Споживче товариство

Споживче товариство – первинна ланка споживчої кооперації. Законом України “Про споживчу кооперацію”, прийнятим 10.IV.1992, С. т. визначено самостійною, демократичною організацією громадян, які на основі добровільності членства і взаємодопомоги об’єднуються за місцем проживання або роботи для спільного господарювання з метою поліпшення свого економічного і соціального стану. Основним документом, що регулює діяльність С. т., є статут. С. т. вважається створеним, визнається юридичною особою і може здійснювати господарську та іншу діяльність, починаючи від дня його державної реєстрації. Вищим органом управління С. т. є Загальні збори його членів, які приймають статут, визначають розміри вступного і обов’язкового пайового внеску, обирають керівні та контрольні органи товариства, вирішують інші питання, пов’язані з його діяльністю. Кожний член С. т. користується на загальних зборах правом одного голосу незалежно від розміру внесеного ним пайового внеску, і це право не може бути передане іншим особам. Для оперативного вирішення питань, що належать до компетенції загальних зборів С. т. (крім питань прийняття статуту, ліквідації, реорганізації та виходу із спілки), можуть скликатися збори уповноважених. С. т. для своєї діяльності набуває певне майно, яке є його колективною власністю: засоби виробництва, вироблена продукція та інше майно, необхідне для здійснення статутних завдань. Власність С. т. створюється із внесків його членів, прибутків від реалізації товарів, продукції, послуг, цінних паперів та від іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством. С. т. самостійно розробляє програму економічного і соціального розвитку, розглядає і затверджує її на загальних зборах (зборах уповноважених). Воно має повну господарську самостійність, покриває свої витрати за рахунок доходів від господарської діяльності та забезпечує збереження колективної власності. Основні види діяльності С. т. визначаються його статутом. Примірний статут С. т. (нова редакція 17.VI. 1992 затверджена V зборами Ради Укоопспілки XV скликання) рекомендує такі види діяльності його: торговельне обслуговування, громадське харчування та надання послуг населенню; закупівля у населення і сільськогосподарських підприємств сільськогосподарської продукції і сировини, виробів підсобних підприємств і промислів, дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини для наступної переробки і реалізації; виробництво продовольчих і непродовольчих товарів із закупленої сільськогосподарської продукції та іншої сировини; сприяння ефективному веденню власного господарства, підвищенню продуктивності праці працівників, їх соціальному розвитку та ін. Способи захисту цивільних прав – передбачені законом гарантії цих прав. Цивільні права в разі порушення їх захищаються в установленому порядку судом, арбітражним або третейським судом за позовом правомочної або іншої особи, якій надано право пред’являти позов про захист прав третіх осіб. Захист цивільних прав здійснюється: визнанням цих прав (наприклад, за позовами про визнання особи безвісно відсутньою); відновленням стану, який існував до порушення права, і припиненням дій, які порушують право (наприклад, позови про повернення майна, яким незаконно володіє інша особа, його власнику); присудженням до виконання обов’язку в натурі (наприклад, позов про примушення боржника виконати зобов’язання в натурі); компенсацією моральної шкоди (наприклад, позов про відшкодування моральної шкоди, заподіяної особі поширенням відомостей, що не відповідають дійсності і завдають шкоди її інтересам, честі, гідності або діловій репутації); припиненням або зміною правовідносин (наприклад, позов про зміну чинного договору); стягненням з особи, яка порушила право, завданих збитків, а у випадках, передбачених законом або договором,- неустойки (штрафу, пені); іншими засобами, передбаченими законом. Як виняток із загального правила чинний закон (ст. 6 Цив. К. України) передбачає захист цивільних прав в адміністративному порядку. Це може мати місце лише у випадках, передбачених законом (наприклад, при виселенні особи в адміністративному порядку – ч. 2 ст. 109 Житлового кодексу). Захист цивільних прав у випадку і в порядку, передбачених законом, може здійснюватися також товариськими судами, профспілковими та іншими громадськими організаціями.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Споживче товариство - Довідник з правознавства