Суспільний поділ праці

Суспільний поділ праці – сукупність різних видів виробничої діяльності. Світовий поділ праці – основна форма суспільного виробництва, існує в різних формах, що відповідають рівню розвитку продуктивних сил і характеру виробничих відносин. Світовий поділ праці ділиться на загальний, що означає поділ суспільного виробництва на крупні роди (промисловість, землеробство, транспорт тощо); частковий – поділ родів на види, підвиди; одиничний – поділ праці всередині підприємства відповідно до технологічного процесу і його організації.

Поряд з цим існує професійний поділ праці, тобто спеціалізація працівників; територіальний – спеціалізація виробництва в межах однієї країни, економічних районів; міжнародний – спеціалізація окремих країн у випуску певних товарів. С. п. п. – один з головних чинників розвитку знарядь праці, технології та організації виробництва. Шляхом С. п. п. досягається обмін трудовою діяльністю, в результаті чого працівник певного виду конкретної праці отримує можливість використовувати інші потрібні йому вироби. Генезис С. п. п, включає три етапи. Це – виділення скотарських племен, відокремлення ремесла від землеробства,
відособлення торгівлі. Цей напрям еволюції С. п. п. сприяв зростанню продуктивних сил, створив матеріальні передумови для регулювання обміну, виникнення приватної власності і поділу суспільства на класи, розмежування між містом і селом, фізичною та розумовою працею тощо. Під впливом науково-технічного прогресу, розширення сфери взаємодії людини з природою, відбувається постійне поглиблення С. п. п., що виявляється у розвитку спеціалізації виробництва, в т. ч. галузевої, міжгалузевої, предметної, подетальної, агрегатної, технологічної. Про загальний рівень розвитку С. п. п. в Україні свідчить структура її національного доходу на початку 90-х років XX ст. Зокрема, частка промисловості становила 43%, сільського господарства – 28%, будівництва – 11%, зовнішньої торгівлі – 6%, зв’язку і транспорту – 5%, інших сфер економіки – 7%. Це характеризує Україну як індустріально-аграрну державу, яка має резерви та повинна орієнтуватись на проведення суттєвих структурних зрушень у суспільному виробництві на основі розвитку С. п. п.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Суспільний поділ праці - Економічний словник