Призначення та побудова бухгалтерського балансу

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Розділ 3.

Бухгалтерський баланс

3.1. Призначення та побудова бухгалтерського балансу

Основою безперервної діяльності кожного підприємства є наявні виробничий потенціал і позитивні результати його роботи, які виражаються в ефективності використання всіх його засобів, а конкретніше у розмірі отриманого прибутку після закінчення звітного періоду. Універсальною формою звітності, яка показує здобутки підприємства за певний проміжок часу, є бухгалтерський

баланс.

Бухгалтерський баланс являє собою спосіб економічного групування та узагальненого відображення у грошовому вимірнику наявних господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату. Особливістю бухгалтерського балансу є рівність між загальною вартістю господарських засобів і джерел їх утворення.

Інформація, яка знаходить своє відображення у бухгалтерському балансі підприємства, є дуже важливою як для внутрішніх її споживачів (засновників, партнерів по бізнесу) для прийняття певних управлінських рішень, так і для зовнішніх споживачів (податкових органів, банків, акціонерів, інвесторів,

інших кредиторів та ін.) для оцінки платоспроможності підприємства, ризику здійснення фінансових інвестицій або купівлі на фондовому ринку тих чи інших цінних паперів.

Форму бухгалтерського балансу, а також інструкцію щодо його складення розробляє і затверджує Міністерство фінансів України за погодженням із Державним комітетом статистики України. Бухгалтерські баланси, як правило, бувають місячні, квартальні, піврічні, дев’ятимісячні та річні.

Для окремого відображення у балансі господарських засобів і джерел їх утворення баланс будується у вигляді двосторонньої таблиці. Ліва частина балансу, в якій відображаються господарські засоби, – називається актив, а права частина, в якій відображаються джерела утворення господарських засобів, – називається пасив. За умов, коли ліва частина балансу є активом, а права пасивом – форма балансу називається горизонтальною. Є країни, зокрема Японія та ін., де актив і пасив розміщуються в колонці один за одним. Така форма балансу називається вертикальною.

Як господарські засоби, так і джерела їх утворення у балансі показуються у розрізі статей. Отже, стаття балансу – це складова частина активу або пасиву балансу, яка являє собою відображення у грошовому вимірнику сукупності однорідних видів господарських засобів або джерел їх утворення. Так, в активі балансу є такі статті, як “Основні засоби”, “Виробничі запаси”, “Готова продукція”, “Грошові кошти в національній валюті” та ін., а в пасиві – статті “Статутний капітал”, “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)”, “Короткострокові кредити банків” та ін.

У спрощеному вигляді бухгалтерський баланс можна показати за допомогою таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

БАЛАНС

Підприємства “Росток” на 01.01.2009 року

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби

280000

Статутний капітал

200000

Виробничі запаси

14000

Прибуток

75000

Готова продукція

10500

Кредити банків

23000

Каса

1000

Заборгованість перед постачальниками

19200

Розрахунковий

Рахунок

11700

Баланс

317200

Баланс

317200

Як видно із представленого балансу, підсумки по активу і пасиву рівні між собою. Це зумовлене тим, що господарські засоби, які показано у активі, відповідають у сумі джерелам їх утворення, які показано у пасиві. На цьому і грунтується назва самого балансу, що означає безпосередньо рівновагу.

Розділ балансу – це сукупність статей активу або пасиву бухгалтерського балансу, які об’єднано в економічно однорідні групи господарських засобів та джерел їх утворення. За основу для групування статей балансу у розділі взято економічну класифікацію господарських засобів та джерел їх утворення.

Особливістю бухгалтерського балансу, поряд з іншим, є вміст інформації про господарські засоби і джерела їх утворення як на початок звітного періоду (на початок року), так і на кінець звітного періоду (кварталу, півріччя, дев’яти місяців, року). Співставляючи за кожною статтею дані на початок року і на кінець звітного періоду, визначають зміни, які сталися на протязі нього.

Нормативним документом, який визначає зміст і форму Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей, є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, який був затверджений Міністерством фінансів України 31 березня 1999 року № 87.

Стандартом визначено, що норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

Актив Балансу вміщує чотири розділи:

I. Необоротні активи.

II. Оборотні активи.

III. Витрати майбутніх періодів.

IV. Необоротні активи та групи вибуття.

Пасив Балансу складається з п’яти розділів:

I. Власний капітал.

II. Забезпечення наступних витрат і платежів.

III. Довгострокові зобов’язання.

IV. Поточні зобов’язання.

V. Доходи майбутніх періодів.

Отже, розглянемо статті Активу і Пасиву Балансу.

