Робота зі стилістики в початковій школі

8.3. Робота зі стилістики в початковій школі

Навчаючи української мови молодших школярів, учитель розширює коло питань, конкретизуючи й поглиблюючи зміст шкільної програми. Адже структура шкільного курсу, незалежно, якого типу школа – нового чи традиційного, – вимагає ознайомлення учнів з багатством рідної мови, починаючи з 1 класу.

Робота зі стилістики па уроках української мови в 1-4 класах має супровідний характер, і вправи треба добирати відповідно до матеріалу, який опрацьовується на уроці. В програмі початкових класів є чимало

питань, пов’язаних зі стилістикою. Так, вивчаючи звуки, слід знайомити школярів з милозвучністю української мови. Чергування голосних і приголосних, твердих і м’яких, дзвінких і глухих звуків створює фонетичне багатство мови, її мелодійність, м’якість, ніжність – усе те, що завжди чарує цінителів краси людського мовлення. Тому під час опрацювання звуків і букв треба привчати дітей, щоб уже з 1 класу вони уникали у мовленні збігу кількох приголосних або голосних, удаючись до чергування – , – тощо.

Для цього можна використовувати тексти вправ з підручника або спеціально дібрані завдання. Наприклад,

учитель пропонує послухати речення, відшукати в них помилки, що трапилися внаслідок неправильного вживання звуків, і переробити речення Юра і Оля купили собі олівці; У нашому саду добрий врожай. Такі завдання сприяють виробленню в дітей чуття мови, вимогливості до її правильного мелодійного звучання.

Теми “Приголосні м’які та тверді”, “Позначення м’якості приголосних за допомогою і, я, ю, є, ь” варто супроводжувати коментарями про особливий відтінок слів, де багато м’яких приголосних.

Як ілюстрацію використовуємо уривок з вірша Лесі Українки “Колискова”:

Місяць яснесенький – Промінь тихесенький Кинув на нас. Спи ж ти, малесенький, Пізній бо час (Леся Українка).

Поділ слів на склади також дає матеріал для стилістичних вправ. Учитель повинен показати, що нагромадження в реченні однакових складів псує мову, робить її одноманітною (не плутати з алітерацією та асонансами в поезії). Можна запропонувати вправу на виправлення речень:

Ми минули село і пішли в ліс. Одного разу зустрічалися друзі біля школи. Вишні високо висіли на дереві. Ти тихо читаєш.

Аналогічну роботу над попередженням стилістичних огріхів необхідно проводити, вивчаючи тему “Будова слова”, зокрема при доборі спільнокореневих слів уживанні їх у реченні. Діти мають навчитися правильно користуватися словами одного кореня в усному і писемному мовленні. На окремих завданнях треба показати їм, що вживання спільнокореневих слів у тексті поряд, в одному реченні – стилістичний недолік. Щоб школярі це добре засвоїли, можна дати їм різні вправи складання і редагування речень, виправлення помилок у тексті.

Молодші школярі опановують основні засоби словотворення, вчаться членувати слово на морфеми, добирати спільнокореневі слова тощо. Саме цим матеріалом слід скористатися, щоб виробити в них навички правильного, доцільного використання префіксів, суфіксів, прищепити їм відчуття емоційно-експресивного забарвлення мови.

Під час вивчення частин мови молодші школярі збагачують свій словниковий запас добором синонімів та антонімів. Необхідно звертати увагу на стилістичні відтінки цих лексичних категорій, особливо синонімів – як лексичних, так і граматичних. Не менш важливо показати засоби образності на прикладах уживання слів у переносному значенні. На уроках вивчення іменників, прикметників, дієслів можна використати вправи, що допоможуть учням глибше зрозуміти стилістичні особливості цих частин мови, наприклад:

– Пояснити значення кожного з слів: говорити, балакати, мимрити, патякати, базікати; іти, швендяти, шкандибати, плестись; кричати, репетувати, лементувати горлати. Довести, що це синоніми.

– Замінити в реченнях дієслова синонімами: Сонце сходить. Жито зійшло. Туристи зійшли на вершину гори. Пастух зійшов з коня. Тісто зійшло. Довідка: підніматися, зазеленіти, піднятися, злізти, підійти.

Стилістичні вправи можна проводити під час вивчення синтаксису, зокрема – особливостей інтонування речень. Ця тема дає широкі можливості для ознайомлення дітей з виразністю усного мовлення, емоційністю його інтонаційних засобів. Матеріалом для роботи можуть бути вправи з підручника чи уривки з художніх творів, насичені відповідними реченнями.

Аналізуючи художні твори, наукові тексти, варто звертати увагу на їх функції (вплив, повідомлення), стильові особливості, що забезпечують перспективність у засвоєнні стилів мовлення учнями 5-7 класів. У 3-4 класах можна вводити термін “стиль” (без визначення його), щоб у дітей вироблялося розуміння: художній текст – художнього стилю, науковий текст – наукового стилю тощо.

Виконуючи стилістичні завдання на уроках української мови, учні відкривають для себе багатство мовних одиниць і набувають навичок практичного користування ними.

Збагачення словникового запасу молодших школярів, вироблення практичних навичок грамотності, стилістичної вправності впливає на їхній мовленнєвий розвиток. Належна увага вчителя молодших класів до стилістики стає важливою передумовою для подальшої стилістичної роботи в 5-9 класах.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Робота зі стилістики в початковій школі - Довідник з української мови