Структура періодичної системи у світлі теорії будови атома

Тема 3

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

УРОК 49

Тема. Структура періодичної системи у світлі теорії будови атома

Цілі уроку: розширити знання учнів про періодичну систему хімічних елементів; на підставі знань про будову атома й будови електронних оболонок атомів показати взаємозв’язок між розміщенням хімічних елементів у періодичній системі та їхніми властивостями; показати взаємозв’язок періодичної зміни електронних структур атомів хімічних елементів та їх властивостей.

Тип

уроку: узагальнення й систематизація знань.

Форми роботи: фронтальне опитування, виконання тренувальних вправ.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань

Аналіз письмової самостійної роботи.

Фронтальне опитування (робота з періодичною системою хімічних елементів Д. І. Менделєєва)

1. Скільки енергетичних рівнів, заповнених електронами, мають атоми елементів з порядковими номерами:

А) 17;

Б) 29;

В) 42?

Складіть схему будови атома й електронну формулу.

2.

Напишіть електронні формули елементів:

А) Фосфор;

Б) Калій;

В) Аргон;

Г) Магній;

Д)* Скандій.

3. Розподіліть на p-підрівні:

А) три електрони;

Б) чотири електрони;

В) шість електронів.

4. Електронна формула атома має закінчення…3р3. Напишіть повну електронну формулу цього елемента, визначте його порядковий номер і назву.

5. Складіть схему взаємозв’язку понять у періодичній системі й будови атомів. (Учні під керівництвом учителя складають схему.)

Поняття в періодичній системі

Будова атома

А. Порядковий номер елемента

А) Величина заряду ядра;

Б) кількість протонів;

В) кількість електронів

Б. Номер періоду

Число енергетичних рівнів, головне квантове число

В. Номер групи

А) Максимальна кількість електронів у атомі, які можуть брати участь в утворенні хімічних зв’язків (валентні електрони);

Б) для елементів головних підгруп – кількість електронів на зовнішньому рівні

Г. Зміна властивостей у періодах

А) Зростає заряд ядра – зростає порядковий номер;

Б) збільшується кількість електронів на зовнішньому рівні;

В) збільшується сила притягання електронів зовнішнього рівня до ядра;

Г) число енергетичних рівнів однакове;

Д) спостерігається стискання енергетичних рівнів, радіус атомів незначною мірою зменшується;

Е) чим більша кількість електронів на зовнішньому рівні, тим важче атому віддавати електрони й тим легше приєднувати електрони інших атомів

Д. Зміна властивостей у групах

А) Зростає заряд ядра – зростає порядковий номер;

Б) збільшується число енергетичних рівнів;

В) кількість електронів на зовнішньому рівні однакова;

Г) розмір атома збільшується;

Д) слабшає сила притягання електронів зовнішнього рівня до ядра;

Е) чим більший радіус атома й менша кількість електронів, тим легше атом віддає електрони й важче приєднує електрони інших атомів

6. Інертні елементи мають таку електронну формулу зовнішнього енергетичного рівня: ns2np6. Запишіть електронні формули атомів Неону й Аргону. Проаналізуємо ці формули.

– Скільки вільних квантових комірок на зовнішньому рівні?

– Яка кількість неспарених електронів?

– Скільки пар електронів на зовнішньому рівні?

– Скільки електронів може приєднати атом?

– Чому?

Тому що зовнішній енергетичний рівень атомів Неону й Аргону завершений.

III. Практика на прикладах

Завдання 7. Складіть схему будови атома Натрію та іона Na+.

Структура періодичної системи у світлі теорії будови атома

Схема будови якого атома така сама, як і іона Натрію?

Завдання 8. Складіть схему будови атома Флуору та іона F-.

Структура періодичної системи у світлі теорії будови атома

Схема будови якого атома така сама, як і іона Флуору?

Завдання 9. Самостійно побудувати схему будови атома та іона:

А) Магнію;

Б) Хлору

Завдання 10. Подумайте і складіть схему будови іонів S-2, S+4, S+6. Порівняйте будови атома Сульфуру та іонів Сульфуру. Чим вони відрізняються? Чим вони подібні?

Завдання 11. У періодичній системі групи поділяються на головні й побічні. Вони включають елементи, подібні за будовою атома.

Елементи, в яких останній заповнюваний підрівень – s, називають s-елементами. В яких групах розташовуються s-елементи? (У I, II групах, головній підгрупі)

Завдання 12. Використовуючи періодичну систему хімічних елементів, наведіть приклади p-елементів.

Елементи, в яких останній заповнюваний електронами підрівень – р, називають p-елементами. В яких групах періодичної системи перебувають p-елементи? (У III-VIII групах, головній підгрупі)

Завдання 13. Використовуючи періодичну систему хімічних елементів, наведіть приклади p-елементів.

У побічних підгрупах розташовані елементи, в атомах яких електронами заповнюється (d-підрівень, – це d-елементи. На зовнішньому рівні в атомах цих хімічних елементах перебуває один-два s-електрони. Скільки таких елементів може бути в кожному періоді періодичної системи? Чому? Тому що максимальна кількість електронів на d-підрівні – 10.

Завдання 14. Використовуючи періодичну систему хімічних елементів, наведіть приклади d-елементів.

У нижній частині таблиці окремо розташовані два ряди хімічних елементів, що називаються лантаноїди й актиноїди. В якому періоді вони мають розташовуватися? Скільки таких елементів у кожному періоді? Чому? Елементи лантаноїди й актиноїди відрізняються від решти хімічних елементів тим, що в них заповнюється електронами f-підрівень, максимальна кількість електронів на f-підрівні – 14, тому й f-елементів у кожному періоді – 14.

Завдання 15. Використовуючи періодичну систему хімічних елементів, наведіть приклади f-елементів.

IV. Підбиття підсумків уроку

1. Що нового ви дізналися сьогодні на уроці?

2. Чому в короткоперіодній формі періодичної системи є головні й побічні підгрупи? Чим відрізняються елементи, розташовані в головній і побічній підгрупах?

3. Яка максимальна кількість періодів може бути в періодичній системі?

4. Яка максимальна кількість груп може бути в періодичній системі? Чому?

5. Чому змінюються властивості хімічних елементів у періодах і групах?

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання, виконати вправи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Структура періодичної системи у світлі теорії будови атома - Плани-конспекти уроків по хімії