СТЕПОВА ЗОНА УКРАЇНИ ТА ПРИЧИНИ КОЗАЦЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ

8 КЛАС

СТЕПОВА ЗОНА УКРАЇНИ ТА ПРИЧИНИ КОЗАЦЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ

Мета: сформувати в учнів поняття про географічне положення зони: висвітлити причини та процес виникнення українського козацтва, показати його місце в господарській колонізації Дикого Поля; продовжити формувати вміння користуватись історичними та географічними картами; виховувати почуття відповідальності за доручену справу, поваги до історичного минулого нашого краю; розвивати знання про компоненти природи, їхню взаємодію в природному комплексі.

Обладнання:

фізична карта України, адміністративна карта, фотовиставка “Рідним краєм”, малюнки.

Тип уроку: комбінований (урок з географії, історії, музики). Форма проведення: експедиція.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Підготовка експедиції до роботи починається заздалегідь, за один-два тижні до уроку. Вона включає:

– створення експедиційного закону у складі груп: картографи, кліматологи, гідрологи, грунтознавці, екологи, краєзнавці, до – кументалісти, фотографи, художники;

– постановку завдань перед кожною групою;

– ознайомлення груп із джерелами інформації, які можна використовувати

під час підготовки;

– консультацію вчителя;

– підготовку презентації уроку.

II. Актуалізація опорних знань

Бесіда

– Що таке природна зона?

– B якій природній зоні ми живемо?

– Хто такі козаки?

– Яка демократична держава зародилась у нашому краї?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Природна зона – це природний комплекс, де чітко простежується взаємодія компонентів природи. Ми живемо в природному середовищі, користуємося благами, що створила нам природа, змінюємо деякі компоненти для власних потреб. Вивчаючи його, ми краще можемо зрозуміти, як уникнути тих небажаних наслідків, що з’являються в результаті діяльності людей, правильно оцінити скарб, який ми отримали від матінки-природи.

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Учитель. Степ – природна зона, в якій живемо ми з вами. Подивіться на цей чудовий краєвид: широкі, безкраї лани. Усе це наш рідний Запорізький край. Степова природна зона, або просто степ. На оцих ланах, безкраїх просторах сформувалася нова сила українського суспільства – козацтво, яка поступово перетворилася на силу, здатну захищати рідну землю від зазіхань чужинців, зберегти етнічну самобутність, а також створити власну державу.

Український козак як вільний лицар-трудівник став уособленням типового характеру, притаманного нашому народові. Погляньте, саме на цих просторах з’являються нові поселення людей. Саме ці простори увійшли в історію під назвою Дикого поля.

Питання. Що таке Дике поле?

Учень. Дике поле – історична назва земель, розташованих у XV-XVII ст. за південною та східною межею прикордонних на той час територій України. Назва відбиває незначну заселеність регіону та відсутність тут влади будь-якої держави.

Учитель. Саме тут формується українське козацтво.

Учень. Козак – слово тюркського походження, “вільна людина”, “воїн-вершник”.

Питання. Що таке держава?

Учень. Держава – основне знаряддя політичної влади, завдяки якому здійснюється управління суспільством, охороняються його внутрішні та зовнішні інтереси.

Учитель. Наше завдання на уроці – дати комплексну фізико-географічну характеристику степу та встановити, як природні умови нашого краю вплинули на його політичний та економічний розвиток у XVI-XVII ст. Оскільки ви вже набули певного досвіду з цього питання під час вивчення Полісся та лісостепу, то, готуючись до уроку, отримали випереджальні завдання. Клас розподілений на групи, які мають назви відповідно до плану вивчення природної зони. Кожна група досліджувала своє питання, а разом ви – експедиційний загін, який об’єднує краєзнавців, кліматологів, гідрологів, грунтознавців, документалістів, художників і фотографів, які представили нам свої роботи, де зображено історичне минуле та сьогодення нашого краю.

V. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Степова зона, або просто степ, простягається на південь від лісостепу до Чорного й Азовського морів та на Кримському півострові до Кримських гір.

Завдання. Визначте межі зони, нанесіть їх на контурну карту. Який рельєф означеної зони? Назвіть великі форми рельєфу.

Картографи (розповідають на фоні пісні про Запорізький край). Степова зона лежить на півдні України, простягаючись від пониззя Дунаю до відрогів Середньоруської височини на 1000 км. За ширини 100 км на заході до 300-450 км на сході вона займає 40 % території України.

Тихесенько вітер віє,

Степи, лани мріють,

Між ярами та ставами,

Верби зеленіють.

