Саймон (Simon) Герберт Александер

Саймон (Simon) Герберт Александер (1916- 2001) – відомий американський економіст, соціолог, психолог, автор досліджень з теорії інформації, організації, ухвалення рішень, штучного інтелекту та ін. Нобелівська премія з економіки присуджена йому “за новаторські дослідження процесу ухвалення рішень у межах економічних організацій” 1978. Закінчив Чиказький університет, учений ступінь доктора політичних наук здобув 1943, з 1946 – завідувач кафедри політичних наук Чиказького університету. З 1949 працював професором у галузі управління, а з 1965 –

професор кафедри обчислювальних наук з психології при Університеті Карнегі-Меллона. У праці “Адміністративна поведінка” (1947) С. обгрунтував теорію ухвалення рішень в економічних системах, водночас заперечуючи концепцію фірми як раціонально діючого підприємства, що прагне лише до максимізації прибутку (зокрема, доводив неможливість повної раціональності рішень на підставі теорії вибору в економіці, теорії ігор та ін.). На противагу цьому, розглядав фірму як складну систему, що постійно пристосовується до змін середовища і базується на оптимальному співвідношенні матеріальних, соціальних і людських аспектів,
а працівники цієї фірми співпрацюють з метою досягнення спільних цілей, тому рішення в ній ухвалюються колективно. С. є одним із засновників “біхевіористської” теорії фірми, метою якої є знаходження раціональних рішень за наявності складних проблем. Крім того, він намагався узгодити системний підхід до організації управління з положеннями концепції людських стосунків. Важливе місце в його працях відведене питанням сутності штучного інтелекту та комп’ютеризації науки. Зокрема, він розглядав ЕОМ як “мислячу машину”, що у майбутньому може оволодіти всіма формами думки, на які здатна людина (наступний розвиток ЕОМ значною мірою підтвердив обгрунтованість цих прогнозів, які однак можуть бути реалізовані лише через декілька десятиліть), і заперечував твердження окремих учених про перетворення спеціалістів з програмування на могутню елітну групу в межах автоматизованої корпорації. Отже, С. справедливо заперечував одну з форм технологічного детермінізму – комп’ютерну та її вияв у соціальній сфері як панування програмістів. Проте аморфним є його положення про основну мету фірми й заперечення на цій підставі мети максимізації прибутку. Займаючись проблемами математики, С. доводив можливість математизації будь-яких наукових дисциплін і проблем. Важливу роль відіграли його праці у соціальному моделюванні за допомогою комп’ютерів поведінки людей і суспільно-економічних систем.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Саймон (Simon) Герберт Александер - Економічний словник