СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Соціологія короткий енциклопедичний словник

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС – послідовна зміна станів суспільства або його окремих систем. Проявляється як рух у часі низки соціальних подій чи явищ певної спрямованості. У ньому діалектично поєднуються зміна і сталість, перервність і неперервність. Тому розглядаючи певний соціальний процес, потрібно з’ясувати, в яких умовах ідуть зміни, яка їх причина та який напрям. Далі з-поміж складових соціального процесу треба виділити такі, що утворюють і його самого, і його умови, тобто те, що, власне, процесу

є,. Важливо також знати, за допомогою чого забезпечується перетворення вихідного стану процесу в його результат.

У процесах розвитку умови завжди є внутрішньо необхідними його компонентами. У тих процесах, які не є розвитком (випадкові, статичні, рівновісні тощо), їх умови можуть бути і зовнішніми (середовище, засоби, обставини) його компонентами. Напр., до продуктивної діяльності, яка як процес “згасає” в продукті, К. Маркс включав суб’єктивну мету, засоби реалізації мети, предмет діяльності, саму діяльність (“операції”) і результат діяльності. Матеріальні умови, зазначав він, прямо не входять до цього

процесу, але без них він або зовсім неможливий, або можливий лише в недосконалому вигляді. Щодо соціального процесу, рушієм якого зрештою є діяльність людей, певні умови реалізації цієї діяльності виступають як засоби тільки у зіставленні з її метою. Вони можуть залучатися до процесу і як внутрішні умови досягнення мети (напр., плануючі органи, заклади організації й управління процесом), і як зовнішні (напр. , матеріально-техн. постачання, соціальна інфраструктура).

Конкретні взаємодії людей у сфері матеріального або духовного в-ва суспільства визначають особливості структури соціального процесу. Структурно-організаційна впорядкованість процесу е його механізмом, за допомогою якого забезпечується перехід від одної стадії (або стану) до другої стадії (або стану) процесу і здійснення його як певної цілісності. Сам же перехід від одної стадії до іншої характеризується швидкістю, темпами і знаком напрямку (вектором), що вказує на висхідну або низхідну лінію розвитку.

Будь-який соціальний процес відбувається відповідно до певних об’єктивних закономірностей, а тому розкриття його сутності і змісту передбачає знання цих закономірностей, характеру їх прояву через свідому діяльність людей. Діяльність людей як суб’єктів соціального процесу є досить інституціолізованою, що може послугувати соціологам для класифікації процесів за видами сусп. поділу праці. На цій основі можна виділяти за певними часовими періодами пріоритетні процеси та більш-менш актуальні.

Реформування сусп. відносин потребує особливої уваги до чинників соціальних процесів, умов їх перебігу та спрямування, своєчасного виявлення застійних явищ, котрі гальмують процеси розвитку. Широкомасштабні й оперативні соціол. дослідження всіх сфер сусп. життя, як свідчить досвід, можуть бути ефективним засобом з’ясування стану тих соціальних структур у суспільстві, які визначають характер, особливості й оптимальні умови соціальних процесів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС - Довідник з соціології