СПОСІБ ЖИТТЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

СПОСІБ ЖИТТЯ – система видів життєдіяльності суспільства, соціальних груп і особи, обумовлених соціально-екон. умовами їх діяльності. Поняття С. ж. було введено в марксист, літ. К. Марксом і Ф. Енгельсом, С. ж. відображає діяльну сферу людського буття. Він відрізняється від соціальних явищ, що мають іншу природу. Напр., рівень освіти, доход – це не діяльнісні, а статусні характеристики індивідів і соціальних груп, ціннісні орієнтації – характеристика їх свідомості. Особливості функціонування

поняття “С. ж.” у соціології полягають у тому, що воно дає змогу охарактеризувати життєдіяльність соціальних об’єктів з різним рівнем доходу, освіти, культури, неоднаковими ціннісними орієнтаціями тощо. С. ж. індивідів і соціальних груп визначається як заг., так і конкретними обставинами їх соціально-екон. буття, але тільки в кінцевому підсумку. За одних і тих же заг. конкретних умов праці, при одному і тому ж рівні доходу, освіти тощо індивіди і їх групи можуть демонструвати різні види життєдіяльності, вести різний С. ж.

Головною особливістю С. ж. є його системність, яка виявляється в тому, що основні види

діяльності, які становлять його зміст, зумовлюють зміни всіх інших форм життєдіяльності соціального суб’єкта. Цим визначаються і методол. та методичні особливості соціол. вивчення С. ж. Вони не зводяться до дослідження складових С. ж. – трудової, сусп.-політ., навч., побутової, споживацької, дозвільної форм діяльності, які самі по собі не дають повного уявлення про С. ж. в цілому.

У соціол. літ. робилися спроби знайти такі показники та індикатори, які дали б змогу дослідникові вийти за межі окремих елементів С. ж. і відобразити його цілісність. Але більшість із запропонованих показників С. ж. (прогресивність, політ, спрямованість, колективізм тощо) були або вельми заідеологізованими, або ж такими, що не піддаються однозначній операціоналізації, тому використати їх у конкретних емпіричних дослідженнях неможливо. Водночас без емпіричних індикаторів, узаг. результатів конкретних досліджень С. ж. неможливо довести до верхньої межі – оцінки С. ж. на рівні його інтегральних показників.

Емпіричні дослідження окремих елементів С. ж. ведуться в Україні з 20-х рр. у межах соціології праці, побуту, вільного часу. Дослідження ж С. ж. як цілісного феномена стали проводитися лише з кінця 70-х рр.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СПОСІБ ЖИТТЯ - Довідник з соціології