СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ Й РЕЧЕННЯ. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Мета:

    навчальна: повторити, узагальнити й поглибити знання, вміння і навички про словосполучення і просте речення та його головні члени; розвивальна: розвивати лінгвістичне мислення; виховна: виховувати відповідальність за свою навчальну діяльність.

Внутрішньопредметні зв’язки: синтаксис і морфологія, орфографія і пунктуація, розвиток мовлення.

Міжпредметні зв’язки: мова українська та російська, література, фольклор.

Тип уроку: систематизація та узагальнення вивченого матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ

КЛАСУ

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Позитивне налаштування на роботу

> Виразно прочитайте вірш. Яка його основна думка?

МОЯ МОВА

Ти даєш поету дужі крила,

Що підносять правду в вишину,

Вченому ти лагідно відкрила

Мудрості людської глибину.

І тобі рости й не в’януть зроду,

Квітувать в поемах і віршах,

Бо в тобі – великого народу

Ніжна і замріяна душа.

В. Симоненко

Скільки речень у ньому? Прочитайте просте речення. Назвіть у ньому словосполучення. Випишіть їх.

> 3 наведеними словосполученнями складіть прості речення

і запишіть. Підкресліть головні члени речення.

Українська мова, російська мова, іноземна мова, українська література, світова література.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Організація співпраці вчителя і учнів

    Як слід сформулювати мету і завдання уроку? Які види робіт ви бажали б виконати для досягнення мети і розв’язання завдань? Якій формі роботи ви надаєте перевагу? (Колективна, самостійна, в парах, в групах, з помічником, за комп’ютером тощо).

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО Вибірковий диктант

> Випишіть тільки ті пари слів, що складають словосполучення.

Пам’ятайте. Пари слів, які в реченні можуть бути підметом і присудком, словосполученням не є.

Рідна школа, пішли в музей, комп’ютерні ігри, цікава книжка, тато подарував, люблю пісні.

Мовознавчий аналіз

> Запишіть речення (на дошці і в зошитах). Визначте в них словосполучення. Підкресліть головні члени речення. Поясніть відомі вам орфограми та постановку розділових знаків у кінці речення та всередині його.

Починалась пора ранньої осені. 2. Як я люблю свій рідний край! 3. З яким сайтом ти найчастіше працюєш? Мікрофон-1

> Наведіть приклади словосполучень.

Мікрофон-2

> Наведіть приклади речень.

Робота за підручником

> Прочитайте матеріал з теми уроку і скажіть, що спільного в словосполученні і реченні і що їх відрізняє.

Попереджувальний диктант

> У двох перших та двох останніх реченнях підкресліть головні члени речення.

НАДХОДИТЬ ОСІНЬ

Давно повилітали пташенятка з гнізд. Вилиняли і знову вкрилися новим пір’ям їхні батьки й матері.

В табуни збиваються пташки, що будуть відлітати в чужі, далекі, теплі краї.

Покинули свої хатки-шпаківні чорно-рябенькі шпаки. Величезними табунами літають вони над ланами, луками. Ось табун опустився на скошений луг. Перемовляючись, шпаки моторно бігають і живляться комахами, які ще не поховалися в землю, під коріння, в щілинки.

Здалеку здається, що на телеграфні дроти нанизано намистини. То сидять сотні ластівок, які ось-ось полетять на південь. Адже ластівки дуже рано відлітають від нас, так само, як і соловейки та інші дрібні комахоїдні пташки. Зозулі теж рано зникають.

Поважно бродять по болоту сім’ї лелек у своєму чорно-білому вбранні.

Скоро перша паморозь посріблить траву, листя кущів і дерев. Тоді шпак прилетить до своєї шпаківні і проспіває прощальну пісеньку (О. Копиленко).

Переклад

> Перекладіть українською мовою. Запишіть. Підкресліть підмет і присудок. Порівняйте прості речення (простые предложения), головні члени речення (главные члены предложения),словосполучення (словосочетания) і пунктуацію у двох споріднених мовах.

Знамя наших побед боевые люди славят на всех языках (М. Исаковский). 2. Желтые листья падают в речку, на поля, на дороги. 3. Еще в лесном краю осиротелом звенело запоздалое “ку-ку” (П. Антокольский). ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Перевірте себе

    Що називають словосполученням? Чим словосполучення відрізняється від речення? Що характеризує просте речення на відміну від складного?

Рефлексія

Де мені стануть у пригоді знання та вміння з теми уроку?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

> Теоретичний матеріал та вправа за підручником.

> Підібрати невеликий текст художнього стилю. Записати. В одному простому реченні підкреслити підмет і присудок та виписати з нього всі словосполучення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ Й РЕЧЕННЯ. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ - Плани-конспекти уроків по українській мові