СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНА

Соціологія короткий енциклопедичний словник

СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНА – суміжна з соціологією галузь статистики, предметом якої є соціальна сфера суспільства, соціальні відносини та процеси. Система її показників має характеризувати умови та спосіб життя населення, його окремих класів, верств та груп, а також виникаючі на цих засадах інтереси, позиції, ціннісні орієнтації, міжгрупової взаємини та сусп. рухи. Грунтуючись на матеріалах суцільних та вибірк. переписів населення, цільових спеціалізованих обстежень та відомчого обліку, С. с.

фіксує та аналізує дані про кількість, склад та рух населення, його зайнятість, професійно-кваліфікаційну структуру, прибутки та витрати, рівень і способи задоволення матеріальних та духовних потреб, освіти, стану здоров’я, довкілля, інших характеристик якості життя людей. Значну частину показників С. с. можна розглядати як продовження і поглиблення екон. та демогр. статистики шляхом соціально-диференційованого їх аналізу, тобто розробки їх показників у розрізі соціально-структурних одиниць (груп, ін-тів, територій тощо).

Головну функцію С. с. слід убачати у збільшенні інф. бази для оперативного аналізу змін у

соціальних відносинах та процесах, в орієнтаціях та поведінці класів, прошарків, груп, що набуває виключного значення за умов кризових ситуацій у соціально-екон. сфері, загострення ідейно-політ. конфронтації.

Дані С. с. необхідні також для підготовки наук, обгрунтованих держ. та регіональних програм, поточної соціальної політики, розробки надійних прогнозів соціального розвитку. Сучасний рівень С. с. не відповідає потребам її численних потенційних користувачів і потребує істотного вдосконалення з т. з. повноти, надійності та доступності її даних. Передумовою вирішення цього завдання має стати дальший розвиток системи соціально-екон. та гуманітарних наук., зокрема теорії соціальної структури суспільства, що забезпечила б вдосконалення С. с. методологічно.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНА - Довідник з соціології