Розділ 12. Страхування і страховий ринок – МОДУЛЬ 4

ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

МОДУЛЬ 4 . ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТРАХУВАННЯ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ І МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

Розділ 12. Страхування і страховий ринок

1. Страховий агент – це:

А) фізична або юридична особа, яка самостійно здійснює страхові операції;

Б) штатний працівник страхової компанії;

В) фізична особа, яка за дорученням страховика укладає договір страховика;

Г) юридична особа, яка від свого імені та за дорученням страховика виконує частину його страхової діяльності.

2. Страховий тариф

– це:

А) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за весь період страхування;

Б) ставка страхового відшкодування;

В) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за певний період страхування;

Г) немає правильної відповіді.

3. Страховий інтерес – це:

А) усвідомлена потреба у страховому захисті майна, доходів, життя громадян;

Б) міра економічної зацікавленості участі страховика і страхувальника у страхових відносинах;

В) вартість застрахованого майна і можливість отримання відшкодування внаслідок настання страхового випадку;

Г) страхова сума в яку оцінюється можливий

збиток страховика при виплаті страхового відшкодування страхувальникам.

4. Обов’язками страхувальника є:

А) вчасно вносити страхові платежі та повідомляти страховика про настання страхового випадку;

Б) тримати в таємниці договірні умови страхування зі страховиком;

В) вимагати від страховиків відшкодувати збитки в разі відмови у виплаті страхових сум;

Г) правильні відповіді а і б.

5. Які причини виникнення та існування страхування:

А) захист майнових інтересів суб’єктів виробничих відносин і людського суспільства від несприятливих подій (ризиків);

Б) створення сезонних запасів у харчовій промисловості;

В) збільшення обсягів виробництва;

Г) здійснення запобіжних заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику?

6. При страхуванні домашнього майна громадян страховими подіями є:

А) нещасні випадки, стихійні лиха;

Б) зміни кон’юнктури ринку;

В) вибух парових котлів;

Г) усі відповіді правильні.

7. По закінченні договору змішаного страхування життя страхувальник одержує:

А) страхове відшкодування;

Б) викупну суму;

В) страхову суму;

Г) компенсацію витрат громадян, пов’язаних із підтримкою здоров’я.

8. Які страхові резерви формуються страховими товариствами в Україні:

А) резерв збитків;

Б) резерв коливань збитковості;

В) технічні резерви;

Г) немає правильної відповіді.

9. Розрахунковий нормативний запас платоспроможності страховика визначається на основі:

А) розміру статутного фонду;

Б) кількості страхових договорів (полісів);

В) страхових премій, сплачених перестраховикам;

Г) надходжень страхових премій та страхових виплат.

10. Які функції виконує страхування:

А) формування і використання фінансових ресурсів;

Б) відтворювальну і стимулюючу;

В) ризикову, превентивну, ощадну і контрольну;

Г) фіскальну і економічну?

11. Що розуміють під страховим ринком:

А) інструмент перерозподілу грошових коштів між суб’єктами господарювання;

Б) сферу обігу цінних паперів;

В) особливу сферу грошових економічних відносин, де об’єктом купівлі-продажу виступає специфічний товар – страхова послуга;

Г) механізм забезпечення попиту і пропозиції на фінансові ресурси?

12. Що з наведеного нижче розкриває суть ризикової функції страхування:

А) створення системи страхових резервів;

Б) передача за певну плату страховикові матеріальної відповідальності за наслідки ризику, зумовленого подіями, перелік яких передбачено договором страхування або чинним законодавством;

В) зменшення наслідків страхових подій;

Г) перерозподіл коштів між страхувальниками?

13. Страхування будується на таких принципах:

А) страховий інтерес, суброгація, франшиза, сумлінність сторін;

Б) часткове покриття збитку;

В) непропорційна відповідальність;

Г) обов’язковість настання страхової події.

14. Головними суб’єктами страхового ринку є:

А) страховики, страхувальники, страхові посередники;

Б) промислові і торгові підприємства;

В) банки і кредитні спілки;

Г) державний бюджет і позабюджетні фонди.

15. Страховими посередниками можуть бути:

А) фондові біржі;

Б) банки і інші фінансово-кредитні установи;

В) інвестиційні фонди і компанії;

Г) страхові агенти і страхові брокери.

16. За територіальною ознакою страховий ринок поділяють на:

А) страхування, співстрахування, перестрахування;

Б) майнове страхування, особисте страхування, страхування відповідальності;

В) національний, регіональний, міжнародний;

Г) усі відповіді правильні.

17. Страховий поліс – це:

А) договір страхування майна;

Б) документ, що регламентує взаємовідносини у страхуванні життя;

В) документ, що визначає розмір збитків страхувальника;

Г) документ, який видається страховиком страхувальнику і засвідчує факт укладання договору страхування.

18. Правила страхування – це:

А) перелік претензій страхувальника до страховика;

Б) документ, який визначає умови проведення кожного виду страхування;

В) договір страхування;

Г) аварійний сертифікат.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розділ 12. Страхування і страховий ринок – МОДУЛЬ 4 - Фінансовий ринок