар’єри, водосховища тощо).

2. Природні фактори ландшафтоутворення

– Зональні – кліматичні (співвідношення тепла та вологи),

– азональні – тектонічні структури, рельєф, водні об’єкти.

3. Класифікація ландшафтів

Типові ландшафти за дрібнішими відмінностями фізико-географічних умов поділяються на менші за розмірами.

Класи виділяються за переважною формою рельєфу; підкласи – за висотою; типи і підтипи – за кліматичними компонентами, види та підвиди – за особливостями природних процесів, складом гірських порід.

Ландшафти України:

Клас рівнинних Східноєвропейських ландшафтів:

– мішано-лісовий тип;

– широколисто-лісовий тип;

– лісостеповий тип;

– степовий тип:

– північностеповий підтип;

– середньостеповий підтип;

– сухостеповий підтип;

– заплавний тип.

Клас гірських Карпатських ландшафтів:

– гірський лучно-лісовий тип:

– широколистолісовий підтип;

– мішано-лісовий підтип;

– лучний (субальпійський) підтип;

– заплавний тип.

Клас гірських Кримських ландшафтів:

– гірський лучно-лісовий тип:

– лісостеповий підтип;

– лучно-лісовий підтип;

– лучний остепнений (яйлинський) підтип;

– субсередземноморський прибережно-схиловий підтип;

– заплавний тип.

Назва ландшафту є нібито дуже складною, але в ній відображені основні особливості гірських порід, характерних форм рельєфу, типів грунтів, рослинних угруповань, впливу діяльності людини ПТК. У шкільних навчальних атласах назви ландшафтів спрощені.

4. Карта ландшафтів

V. Закріплення вивченого матеріалу

– Дайте визначення поняття “ландшафт”.

– Назвіть фактори ландшафтоутворення.

– Назвіть класи та типи ландшафтів України.

– Яка закономірність територіального розташування рівнинних типів ландшафтів? гірських?

– За картою в атласі назвіть ландшафти на території нашої області. За назвою ландшафтів спробуйте пояснити їх особливості, відмінності один від одного.

– Назвіть ландшафти, утворені внаслідок використання природних ресурсів людиною.

VI. Підсумки уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. Уважніше ознайомитись з ландшафтною картою України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ - Плани-конспекти уроків по географії