Робота термодинамічного процесу

ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ *

Урок № 2

Тема. Робота термодинамічного процесу

Мета: дати термодинамічне трактування поняття роботи; розвивати логічне мислення, удосконалювати обчислювальні навички, формувати комунікативні компетентності під час застосування інтерактивних форм роботи, роботи в парах; виховувати пізнавальний інтерес до теми, що вивчається, та вміння працювати з науковою літературою.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Розв’язування домашніх задач біля дошки

2. Робота

в парах

До запитань позначених цифрами, підібрати правильні відповіді, позначені буквами. Перевірка здійснюється у парах, зашифрована відповідь зачитується вчителем.

1. Внутрішня енергія

2. Способи зміни внутрішньої енергії

3. Передача теплоти від однієї частини тіла до іншої

4. Змінюється внутрішня енергія

5. Міра середньої кінетичної енергії руху молекул

6. Величина переданої енергії теплового руху молекул

А) Теплопровідність

Б) функція стану

В) змінюється температура

Г) виконання роботи, теплообмін

Д) кількість теплоти

Ж) температура

II. Вивчення нового матеріалу

Мотивація

навчальної діяльності

Учитель. Якими способами можна змінити внутрішню енергію?

Учні. Внутрішню енергію тіла можна змінити двома способами: виконанням роботи і теплопередачею.

Учитель. Як позначають кількість теплоти, яку тіло отримує або віддає внаслідок теплопередачі?

Учень. Позначають буквою Q і вимірюють у джоулях. Учитель. Як у фізиці позначають роботу? В яких одиницях вимірюють роботу? Як обчислити роботу, яку виконує газ під час розширення?

Демонстрація дослідів та їх пояснення

1. Ізобарний процес; р = const, А = p? V.

Якщо газ стискався, то? V < 0 - робота газу негативна; якщо розширювався, то? v >0 – робота позитивна.

Робота зовнішніх сил матиме протилежний знак:

Робота термодинамічного процесу

Робота термодинамічного процесу

Робота чисельно дорівнює площі під кривою, яка описує процес на (p, V) діаграмі. Величина роботи залежить від того, яким шляхом виконувався перехід з початкового стану в кінцевий.

2. Самостійна робота з графіками ізопроцесів

Побудувати графіки ізотермічного та ізохорного процесів у координатах (p, V) та вказати, чому дорівнює робота для кожного випадку.

Висновки: ізотермічний процес (Т = const): робота дорівнює площі фігури, обмеженої ізотермою та двома ізохорами.

Ізохорний процес (V = const): А = 0.

3. Робота з підручником

Працюючи над текстом підручника, учні повинні дати відповідь на запитання:

1). Який процес називають адіабатним?

2). Чому адіабатні процеси повинні відбуватися швидко?

3). Як утворюються хмари?

III. Закріплення вивченого матеріалу

Розв’язування задач

1. У процесі ізобарного розширення газу була здійснена робота, що дорівнює 400 Дж. За якого тиску відбувався процес, якщо об’єм газу змінився з 0,3 м3 до 600 л?

2. У вертикальному циліндрі під поршнем міститься повітря масою 29 г. Яку роботу здійснює повітря у разі підвищення температури на 100К?

V. Узагальнення знань

Самостійно скласти ОК вивченої теми.

VI. Підсумок уроку

Вправа “Незакінчене речення”

Для обчислення роботи газу користуються такою формулою… Робота газу дорівнює нулю під час…

Під час адіабатного процесу дорівнює нулю…

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Розв’язати задачі № 427, 447.

3. Підготувати повідомлення з історії про спроби створення ” вічного” двигуна першого роду та обгрунтувати недієвість цих проектів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Робота термодинамічного процесу - Плани-конспекти уроків по фізиці