Актив Балансу

І розділ Активу Балансу “Необоротні активи”.

У статті “Нематеріальні активи” відображається вартість об’єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповідними Положеннями (стандартами). У цій статті наводиться окремо первинна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума зносу. Залишкова вартість визначається як різниця між первинною вартістю і сумою зносу, яка наводиться у дужках.

У статті “Незавершене будівництво” показується вартість незавершеного будівництва (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва.

У статті “Основні засоби” наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними Положеннями “державні (казенні) та комунальні підприємства – вартість майна, отриманого на праві господарського відання чи праві оперативного управління. У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів.

У цій статті наводиться окремо первинна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів та їх залишкова вартість. До підсумку Балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первинною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату Балансу.

У статті “Довгострокові біологічні активи” відображається вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку З0 “Біологічні активи”. У цій статті наводяться справедлива (первісна, переоцінена) вартість, сума накопиченої амортизації (у дужках) і залишкова вартість довгострокових біологічних активів. До підсумку балансу включається справедлива або залишкова вартість, яка дорівнює різниці між первісною (переоціненою) вартістю і сумою накопиченої амортизації”.

У вписуваних рядках 055-057 відображається вартість об’єктів, що віднесені до інвестиційної нерухомості відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 “Інвестиційна нерухомість”:

У рядку 055 “справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості” наводяться справедлива вартість інвестиційної нерухомості, яка обліковується за справедливою вартістю, та залишкова вартість інвестиційної нерухомості, яка обліковується за первісною вартістю, що дорівнює різниці між первісною вартістю (рядок 056) і сумою зносу (рядок 057). Показник рядка 055 включається до підсумку балансу;

У рядку 056 “первісна вартість інвестиційної нерухомості” наводиться первісна вартість інвестиційної нерухомості, яка обліковується за первісною вартістю;

У рядку 057 “знос інвестиційної нерухомості” наводиться у дужках знос інвестиційної нерухомості, яка обліковується за первісною вартістю.

У статті “Довгострокові фінансові інвестиції” відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділяються фінансові інвестиції, які згідно з відповідним Положенням (стандартами) обліковуються методом участі в капіталі.

У статті “Довгострокова дебіторська заборгованість” показується заборгованість фізичних та юридичних осів, яка не виникає в ході матеріального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати Балансу.

У статті “Відстрочені податкові активи” відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базою оцінки.

У статті “Інші необоротні активи” наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу “Необоротні активи”, крім гудвілу який наводиться у рядку 065.

II розділ Активу Балансу “Оборотні активи”.

У статті “Виробничі запаси” показується вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу.

У статті “Поточні біологічні активи” відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку З0 “Біологічні активи”

У статті “Незавершене виробництво” показуються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги).

У статті “Готова продукція” показуються запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним вимогам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва.

У статті “Товари” показується вартість товарів, які придбані підприємствами для наступного продажу.

У статті “Векселі одержані” показується заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями.

У статті “Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги” відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем). У підсумок Балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів.

У статті “Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом” показується дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету.

У статті “Дебіторська заборгованість за виданими авансами” показується сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів.

У статті “Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів” показується сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо, що підлягають надходженню.

У статті “Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків” показується заборгованість пов’язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків.

У статті “Інша поточна дебіторська заборгованість” показується заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.

У статті “Поточні фінансові інвестиції” відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

У статті “Грошові кошти та їх еквіваленти” відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати Балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, треба виключити зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи. У вписуваному рядку 231 “у т. ч. в касі” наводять суму наявної в касах підприємства готівки (як у тому числі з рядка 230).

У статті “Інші оборотні активи” відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу “Обороні активи”. У цій статті наводиться, зокрема, сальдо субрахунків 331 “Грошові документи в національній валюті”, 332 “Грошові документи в іноземній валюті”.

III розділ Активу Балансу “Витрати майбутніх періодів”

(статті відсутні).

У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

У вписуваному рядку 275 “IV. Необоротні активи та групи вибуття” відображається вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”.

Пасив Балансу

І розділ Пасиву Балансу “Власний капітал”.

У статті “Статутний капітал” наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

У статті “Пайовий капітал” наводиться сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.

У статті “Додатковий вкладений капітал” акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Інші підприємства відображають у цій статті суму капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал.

