Розкрийте сутність соціальної теорії розподілу М. Тугана-Барановского

Історія економічних вчень

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (ХІХ-ХХ ст.)

Розкрийте сутність соціальної теорії розподілу М. Тугана-Барановского

Туган-Барановський розробив оригінальну соціальну теорію розподілу, відмінну від класичної, марксистської та неокласичної. Основні її засади дослідник виклав у працях “Теоретичні основи марксизму” (1905 р.), “Соціальна теорія розподілу” (1913 р.).

Він виходив з того, що будь-які існуючі теорії вартості, цінності та ціни не сумісні методологічно з теорією розподілу. Зокрема, дослідник вважав

невдалою спробу пояснити проблему розподілу доходів з позицій рікардіанської чи марксистської версій теорії трудової вартості. Аналізуючи марксистську теорію розподілу, Туган-Барановський особливу увагу приділяв помилковості тлумачення категорії “робоча сила” К. Марксом. Останній розглядав робочу силу як специфічний товар, який має магічну здатність створювати вартість більшу від власної, тобто додаткову вартість. Тлумачення К. Марксом заробітної плати як перетвореної форми вартості та ціни робочої сили Туган-Барановский вважав абсурдним. Він заперечував також некоректне трактування К. Марксом капіталу
як пасивного і не результативного додатку до робочої сили, як і марксистську теорію капіталістичного нагромадження і зубожіння пролетаріату, яку називав такою, що не відповідає дійсності.

Натомість український вчений визначив два основних чинники, від яких залежить заробітна плата:

– зростання продуктивної сили праці – економічний, тобто об’єктивний, фактор;

– соціальна сила робітничого класу – соціальний, або суб’єктивний, фактор.

Зростання продуктивної сили праці він вважав основним чинником, адже підвищення продуктивності праці забезпечується науково-технічним прогресом, веде до збільшення національного доходу і розміру частки працівників у ньому. Соціальний фактор – сила робітничого класу, діяльність профспілок із захисту його інтересів тощо, – на думку вченого, визначає конкретний рівень пересічної заробітної плати, який має стійку тенденцію до підвищення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розкрийте сутність соціальної теорії розподілу М. Тугана-Барановского - Економічні учення