СОЦІАЛЬНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

СОЦІАЛЬНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ – усвідомлення людиною своєї соціальної сутності, свого місця в суспільстві. У широкому розумінні С. с. трактується як процес і результат формування соціальної самосвідомості особи, сукупності її філос., політ., правових, етичних, естетичних поглядів і уявлень, обумовлених даним істор. етапом розвитку суспільства і віддзеркалюваних у більш – менш систематизованих ставленнях особи до соціальної дійсності.

С. с. індивіда є необхідною умовою успішної орієнтації

в соціальній реальності, гармонійного поєднання його життєвих цілей з сусп. потребами.

В соціології С. с. розуміють як усвідомлення індивідом свого місця в соціальній структурі суспільства Об’єктивною передумовою С. с. є існування соціальних, професійно-кваліфікаційних, соціально-демогр., етнічних, терит. спільностей, які визначають основні характеристики соціального стану людей, специфіку їх соціально-екон, політ, та ін. інтересів. Водночас С. с. як утворення, що належить до духовною світу людини, несе на собі відбиток умов і обставин її життя, здібностей і уподобань, оцінок наявних можливостей для їх справдження.

У своїй завершеній, розвинутій формі С. с. передбачає: усвідомлення особою соціальних позицій, які вона займає в різних спільностях – складових елементах соціальної структури; усвідомлення нею шляхів і перспектив свого подальшого соціального просування, обумовленого зростанням її фахового і заг культурного потенціалу, об’єктивними можливостями для його реалізації.

Взаємозв’язок розглянутих аспектів С. с. виявляється у системі орієнтацій, що втілюються через основні життєві вибори професії, рівня освіти і кваліфікації, місця праці, місця проживання тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СОЦІАЛЬНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ - Довідник з соціології