У статті “Інший додатковий капітал” відображається сума дооцінки необоротних активів, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних та фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.

У статті “Резервний капітал” наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

У статті “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)” відображається або сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

У статті “Неоплачений капітал” відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

У статті “Вилучений капітал” господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників державні (казенні) та комунальні підприємства – передачу майна відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної і комунальної власності. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.

II розділ Пасиву Балансу “Забезпечення наступних витрат і платежів”.

У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо), величина яких на дату складання Балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел.

Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, у вписуваному рядку 415 наводять суму страхових резервів, у вписуваному рядку 416 наводять у дужках суму часток перестраховиків у страхових резервах, різниця між якими включається до підсумку розділу балансу.

Підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, у вписуваному рядку 417 наводять залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення, у вписуваному рядку 418 наводять залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.

III розділ Пасиву Балансу “Довгострокові зобов’язання”.

У статті “Довгострокові кредити банків” показується сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов’язанням.

У статті “Інші довгострокові фінансові зобов’язання” наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов’язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки.

У статті “Відстрочені податкові зобов’язання” показується сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.

У статті “Інші довгострокові зобов’язання” показується сума довгострокових зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу “Довгострокові зобов’язання”.

IV розділ Пасиву Балансу “Поточні зобов’язання”.

У статті “Короткострокові кредити банків” відображається сума поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками.

У статті “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями” показується сума довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати Балансу.

У статті “Векселі видані” показується сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів.

У статті “Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги” показується сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями).

У статті “Поточні зобов’язання за одержаними авансами” відображається сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг).

У статті “Поточні зобов’язання із розрахунків з бюджетом” показується заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства.

У статті “Поточні зобов’язання з позабюджетних платежів” показується заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством.

У статті “Поточні зобов’язання зі страхування” відображається сума заборгованості за відрахуваннями до Пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

У статті “Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці” відображається заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату.

У статті “Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками” відображається заборгованість підприємства його учасниками (засновниками), пов’язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формування статутного капіталу.

У статті “Поточні зобов’язання із внутрішніх розрахунків” відображається заборгованість підприємства пов’язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків.

Таблиця 3.2

Призначення та побудова бухгалтерського балансу

Актив

Код

Рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

Первісна вартість

011

Знос

012

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

260,0

378,0

Первісна вартість

031

300,0

420,0

Знос

032

40,0

42,0

Довгострокові біологічні активи:

Справедлива (залишкова вартість)

035

Первинна вартість

036

Накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:

Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

Інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Інвестиційна нерухомість:

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Знос інвестиційної нерухомості

057

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Гудвіл при консолідації

075

Всього за розділом І

080

260,0

378,0

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

40,0

80,0

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

28,6

Готова продукція

130

70,0

60,2

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість

160

Первісна вартість

161

14,0

14,0

Резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

З бюджетом

170

20,0

За виданими авансами

180

З нарахованих доходів

190

Із внутрішніх розрахунків

200

6,0

4,6

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

В національній валюті

230

386,4

465,6

У т. ч. в касі

231

В іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

516,4

673,0

III. Витрати майбутніх періодів

270

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс

280

776,4

1051,0

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

290,0

290,0

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

302,0

322,0

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

592,0

612,0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Сума страхових резервів

415

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

140,0

200,0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

24,0

180,0

Поточні зобов’язання за розрахунками:

З одержаних авансів

540

З бюджетом

550

16,6

З позабюджетних платежів

560

Зі страхування

570

13,8

З оплати праці

580

20,4

28,6

З учасниками

590

Із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов’язання

610

Усього за розділом IV

620

184,4

439,0

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

776,4

1051,0

Призначення та побудова бухгалтерського балансу

У статті “Інші поточні зобов’язання” відображаються суми зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей, наведених у розділі “Поточні зобов’язання”.

V розділ Пасиву Балансу “Доходи майбутніх періодів”

(статті відсутні).

До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отриманні протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

Форму Балансу, затвердженого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 наведено у таблиці 3.2.

Підсумок активу Балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу. До валюти Балансу включається лише залишкова вартість основних засобів (різниця між первинною вартістю і зносом основних засобів) та залишкова вартість нематеріальних активів (різниця між первинною вартістю і зносом нематеріальних активів). Оцінка та подальше розкриття окремих статей Балансу в примітках до фінансової звітності здійснюється згідно з відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Призначення та побудова бухгалтерського балансу - Бухгалтерський облік