Сади рясні похилились.

Тополі по волі

Стоять собі, мов сторожа,

Розмовляють з полем.

І все – то те, вся країна,

Повита красою,

Зеленіє, вмивається

Дрібною росою.

Т. Шевченко

Учитель. Який клімат характерний для степу? Слово надається кліматологам.

Кліматологи. Радіаційний баланс перевищує 5200 МДж/м2. Пересічна температура липня +20…+24 °С, січня -2…-9 °С. Опадів випадає 300-450 мм, у північному Криму і прибережному Причорномор’ї – 300-350 мм. Вегетаційний період триває 210-245 днів.

Учитель. Які річки за характером течії характерні для степу? Слово надається гідрологам.

Гідрологи. Степова зона належить до маловодних регіонів України. Річковий стік у степовій зоні найнижчий по Україні. Через степову зону протікає багато річок транзитом. Серед них дві з найбільших у Європі річок – Дунай і Дніпро, а також Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець. Багато степових річок улітку повністю або частково пересихають.

Завдання. Нанесіть найбільші річки степу на контурну карту.

Учитель. Зверніть увагу на грунти. Це родючі чорноземи, які займають майже 90 % території зони. Саме ці грунти сприяли розвитку сільського господарства та спричинили розораність нашої зони. На сьогоднішній день майже всі угіддя розорані. Слово надається грунтознавцям.

Грунтознавці. Важливим природним ресурсом степової природної зони є її родючі грунти, насамперед чорноземи. Зона посідає перше місце в Україні за площею чорноземів. Степова зона належить до районів пізнього сільськогосподарського освоєння. Ще на початку ХІХ ст. великі рівнинні площі тут були переважно цілинними.

Учитель. Степова зона за наших часів характеризується значними змінами, оскільки найбільше за інші підпала під вплив господарської діяльності людини. Слово надається екологам.

Екологи. Степова зона добре освоєна. У природному вигляді ділянки степу збереглися лише в заповідниках, на схилах ярів, балок.

Найбільшою загрозою для природної зони є водна ерозія, яка вилучає гектари грунтів із сільськогосподарського обігу; на лесових породах, які дуже поширені в лісостепу, розвиваються процеси яроутворення. Тому потрібно регулювати поверхневий стік, зберігати й насаджувати нові дерева, поліпшувати агротехнічні заходи.

У степу зосереджено багато об’єктів і територій природно-заповідного фонду: Луганський, Український степовий природні заповідники, Асканія-Нова та Чорноморський біосферні заповідники. У нашому краї Дніпровські пороги, Кам’яні Могили, Великі і Малі Кучугури, Молочний Лиман та ін.

Учитель. Ми визначили природну зону степу, дали коротку характеристику природних компонентів.

Питання. Як ви вважаєте, чому саме на цій території виникло козацтво? Чому тут існувала Запорозька Січ?

Учень. Територія Дикого поля була спустошена набігами кримських татар і турок. Ці землі були придатні для занять землеробством. Із півночі вони захищались дніпровськими порогами, ці землі були багаті тваринами, річки – робою. Тут, у дніпровських плавнях, можна було легко сховатися селянам, які втікали від панів, звільняючись від кріпацтва. У нашому краї багаті чорноземи, придатні для занять землеробством і скотарством.

Учитель. Ось погляньте на історичну карту. Це територія Гетьманщини. Саме національна визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького, яка розпочалась у 1648 р., і переможні битви 1648-1649 рр., у результаті яких значну частину українських земель було звільнено від польської влади, сприяли утворенню Української козацької держави – Війська Запорозького. В історичній науці цю державу, а також її територію називають Гетьманщиною.

– Поясніть зображене.

– Що таке клейноди?

– Покажіть їх.

Краєзнавець. У XV ст. починає формуватися козацтво, яке стає окремим суспільним утворенням із певними правами і привілеями, має свою територію, незалежну від будь-якої державної адміністрації.

У XVI ст. з’являється Запорозька Січ – головна військова база козаків, своєрідна столиця запорозьких земель, яка час від часу змінювала своє місце розташування.

Завдання. Назвіть і покажіть на карті розташування Січей.

Учень. Хортицька, Томаківська, Базавлуцька, Микитівська, Чортомлицька, Кам’янська, Олешківська, Нова Січ.

Учитель. Чим знаменита Чортомлицька Січ?

Документаліст. З найдавніших часів природні багатства понаддніпрянських степів приваблювали до себе людей.

1489 р. – згадка про козаків на Поділлі у “Хроніці” польського історика М. Бельського.

