Структура Верховної Ради України

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§15. Верховна Рада України та Президент України в системі органів державної влади

2. Структура Верховної Ради України.

Конституційний склад Верховної Ради України – 150 народних депутатів. Кандидат у народні депутати України повинен бути громадянином України, не молодшим 21 року та проживати в Україні протягом останніх 5 років. Строк повноважень народних депутатів – 5 років. Зі складу народних депутатів обираються Голова Верховної Ради та його заступники. Вони підзвітні Верховній

Раді України іі можуть бути нею відкликані (зняті з посад). Голова веде засідання Верховної Ради України, представляє парламент в Україні та за її межами, підписує акти, прийняті Верховною Радою, організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради. Іноді його називають словом англійського походження – “спікер”, тобто “той, хто говорить*.

Структура Верховної Ради України

У залі засідань Верховної Ради України

До структури Верховної Ради України входять комітети та депутатські фракції, спеціальна контрольна комісія з питань приватизації, апарат Верховної Ради.

Для попереднього розгляду

законопроектів, інших питань, що розглядаються Верховною Радою, створюються комітети Верхов­ної Ради України за сферами суспільного життя. Верховна Рада кожного скликання (після чергових парламентських виборів) самостійно визначає кількість комітетів і їх склад. Нині у Верхов­ній Раді України є комітети з питань науки і освіти; з питань соціа­льної політики та праці; бюджету; з питань національної безпеки н оборони тощо. Саме в комітетах (їх членами є депутати – пере­важно фахівці в галузі, якою відає комітет) виконують непомітну, але дуже важливу роботу, від якої залежить успіх діяльності парла­менту. У разі потреби Верховна Рада України створює тимчасові спеціальні й слідчі депутатські комісії для аналізу окремих проблем, конфліктів тощо. Так, спеціальна комісія розглядала дії посадових осіб під час серпневих подій 1991 р. Комісії працювали в справах, пов’язаних із відомим “касетним скандалом”, убивствами політичних діячів, журналістів тощо. Комісії створюють для виконання певного доручення Верховної Ради України, на певний час, але права їх досить широкі.

Структура Верховної Ради України

Структура Верховної Ради України

Важливу роль у Верховній Раді України відіграють фракції, до складу яких входять депутати однієї партії (виборчого блоку).

Відповідно до конституції фракції, до складу яких входить біль­шість народних депутатів України, утворюють коаліцію більшості, яка має право подавати Президентові України кандидатуру Прем’єр – міністра України.

Верховна Рада України обирає голову та членів Рахункової па­лати, яка контролює надходження коштів до Державного бюджету України та їх використання, а також уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Верховна Рада має власний друкований орган: газету “Голос України”, журнал “Віче” та офіційний нормативний бюлетень “Відомості Вер­ховної Ради України*. Робочим органом, що забезпечує функціону­вання парламенту України, є апарат Верховної Ради України. який формується з державних службовців. Діяльність Верховної Ради України забезпечують також Інститут законодавства та Парла­ментське видавництво.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Структура Верховної Ради України - Правознавство