СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

Мова – це море, у якого немає дна і берегів, яке багатоманітне і невичерпне.

Валерій Шевчук

Ви знатимете:

– що вивчає синтаксис і пунктуація;

– види речень за метою висловлювання.

Ви вмітимете:

– правильно виділяти словосполучення, головні й другорядні члени речення;

– будувати речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами, складні речення та речення з прямою мовою;

– правильно інтонувати речення різних видів;

– розставляти та обгрунтовувати

розділові знаки;

– використовувати в мовленні синонімічні словосполучення, різні види речень, виражальні можливості другорядних членів речення.

Синтаксис (від грец. syntaxis – побудова, поєднання) – це розділ мовознавства, що вивчає словосполучення і речення.

Пунктуація (від лат. punctum – крапка) – це розділ мовознавства, що вивчає правила вживання розділових знаків.

§ 8. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Про те, чим словосполучення відрізняється від слова й речення, а також про головне й залежне слово в словосполученні

Пригадаймо Чим словосполучення відрізняється від слова?

Прочитайте й порівняйте

сполучення слів трьох колонок. У якій з них подано словосполучення? Для виконання завдання скористайтеся алгоритмом. Зробіть висновок про особливості словосполучення.

На дисплеї кучеряві хмари брат і сестра

Перед школою підземний перехід флешка і диск

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Поняття словосполучення

Словосполучення – це щонайменше два самостійних слова, одне з яких є головним, а інше – залежним, наприклад джерельна вода, дивитися фільм.

Будова

Головним називають слово, від якого ставлять питання. Залежним називають слово, яке відповідає на поставлене питання.

НАПРИКЛАД. у словосполученні джерельна вода головне слово – вода, бо від нього ставимо питання, а залежне слово – джерельна.

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Зв’язок слів

Слова в словосполученні пов’язані за змістом і граматично.

Граматичний зв’язок здійснюється за допомогою закінчень або закінчень і прийменників. ПОРІВНЯЙМО:

Лісові квіти квіти з лісу

Зверніть увагу

На відміну від слова, словосполучення точніше називає предмет, ознаку, дію, явище. Від речення словосполучення відрізняється тим, що не виражає закінченої думки.

62 і. Прочитайте словосполучення. Визначте в них головні й залежні слова. Поставте питання від головного слова до залежного Запишіть словосполучення за зразком.

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Багата уява, схожий на батька, швидко бігти, спортивний зал, відчути спрагу, повернутися вчора, звернутися з проханням, швидше за всіх.

II. Складіть і запишіть речення з двома словосполученнями (на вибір).

IІІ Складіть словосполучення за схемою з ким?

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

63 І. Розподіліть словосполучення на три групи й запишіть: а) з головним словом дієсловом; б) з головним словом іменником; в) з головним словом прикметником. Поставте усно питання від головного слова до залежного.

Добре вчитися, вищий за брата, зустрітися з товаришем, висока нагорода, схожий на матір, нетлінна краса, працелюбні мурашки, вирощувати гриби, красивий у роботі, останній місяць, виходити з хати, пишатися успіхами.

II. Виберіть з кожної групи по два словосполучення і накресліть їхні схеми.

Варто розрізняти

До словосполучень не належать:

– підмет з присудком (мама усміхнулася);

– іменник чи займенник з прийменником (перед школою, наді мною);

– однорідні члени речення (дощ і вітер).

Зверніть увагу

Потрібно відрізняти словосполучення від наказової форми дієслова і форми дієслова майбутнього часу.

64 ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому поєднання слів у першій колонці є словосполученнями, а в другій – ні.

Пиши красиво хай пише

Писатиму завтра буду писати

65 Утворіть з кожної пари слів словосполучення, а потім доберіть до нього синонімічне. Утворені словосполучення запишіть. За потреби для граматичного зв’язку слів використовуйте прийменники.

ЗРАЗОК. Вовк, слід – слід вовка, вовчий слід.

Будинок, цегла; дні, осінь; комп’ютер, програма; витвір, природа; економіка, розвиток; земля, Україна; сік, яблука; хвилі, Дніпро; берег, море.

66 І. Спишіть текст, замінюючи виділені словосполучення синонімічними. Простежте, чи допомогла така заміна посилити виразність, образність та емоційність.

Культурний набуток народу України давно ввійшов до скарбниці цивілізації світу. Одне з найпочесніших місць у ньому належить писанкарству, у якому розкрився небуденний народний талант.

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Музей писанки в м. Коломиї

У писанках Наддніпрянщини переважає орнамент з рослин; на Поділлі використовують геометричний орнамент; у Східних Карпатах малюють тонкими жовтими й білими контурами.

Писанка випромінює радість, красу, тепло рук людини (За Т. Глушенком).

II. Випишіть усі можливі словосполучення з першого речення тексту.

67 Утворіть за 1 хвилину якомога більше словосполучень з поданих слів і запишіть. Форму слів можна змінювати.

День, сорочка, повільно, сонячний, дім, вечір, пізно, село, плавати, річка, над (наді), із, у, до, мене, робота, вранці, клас, великий, ходить, вчорашній, на, червоний, хлопчик.

68 І. Спишіть, добираючи з дужок таке слово, щоб утворився стійкий вислів – фразеологічне словосполучення. Поясніть значення кожного фразеологізму.

Накивати (п’ятами, руками), пекти (раки, млинці), скласти (книжки, руки), народитися (восени, в сорочці), вовчий (хвіст, апетит), зарубати на (носі, колоді), підставити (стільчик, ногу).

II. Складіть і запишіть речення з двома фразеологізмами.

69 Виправте словосполучення, користуючись поданою нижче таблицею “Культура мовлення”. Відредаговані словосполучення запишіть за зразком. З двома словосполученнями (на вибір) складіть і запишіть речення.

ЗРАЗОК. Вибачте (кому?) нам.

Дякую тебе, зламав по неуважності, подякувати однокласників, вибачте мене, потребує допомогу, хворий ангіною, опанувати новою технікою.

Культурне мовлення

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

Вибачте мені

Пробачити другу

Дякую вам

Хворий на грип

Сталося через неуважність

Потребувати допомоги

Сподіватися на краще

Оволодівати знаннями

Опановувати знання

Вибачте мене

Пробачити друга

Дякую вас

Хворий грипом

Сталося по неуважності

Потребувати допомогу

Сподіватися кращого

Оволодівати знання

Опановувати знаннями

Синтаксичний розбір словосполучення

Послідовність розбору

1. Визначити головне і залежне слово.

2. Поставити питання від головного слова до залежного.

3. Визначити, якими частинами мови виражені головне й залежне слово.

4. Вказати, за допомогою чого здійснюється граматичний зв’язок між словами.

Зразок письмового розбору Прихилилась до шибки жоржина (М. Луків).

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

Зразок усного розбору У словосполученні прихилилась до шибки головне слово – прихилилась, залежне – шибки. Прихилилась (до чого?) до шибки.

Головне слово виражене дієсловом, залежне – іменником. Залежне слово пов’язане з головним за допомогою прийменника до та закінчення.

70 І. Прочитайте вголос речення, намагаючись інтонацією передати красу природи, її загадковість, спокій.

Тиша ходить між деревами, стає навшпиньки біля кожної черешні, тягнеться до густого листя, до ягід, торкається до них промінням липневого сонця (В. Грінчак).

II. Випишіть усі можливі словосполучення. Виконайте письмовий синтаксичний розбір чотирьох з них (на вибір).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ - Українська мова