СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ

– навчальна: ознайомити семикласників зі способами творення дієслів;

– розвивальна: формувати вміння знаходити дієслова й визначати спосіб їх творення, вправно ними користуватися при творенні дієслів; доречно використовувати в мовленні дієслова, утворені різними способами; удосконалювати культуру усного й писемного мовлення;

– виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу познайомити з рослинами-цілителями, з надбаннями народної медицини.

Внутрішньопредметні зв’язки:

– Лексикологія

і фразеологія: уживання дієслів-антонімів.

– Синтаксис: уживання дієслова в ролі різних членів речення.

– Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні слів-синонімів. Міжпредметні зв’язки: метафора (література).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАННЯ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дослідження-спостереження над мовним матеріалом

> Розглянути таблицю і визначити, від яких частин мови творяться дієслова. Дієслівні

префікси багатозначні, тому за їх участі утворюються дієслова з різним значенням (руху, переміщення тощо).

Від дієслів дієслова творяться за допомогою суфіксів, а від інших частин мови – за допомогою суфіксів, префіксів і способом словоскладання.

Способи творення дієслів

Префіксальний

В – (уві-): вписати, увібрати, влити; від (і)-: відрахувати; до-(ді-): дочистити;

Над-(і-): надписувати, надірвати; о – (об-, обі-): обшити, обіграти, обнести;

Під-(і)-: під*їхати, підігріти, підібрати;

По-, попо-: подерти, попоходити; при-: пришити; роз – (розі ):

Розгромити, розігріти

Суфіксальний

-а-, (-я): від іменників, прикметників, вигуків: моргати, хлопати, вечеряти, міцнішати;

-ува (-юва): від іменників: підмалювати, записувати, днювати, учителювати;

-і-: від іменників, прикметників, числівників: жаліти, біліти, двоїти; – ну-: від прикметників, вигуків: стукнути, ойкнути;

-ка-: від займенників, вигуків, часток: бекати, куку – вати

Префіксально-

Суфіксальний

Під-, з – + – ува – (-юва-): підвищувати, зменшувати; ви-, по-, з-,

Не-, про – + – и-, – ува-, (юва-): викорінювати, знешкоджувати,

Пофарбувати; від-, до-, з-, не-, на – + – ся: відчепитися, ненаїстися, допрацюватися

Словоскладання

А) іменна частина + дієслівна основа: благоволити, верховодити;

Б) складні іменники + – ува – (-юва-), – а – (-я-): вільнодумствувати, добродіяти

V. УСВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ,

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНИХ І ТВОРЧИХ УМІНЬ З ТЕМИ

Творчий диктант

> Дібрати антоніми до наведених дієслів, змінюючи в них префікси. Визначити морфологічні ознаки утворених дієслів.

Виростити, зсипати, розширити, наблизитися, приближати, ділитися, дарувати.

> Скласти розповідь про цілющі рослини, яким віддають перевагу у вашій родині, використовуючи дієслова.

Творче конструювання

> Від наведених слів утворити дієслова суфіксально-префіксальним способом. Увести новоутворені лексеми в речення так, щоб вони виступали різними членами речення.

Корінь, хвороба, ліки, кашель, міцність, жаль, зима, зелень, молодь.

Гра “Хто більше”

> Від дієслів утворити якомога більше дієслів префіксальним способом. Зразок. Хворіти – захворіти, перехворіти, недохворіти. Робити, лікувати, лежати, працювати, жувати, терти, ходити.

> Розібрати за будовою 2-3 слова.

Ігрове завдання для кмітливих

> До записаних коренів додати префікси та суфікси. Визначити спосіб творення відновлених слів.

СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ

Ключ: перечитувати, протоплювати, переписувати, погоджувати, змальовувати, стукотіти, гуркотіти, бурмотіти, гримати, блимати, смикати.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Повторити §. Підготувати повідомлення в науковому стилі на тему “Способи творення дієслів”.

> Знайти і записати в зошит текст, який би розповідав про лікувальні властивості рослин вашого краю. Виписати дієслова, утворені різними способами. Розібрати ці слова за будовою.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ - Плани-конспекти уроків по українській мові