1492 р. – татарський хан скаржився в листі великому князю литовському Олександрові, що козаки напали на татарські кораблі.

1499 р. – у грамоті великого князя литовського Олександра Ягеллона київському воєводі вказувалося, що козаки повинні давати десяту частину своїх доходів.

1550 р. – подорожні записки польського дипломата Михалона Литвина, в яких згадується про козаків.

Термін “козак” уперше згадано в “таємній історії” моголів (1240).

Слово “козак” зафіксовано в половецькому словнику 1303 р. та урядових документах генуезьких колоній.

(Лунає пісня.)

Гей, шуми,

Великий Луже,

Мати Хортиця, співай,

Запорожців плем’я дуже,

Повернулось в рідний край.

Щоб воскресла наша слава,

Наша пісня і дума,

Земляки, ставайте в лави.

Запорізького коша.

Приспів:

Наша мова солов’їна –

Піде з нами Україна,

Поки будуть козаки!

То не вітер лине з поля

В придніпровській стороні,

То летить козацька воля

На буланому коні.

Сходить сонце, золотиться,

Мов козацька булава.

Ще не висохла криниця –

Запорізька Січ жива.

Приспів

Краєзнавець. У результаті національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького у 1649 р. Зборівський мирний договір дав можливість вдатися до державного будівництва.

Питання

– Хто такий Богдан Хмельницький?

– Погляньте на портрет Хмельницького. Що свідчить про те, що він гетьман?

Краєзнавці:

– Формування Української держави здійснювалося в ситуації війни, і це зумовило її форму та складові частини.

– Для виконання державних функцій було пристосовано полково-сотенну організацію козацтва Запорозької Січі.

– Ця організація стала єдиною політико-адміністративною та судовою владою в Україні.

– Особливістю козацької держави був її військовий характер, який зумовлювався необхідністю виборювати незалежність і традиціями Війська Запорозького.

– Вищі військові урядники обіймали і вищі державні посади.

– Для формування держави бракувало сприятливих умов, територія вільної України не була стабільною.

Документалісти:

Гетьманщина мала політичну владу, найвищий законодавчий орган – Генеральну раду.

– Головою виконавчої влади був гетьман.

– За гетьмана діяв уряд – Рада генеральної старшини, яка допомагала керувати державою.

– Судова влада зосереджувалась у руках гетьмана, при ньому діяв Генеральний військовий суд.

– Держава охоплювала територію Київського, Брацлавського і Чернігівського воєводств, частину Волинського і Подільського воєводства.

– У державі існував політико-адміністративний устрій. Територія поділялася на полки, а полки – на сотні.

– Столицею козацької держави й гетьманською резиденцією був Чигирин.

– Існувала фінансова система і податок, було створено Державний скарб Війська Запорозького.

– Джерелами прибутку були промисли, торгівля, загальні податки.

– Щорічний прибуток Державного скарбу становив мільйон золотих.

– В обігу держави існували грошові знаки: польські монети, турецькі гроші.

– Карбувалась власна монета.

– Створювалось українське військо, армія була однією з най – сильніших у Європі.

– Українська козацька держава – Гетьманщина – мала власний герб – зображення козака з рушницею.

Документалісти. В основі створення держави лежала ідея української соборності в побудові Української держави. Б. Хмельницький геніально поєднав ідею старої князівської України-Русі з новою ідеєю козацької державності. Одночасно він врахував і практику багатьох тогочасних Європейських держав.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

VII. Підсумок уроку

Учитель. Скажіть, будь ласка, який можна зробити висновок і як ми можемо відповісти на проблемне запитання, поставлене на початку уроку: “Які природні умови нашого краю вплинули на економічний і політичний розвиток у XVI-XVII ст.?”

Висновок (роблять учні). Географічне положення нашого краю сприятливе для господарського і культурного розвитку.

Територією протікає р. Дніпро – третя за розмірами річка Європи, що є важливою транспортною артерією України, яка сполучає наш край з іншими регіонами і Чорним морем.

Запорізький край лежить на перетині важливих торговельних шляхів: з Європи в Азію, з Півночі на Південь.

Географічне положення нашого краю викликало постійну зацікавленість інших держав, що сприяло підвищенню і захисту національної культури, створенню незалежної Української держави, формування якої розпочалось за часів існування козацтва.

VIII. Домашнє завдання

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СТЕПОВА ЗОНА УКРАЇНИ ТА ПРИЧИНИ КОЗАЦЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ - Плани-конспекти уроків по географії