СПІЛЬНІ ОЗНАКИ РИНКІВ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ: ПРАЦІ, КАПІТАЛУ, ЗЕМЛІ

УРОК № 45. СПІЛЬНІ ОЗНАКИ РИНКІВ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ: ПРАЦІ, КАПІТАЛУ, ЗЕМЛІ

Мета уроку: розширити знання про загальні ознаки ринків виробничих ресурсів; навчити учнів аналізувати криві попиту і пропозиції на ринку праці та будувати їх, розрізняти об’єкти та суб’єкти ринку праці; розвивати економічне мислення.

Основні поняття: ефект заміни, ефект доходу.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Загальні ознаки ринків виробничих ресурсів: праці, капіталу,

землі

Для діяльності підприємств будь-якої галузі потрібні виробничі ресурси: праця, земля, засоби виробництва, підприємницькі здібності.

У ринковій економіці підприємства понад 90 % виробничих ресурсів купляють на ринку, тобто за гроші. Отже, попит і пропозиція, ціноутворення впливають на рух виробничих ресурсів та їх зайнятість у виробничому процесі. За умов розвинутого товарного виробництва домогосподарства прямо чи опосередковано володіють землею, працею, капіталом і підприємницькими ресурсами та є їх постачальниками через ринок у виробничі структури.

Ринки основних виробничих ресурсів –

це ринки землі, праці й засобів виробництва, що використовуються для задоволення виробничих потреб.

На ринку виробничих ресурсів важливе значення мають закономірності формування цін. Найважливіше в цінах на ресурси – те, що вони є основним чинником, який впливає на грошові доходи. Видатки підприємств на придбання виробничих ресурсів – це доходи (у формі заробітної плати, ренти, відсотка) домогосподарств, які пропонують власні людські та майнові ресурси.

Виробничі ресурси підприємці використовують для того, щоб одержати валовий дохід і таку його складову, якою є прибуток. Підприємець намагається максимізувати прибуток від використання виробничих ресурсів, придбаних на ринку.

Припустимо, що фермер завжди намагається господарювати ефективно, тобто з найнижчими витратами, і виробляти максимальний обсяг продукції за певної величини витрат факторів виробництва. А вирішуючи, що саме виробляти, фермер максимізує економічні прибутки.

Граничний продукт і граничний дохід

Теорія виробництва пропонує обчислювати три показники результатів виробництва: загальний (фізичний) продукт, середній продукт і граничний продукт. Загальний продукт показує розміри виробленого продукту у фізичних одиницях.

Ринок праці: об’єкт купівлі-продажу, суб’єкти ринку, ціна ринку праці

Ринок праці посідає важливе місце в загальній структурі ринку, оскільки робоча сила – “людський капітал” – відіграє найважливішу роль у процесі виробництва. Це підтверджується тим фактом, що частка заробітної плати в національному доході багатьох розвинених країн світу становить близько 60 %.

Об’єктом ринку праці є послуги праці, незалежно від того, утілюються вони в конкретних продуктах і виробах чи є послугами.

Суб’єктами ринку, з одного боку, є населення працездатного віку, яке вже має або шукає роботу, а з іншого – приватні підприємці й державні організації. Відносини між суб’єктами ринку праці оформляються у вигляді трудових контактів, або угод, у яких визначаються умови і характер роботи, взаємні права та обов’язки сторін, розмір винагороди.

СПІЛЬНІ ОЗНАКИ РИНКІВ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ: ПРАЦІ, КАПІТАЛУ, ЗЕМЛІ

Графічне зображення загального ринку праці в країні

(де W (wage) – заробітна плата; Q – кількість працівників)

СПІЛЬНІ ОЗНАКИ РИНКІВ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ: ПРАЦІ, КАПІТАЛУ, ЗЕМЛІ

Графічне зображення індивідуального ринку праці

(де W (wage) – заробітна плата; Q – кількість працівників)

Попит і пропозиція на ринку праці

Попит на ринку праці, як і на ринках інших ресурсів, є похідною від попиту на товари й послуги, що їх виробляють працівники. Тому той, хто виробляє нікому не потрібні речі, не може претендувати на оплату, водночас як людина, яка створює звичайні, але потрібні речі, має отримати відповідну винагороду. Крім того, попит на ринку праці залежить від продуктивності праці.

Пропозиція праці формується багатьма чинниками. Працівник має здійснити вибір: продавати чи не продавати свою працю. Вирішуючи, яку кількість праці запропонувати до продажу, він робить вибір між двома цінностями: своїм вільним часом і тими споживчими благами, які зможе придбати на заробітну плату. При цьому враховується кілька умов.

У разі підвищення заробітної плати діє “ефект заміни”: працівнику вигідно відмовитися від годин дозвілля заради збільшення робочого часу, якщо ціна його праці забезпечує йому більше переваг.

Збільшуючи свій робочий час, працівник витрачає більше фізичної та розумової енергії на кожну додаткову одиницю робочого часу, тобто граничні витрати праці зростають. Це означає, що лише за умови збільшення заробітної плати індивід погодиться працювати більше.

Підвищення заробітної плати створює “ефект доходу”. Він проявляється в тому, що, задовольнивши свої нагальні потреби, працівник, який отримує високу плату, більше цінує вільний час. Щоб спонукати його збільшувати свою пропозицію на ринку, потрібно підвищити йому заробітну плату. Може виникнути ситуація, коли внаслідок “ефекту доходу” працівник скоротить свою пропозицію, віддавши перевагу дозвіллю. Проте на ринку праці така ситуація не позначиться, оскільки для нових працівників спрацює “ефект заміни”. Отже, пропозиція праці прямо залежить від цін на неї.

III. Вивчення нового матеріалу

Прийом “Гронування” зі словом “ринок”

Учні виконують роботу індивідуально. Починати гронування слід з написання центрального слова (поняття) у центрі аркуша паперу (дошки). Навколо нього записуються слова з теми, які спадають на думку. Коли ідеї вичерпано, потрібно встановити зв’язки між поняттями. У результаті утворюється гроно. Наприклад: ринок – ключове слово, а похідні від нього: товари, послуги, ресурси, продавці, покупці, ціна тощо.

IV. Закріплення знань, умінь і навичок учнів

1. Визначте, чи є правильними наведені нижче твердження.

1) До ресурсних ринків належать ринки праці, землі, капіталу, інформації.

2) Покупцями на ринку ресурсів є домогосподарства – споживачі кінцевих товарів і послуг.

2. Економічний диктант

1) Економічний простір, у межах якого відбувається рух товарів, послуг, грошей, цінних паперів, називається…

2) На ринку товарів здійснюється рух…

3) Діяльність із продажу речей або послуг безпосередньо кінцевим споживачам для особистого споживання називається…

4) Діяльність із продажу товарів та послуг тим, хто купує їх для виробничого використання або подальшого перепродажу, називається…

5) Купівля-продаж землі як ріллі, лісової ділянки, місця видобування сировини, ділянки під забудову належить до ринку…

6) Особа, яка здійснює операції на біржі за свій рахунок і на свою користь, є…

7) Особа, яка надає послуги членам біржі і може діяти на біржі лише за дорученням клієнта, є…

8) На ринку праці купується і продається…

9) “Ефект доходу” полягає в…

10) “Ефект заміни” полягає в…

V. Підсумок уроку

Оцінювання економічного диктанту, рефлексія.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СПІЛЬНІ ОЗНАКИ РИНКІВ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ: ПРАЦІ, КАПІТАЛУ, ЗЕМЛІ - Плани-конспекти уроків по хімії