Розділ 8. Податки і податкова система – МОДУЛЬ 3

ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

МОДУЛЬ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 8. Податки і податкова система

1. Податки – це обов’язкові платежі:

А) юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;

Б) фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна;

В) юридичних і фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна, розміру доходу або обсягу споживання;

Г) усі відповіді правильні.

2. За допомогою податків перерозподіляються:

А)

резервні фонди;

Б) ВВП;

В) вартість основного капіталу;

Г) вартість робочої сили.

3. Які види платежів належать до прямих податків:

А) акцизний збір, мито;

Б) податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб;

В) ПДВ; .

Г) усі відповіді правильні?

4. Які ставки ПДВ діють сьогодні в Україні:

А) нульова;

Б) 28 %;

В) 20 %;

Г) правильна відповідь а і в?

5. Які види податків і зборів належать до місцевих:

А) акцизний збір, податок на додану вартість;

Б) ринковий збір, податок з реклами, комунальний податок;

В) податок на прибуток підприємств;

Г) мито, державне мито?

6.

Хто є дійсним платником ПДВ та акцизного збору:

А) виробник товару;

Б) торговельне підприємство;

В) споживачі товарів та послуг;

Г) усі відповіді правильні?

7. Значна частка непрямих податків свідчить про:

А) фіскальний характер податкової системи;

Б) неефективну систему стягнення податків;

В) низький рівень податкової культури;

Г) усі відповіді правильні.

8. Дайте правильне визначення поняття “податкова система”:

А) сукупність податків, що визначається державою;

Б) сукупність податків і зборів, що визначається державою;

В) сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів.

Г) сукупність встановлених у країні податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів; принципів, форм і методів їх встановлення, зміни чи скасування; дій, які забезпечують їх сплату, контроль і відповідальність за порушення податкового законодавства.

9. Залежно від рівня державного управління податки поділяють на:

А) загальнодержавні, місцеві;

Б) прямі, непрямі;

В) разові;

Г) систематичні.

10. Як класифікують податки за методом оподаткування’.

А) прямі, непрямі;

Б) загальнодержавні та місцеві;

В) прогресивні, регресивні, пропорційні;

Г) розкладні, окладні?

11. Що оподатковується:

А) об’єкт податку;

Б) носій податку;

В) суб’єкт податку;

Г) джерело податку?

12. Цільовий характер мають:

А) обов’язкові платежі;

Б) податки;

В) державне мито;

Г) штрафні санкції.

13. Фізичні та юридичні особи, які зобов’язані сплачувати податок за законом, є:

А) суб’єктами податку;

Б) носіями податку;

В) об’єктами податку;

Г) джерелами податку.

14. Податки виконують функції:

А) фіскальну, контрольну;

Б) розподільчу, фіскальну, стимулюючу;

В) розподільчу, регулюючу, стимулюючу;

Г) фіскальну, регулюючу, контрольну.

15. Податкова ставка характеризується як:

А) сума податку, визначена до сплати в бюджет;

Б) законодавчо встановлений розмір податку на одиницю об’єкта оподаткування;

В) сума, фактично сплачена до бюджету;

Г) відсоткова ставка, за якою визначається сума відрахувань до сплати в місцевий бюджет.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розділ 8. Податки і податкова система – МОДУЛЬ 3 - Фінансовий ринок