Структурна політика

Структурна політика – довготермінова стратегічна мета, обгрунтування відповідної програми структурної перебудови і вибір пріоритетних напрямів розвитку народного господарства та комплекс заходів з боку держави та наднаціональних органів щодо їх реалізації. Структурна перебудова економіки України передбачає: 1) всебічну інвентаризацію підприємств та їхніх господарських зв’язків для виявлення нераціональних (з огляду на транспортні витрати, якість комплектуючих виробів та ін.); 2) з’ясування економічної доцільності функціонування

деяких базових галузей промисловості з метою перерозподілу праці й капіталу з перших у другі. Основними критеріями добору таких галузей є: їх експортний потенціал або можливість його нарощування; прискорений розвиток цих галузей, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності більшості інших галузей промисловості тощо. Найперспективнішими галузями в Україні є електронна, машинобудування, суднобудування, сільське господарство, харчова й текстильна промисловість, охорона здоров’я, охорона довкілля, яким першочергово повинні надаватися фінансова підтримка з боку держави, ресурси, податкові, кредитні пільги,
вони повинні бути об’єктами регулювання умов конкуренції. С. п в Україні повинна спрямовуватися на випереджальне зростання: 1) сфери нематеріального виробництва порівняно з матеріальним; 2) групи “Б” порівняно з групою “А”; 3) другого підрозділу порівняно з першим; 4) виробництва засобів виробництва для галузей, орієнтованих на задоволення потреб населення у предметах споживання (для сільського господарства, легкої та харчової промисловості), порівняно з виробництвом засобів виробництва для галузей важкої промисловості. Слід також поступово переорієнтовувати національну економіку на розвиток новітніх галузей епохи розгортання інформаційної революції (див. Галузі передові; Нововведення). Для реалізації С. п. необхідно розробити цільові комплексні програми розвитку НДДКР, фінансувати проекти із використанням контрактної форми й переважно на конкурсній основі; створити комплексну систему непрямого стимулювання розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності через механізм податкової, амортизаційної, кредитної політики; розробити систему заходів для залучення іноземних інвестицій; радикально перебудувати систему управління інноваційними процесами, зокрема сприяння налагодженню горизонтальних зв’язків між НДДКР, виробництвом і торгівлею, з орієнтацією всіх трьох ланок на потреби споживачів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Структурна політика - Економічний словник