Регіональне управління

Державне управління

Регіональне управління. Державне управління, що здійснюється органами державної влади великих адміністративно-територіальних одиниць (областей, губерній, країв, федеральних земель тощо) в межах їх компетенції. Головною метою Р. у. є забезпечення комплексного розвитку регіонів з метою підвищення ступеня задоволення соціально-економічних потреб їх населення. Розвиток Р. у. здійснюється, як правило, на основі державної регіональної політики як складової національної стратегії соціально-економічного розвитку певної

країни. Така політика передбачає: врахування особливостей та закономірностей функціонування і розвитку регіонів як відносно самостійних, цілісних систем; найбільш раціональне використання їх ресурсних можливостей; удосконалення правових, економічних, фінансових, організаційних та інших механізмів її реалізації; вирішення економічних та соціальних проблем депресивних регіонів; вирівнювання стандартів і якості життя громадян, можливостей їх соціального забезпечення; підвищення ролі місцевих і регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у розробленні й реалізації програм регіонального
розвитку; застосування інноваційного і стратегічного менеджменту у регіональному управлінні; акцентування уваги на проблемах структурної перебудови економіки та використання переваг територіального поділу і кооперації праці; вирішення проблем трудової міграції та зайнятості населення, поліпшення демографічної ситуації в реї іонах; удосконалення державної системи охорони довкілля, пам’яток історії, культури народу, розробка й реалізація відповідних загальнонаціональних і регіональних програм. До основних завдань розвитку Р. у. в контексті адміністративної реформи в Україні належать: упорядкування адміністративно-територіального устрою країни й регіонів: поєднання процесів централізації і децентралізації; перерозподіл владних повноважень; оптимізація взаємодії органів державної влади і місцевого самоврядування; ефективне надання ними управлінських та організаційних послуг населенню; зміцнення інституційних засад державної регіональної політики: міжнародне співробітництво в галузі регіонального управління; прикордонне та транскордонне співробітництво регіонів; узгодження чинного законодавства та регіональної політики в цілому з нормами й стандартами Європейського Союзу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Регіональне управління - Державне управління