Розділ 10. Місцеві фінанси – МОДУЛЬ 3

ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

МОДУЛЬ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 10. Місцеві фінанси

1. Місцеві фінанси – це:

А) система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних так і делегованих;

Б) витрати, які здійснюються місцевими органами влади в обов’язковому порядку за переліком, що визначається законодавством;

В) витрати, які здійснюються місцевими

органами влади на власний розсуд, на основі рішень, прийнятих їхніми представницькими зібраннями;

Г) немає правильної відповіді.

2. Видатки місцевих органів влади поділяють на:

А) поточні, розвитку, на фінансування делегованих повноважень, обов’язкові, факультативні, на фінансування власних повноважень;

Б) власні, закріплені, передані, податкові, неподаткові;

В) власні, поточні;

Г) усі відповіді правильні.

3. Способи формування доходів місцевих бюджетів – це:

А) місцеві податки і збори, частки загальнодержавних податків, комунальні платежі, доходи від майна та землі, що належить місцевій

владі, доходи комунальних підприємств, кредити, комунальні позики, трансферти;

Б) громадські послуги, фінансові ресурси у фондовій формі;

В) власні, закріплені, регульовані;

Г) усі відповіді правильні.

4. Бюджет міста Києва – це:

А) бюджет розвитку;

Б) місцевий бюджет;

В) поточний бюджет;

Г) усі відповіді правильні.

5. Суб’єкти місцевих фінансів – це:

А) територіальні громади; міські, селищні, сільські ради; бюджети АРК, обласні, міські, міст Києва і Севастополя, районні, міські, районні в містах, територіальних громад; голови міст, селищ та сіл; обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києва та Севастополя державні адміністрації; обласні, Київська та Севастопольська міські, районні в містах Києві і Севастополі ради; Рада міністрів АРК; Мінфін України; Кабінет Міністрів України; Верховна Рада України;

Б) фінансові ресурси у фондовій формі; фінансові ресурси в нефондовій формі;

В) громадські послуги, самостійні місцеві бюджети, комунальні форми власності, позабюджетні фонди, місцеві податки і збори, комунальний кредит, фінансові комунальні підприємства, комунальні платежі;

Г) немає правильної відповіді.

6. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначають на основі:

А) закріплених на постійній основі доходів місцевих бюджетів;

Б) нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя;

В) власних доходів місцевих бюджетів;

Г) немає правильної відповіді.

7. Спеціальний фонд місцевих бюджетів – це:

А) кошти, спрямовані на реалізацію програм соціального розвитку;

Б) класичний випадок закріплення джерела доходів за статтею видатків, за якого певні види доходів призначаються для фінансування певних видів видатків;

В) фінансування установ і закладів виробничої і соціальної інфраструктури, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення;

Г) усі відповіді правильні.

8. Бюджетне регулювання – це:

А) повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення;

Б) збалансування бюджетів, які входять до складу бюджетної системи;

В) сукупність усіх юридичних норм, які визначають бюджетний устрій країни;

Г) немає правильної відповіді.

9. Міжбюджетні трансферти – це:

А) кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого;

Б) різновид довгострокового кредиту, який погашає клієнт у розстрочку;

В) розмір витрат на розрахункову одиницю;

Г) усі відповіді правильні.

10. Органи місцевого самоврядування можуть створювати підприємства, фірми та компанії, засновані на комунальній формі власності, у формі:

А) унітарних підприємств;

Б) товариств з обмеженою відповідальністю;

В) акціонерних товариств;

Г) усі відповіді правильні.

11. Субсидія – це:

А) форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів;

Б) форма фінансової допомоги держави місцевим органам влади, що надається з метою забезпечення виконання визначених наперед завдань чи цільових програм;

В) вид допомоги у грошовій або натуральній формі, що надається із коштів державного чи місцевого бюджетів;

Г) немає правильної відповіді.

12. Факультативні витрати місцевих органів влади – це:

А) витрати, які здійснюються місцевими органами влади в обов’язковому порядку за переліком, що визначається законодавством;

Б) витрати, які здійснюються місцевими органами влади на власний розсуд, на основі рішень, прийнятих їхніми представницькими зібраннями;

В) витрати, які здійснюються місцевими органами влади у процесі надання нематеріальних послуг;

Г) усі відповіді правильні.

13. Причиною виникнення місцевих фінансів є:

А) виникнення держави;

Б) наявність територіальних колективів, відокремлення функцій і завдань, які покладені на їхні органи влади;

В) поява товарно-грошових відносин;

Г) немає правильної відповіді.

14. Місцеві бюджети – це:

А) балансові розрахунки доходів і витрат, які мобілізуються й витрачаються на відповідній території;

Б) головний централізований фонд грошових коштів держави;

В) кошти підприємств та населення;

Г) усі відповіді правильні.

15. Бюджет розвитку є складовою:

А) загального фонду місцевого бюджету;

Б) спеціального фонду місцевого бюджету;

В) фонду нагромадження;

Г) поточного бюджету.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розділ 10. Місцеві фінанси – МОДУЛЬ 3 - Фінансовий ринок