РОЛЬ, ЗНАЧЕННЯ І РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ТРАНСПОРТУ

Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 10 ПРОМИСЛОВИЙ ТРАНСПОРТ

10.1. РОЛЬ, ЗНАЧЕННЯ І РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ТРАНСПОРТУ

Промисловий транспорт безпосередньо приймає участь у виробництві продукції, переміщень предметів праці, а потім, разом з транспортом загального користування, продовжує процес виробництва в галузі обертання, доставляє продукцію споживачеві.

В залежності від призначення промисловий транспорт поділяється на внутрішній і зовнішній.

Внутнішній транспорт забезпечує внутрішньоцехові і міжцехові перевезення в

межах одного піжприємства.

Зовнішній транспорт знаходиться на стику з транспортом загального користування. Його основна функція складається з доставки сировини, палива, матеріалів з магістрального транспорту на підприємства та готової продукції в зворотному напрямку.

В якості промислового трунспорту використовують залізничний, автомобільний, річковий, морський, повітряний та трубопровідний транспорт або сполучення цих видів транспорту. Разом з цим широко використовують для внутрішньоцехових та міжцехових перевезень конвеєри, транспортери, електро – і автокари та інше.

Внутрішньовиробничі перевезення

на підприємствах різних галузей народного господарства виконують близько 100 тис. автомобільних господарств. Для цього використовують також багато господарств водного транспорту, конвеєрів, гідротрубопроводів, пневмотрубопроводів, канатно-підвісних доріг.

Основу зовнішнього промислового транспорту складають залізничний і автомобільний транспорт, на долю яких припадає більш ніж 80% усіх внутрішньовиробничих перевезень. В забезпеченні взаємодії підприємств різних галузей промисловості і транспорту сфери обертання головну роль грають залізничні під’їздні шляхи не загального користування, які не входять до загальної сітки залізниці, але пов’язані з нею рельсовою колією.

Забезпечення раціонального обслуговування транспорту промислових підприємств – дуже складна задача. При її розв’язанні необхідно забезпечити максимальне скорочення часу знаходження рухомого составу на підприємстві, їх пробігу по шляхах загального користування та по шляхах промислових прідприємств, а також можливу концентрацію переробки вантажів, відповідаючих потребам технології виробництва, найкращому використанню транспортних засобів та капіталовкладень. Істотне значення має при цьому чітка взаємодія в роботі залізничного (зовнішнього) транспорту із внутрішнім транспортом підприємств.

Використовуються два способи транспортного обслуговування промислових підприємств. Перший спосіб предлагає взаємозв’язану єдиним технологічним процесом роботу зовнішнього та внутрішнього транспорту, кожний з яких має власні локомотиви, шляховий розвиток, вагони, лунки стику у вигляді так званого обмінного парку. Другий спосіб – це транспортне обслуговування підприємств засобами залізниці загального користування, до обов’язків промислових підприємств в даному випадку входить лише виконання вантажно-розвантажувальних операцій.

Для покращання роботи промислового транспорту проводиться збільшення розрізнених транспортних цехів підприємств одного промислового району, створюються комерційні об’єднання, залізничні або комплексні залізнично-автомобільні господарства. Такі об’єднання з’єднують транспорт промислових підприємств.

Одночасно в транспортних об’єднаннях створюються сприятливі умови для посилення технічного обладнання промислового залізничного транспорту, введення нової техніки, покращання механізації та автоматизації транспортних вантажно-розвантажувальних робіт, значного зниження нерівномірності та підвищення ритмічності транспортної роботи, більш ефективного використання локомотивів, вантажно-розвантажувальної техніки, створення технічного обладнання ремонтного господарства, підвищення темпів росту продуктивності.

Одним з найважливіших напрямків підвищення ефективності роботи промислового залізничного транспорту є розширення області застосування електричної тяги.

Важливим резервом підвищення ефективності роботи промислового залізничного транспорту є вдосконалення технологічних процесів під’їзних шляхів. Як правило, найбільш інтенсивно експлуатуються під’їзні шляхи металургійних комбінатів, рудників, шахт, кар’єрів, великих машинобудівних та нафтопререробних заводів, хімічних комбінатів та інше. Ці під’їздні шляхи відрізняються відносно розвинутою схемою, обладнані різними вантажно-розвантажувальними механізмами, мають сучасний рухомий склад.

Все це створює сприятливі умови для формування відправних маршрутів. Розвитку відправної маршрутизації сприяє збільшення вантажних перевезень і пов’язане з ними створення на під’їзних шляхах високопродуктивного вантажно-розвантажувального комплексу.

Одним з шляхів підвищення ефективності роботи промислового транспорту є введення різноманітних видів безперервного транспорту, конвеєрного, гідротранспортного, канатно-підвісного.

Конвеєрний транспорт розвивається на базі багатопровідних стрічкових конвеєрів продуктивністю більше 20 тис. м3/г для транспортування сипучих вантажів, крутонаклонних стрічкових конвеєрів, конвеєрних стрічок зі стальним осердям, а також морозостійких і для транспортування гарячих матеріалів.

Зростаючі масштаби перевезень вантажів та збільшення відстаней транспортування, спорудження магістралей у віддалених та важкодоступних районах з суворим кліматом, необхідність організації транспортного обслуговування великих міст і виробничих об’єктів, підвищення швидкості, надійності комунікацій, покращання комфорту та зниження вартості перевезень – все це потребує розвитку нових нетрадиційних транспортних засобів, особливо промислового призначення. Багато з них існує у вигляді проектів, частка яких вже реалізована.

Разом з цим більшість ідей про становище та створення нових видів транспорту існує вже давно, але реалізуються вони на сучасній техниці тільки зараз. До таких видів транспорту відносяться системи, що відрізняються від традиційних принципом дій, конструкцією двигуна, або движителя: судна на повітряній подушці, поїзди на магнітному підвісі, дирижаблі.

Ведуться роботи по створенню транспортних засобів на магнітній підвісці. Розроблено проект такої дороги. Найбільше застосування для цього транспорту – з’єднання великих міст з містами-супутниками, аеропортами. Роботи ведуться у двох основних напрямках: для міського (приміського) транспорту і для швидкісного міжміського. Апарати міського і приміського промислового транспорту можуть мати максимальну швидкість до 300 км/год., а міжміські – в межах 400-600 км/год.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РОЛЬ, ЗНАЧЕННЯ І РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ТРАНСПОРТУ - Загальний курс транспорту