РОЗМНОЖЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ. ФОРМИ РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН. СТАТЕВІ КЛІТИНИ

Цілі уроку:

– освітня: розглянути особливості розмноження тварин, ознайомити учнів із формами розмноження та будовою статевих клітин тварин;

– розвивальна: розвивати вміння логічно мислити та знаходити зв’язки між особливостями будови і функції біологічних структур;

– виховна: виховувати розуміння єдності всього живого і бережливе ставлення до природи.

Обладнання й матеріали: таблиці, схеми або слайди презентації із зображенням особливостей внутрішньої будови представників різних груп тварин та форм розмноження

тварин; схеми будови статевих клітин тварин.

Базові поняття і терміни уроку: розмноження, статеве розмноження, нестатеве розмноження, статеві клітини, яйцеклітина, сперматозоїд, брунькування, множинний поділ, фрагментація, партеногенез.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

– Які функції в організмі тварин виконує нервова система?

– Які органи входять до складу нервової системи у тварин?

– Чим відрізняється нервова система таргана і собаки?

III. ВИВЧЕННЯ

НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

Функції репродуктивної системи

Репродуктивна система забезпечує процеси розмноження організму. Зазвичай вона представлена чоловічими і жіночими статевими залозами, які утворюють статеві клітини. Але у випадку нестатевого розмноження для створення нових особин можуть використовуватися й інші структури організму.

Форми розмноження тварин

У тварин виділяють статеве і нестатеве розмноження.

– Нестатеве розмноження – утворення нового організму з однієї або групи клітин вихідного материнського організму, у ході якого не утворюються статеві клітини і не відбувається статевий процес. У цьому випадку в розмноженні бере участь тільки одна батьківська особина.

У тварин нестатеве розмноження представлено брунькуванням (кишковопорожнинні) або фрагментацією (кільчаки).

– Статеве розмноження – тип розмноження, за якого утворюються спеціалізовані статеві клітини і відбувається статевий процес. Під час статевого розмноження утворення нового організму зазвичай відбувається за участі двох батьківських організмів (у випадку гермафродитизму статевим шляхом може розмножуватися й одна особина).

Під час статевого розмноження відбувається злиття статевих клітин – гамет чоловічого й жіночого організму.

Особливими способами розмноження організмів, яки виникли на основі статевого способу розмноження, є поліембріонія і партеногенез.

– Поліембріонія (від грецьк. “поліс” – “численний” і “ембріон” – “зародок”) – процес розвитку кількох зародків з однієї заплідненої яйцеклітини.

Поліембріонія досить поширена серед різних груп тварин (війчасті та кільчасті черви, деякі членистоногі, риби і ссавці). Як постійне явище вона притаманна деяким комахам (наприклад, їздцям) і ссавцям (наприклад, броненосцям).

– Партеногенез (від грецьк. “партенос” – “дівчина” і “генезис” – “походження”) – розвиток нового організму з незаплідненої яйцеклітини.

Є організми, у яких партеногенез – єдиний спосіб розмноження (деякі комахи-паличники та прямокрилі). У життєвому циклі попелиць і дафній закономірно чергуються покоління, які розмножуються статевим способом і партеногенетично.

Статеві клітини

Чоловічі статеві клітини – сперматозоїди – зазвичай дуже малі й рухливі. Типові сперматозоїди мають головку, шийку і хвіст.

Жіночі статеві клітини (яйцеклітини) нерухливі та зазвичай більші від сперматозоїдів. Характерною ознакою яйцеклітини є наявність у ній запасних живильних речовин у виді жовтка, необхідних для розвитку нового організму.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Дати відповіді на питання.

– Які функції в організмі тварин виконує репродуктивна система?

– Які органи входять до складу репродуктивної системи у тварин?

– Які у тварин існують статеві клітини і чим вони між собою відрізняються?

– Як будова репродуктивної системи тварини пов’язана із її способом життя?

Поясніть на конкретному прикладі.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний матеріал із підручника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РОЗМНОЖЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ. ФОРМИ РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН. СТАТЕВІ КЛІТИНИ - Плани-конспекти уроків по біології