СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Розділ 6

РОЗРАХУНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Радикальні зміни в економіці України, які відбулися в 90-ті роки минулого століття пов’язані насамперед з трансформацією господарського механізму і приведенням матеріально-технічної бази у відповідність до досягнень світової науки і техніки. В сучасному економічному середовищі, розвиток якого здебільшого визначається конкуренцією, і успіхи, і невдачі суб’єктів підприємництва, особливо в галузях матеріального виробництва, можна безперечно пояснити

їх здатністю до об’єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання наявного і прогнозного фінансового стану підприємства.

Саме злободенність фінансової проблематики пояснює той факт, що вона постійно перебуває в полі зору керівництва держави, так чи інакше порушується в багатьох законодавчих та інших нормативних актах, різні її аспекти обговорюють науковці і публіцисти. Питання фінансового стану підприємства має комплексний характер, а тому досліджується з організаційного, правового, фінансового, економіко-статистичного аспектів.

Зазначене підвищує роль фінансового аналізу в оцінці фінансових результатів

діяльності і насамперед наявність, розміщення і використання капіталу та доходів. Результати такого аналізу потрібні власникам, кредиторам, інвесторам, постачальникам, податковим та статистичним службам, менеджерам та керівникам підприємств.

Застосування методики системного аналізу і синтезу фінансової діяльності уможливлює поєднання двох принципів дослідження – “від простого до складного” і “від загального до часткового”. Відповідно до цих принципів необхідно, по-перше, визначитися зі змістом загальних понять і їхніх зв’язків, а по-друге, необхідно розглянути конкретні проблеми фінансового аналізу.

6.1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Фінанси підприємств виражають відносини економічного базису, а саме – ту частину відносин, що пов’язана з формуванням і використанням фінансових ресурсів для відтворення і розвитку економіки. Фінанси торкаються широкого кола проблем, ними займаються фахівці всіх напрямів. Фінанси підприємств стимулюють або обмежують розвиток окремих галузей і виробництв, створюють передумови зниження витрат виробництва і обігу, підвищення конкурентоспроможності продукції на ринку.

Фінанси підприємств як наука не розкривають “таємниць” збагачення, одержання великих доходів, досягнення фінансового успіху. Однак вони підказують напрями, способи і методи; дають рекомендації, за яких економічних умов можна досягти ділового успіху.

Фінанси підприємств виражають грошові відносини, що виникають у процесі виробничо-економічної діяльності і функціонування, забезпечують процес виробництва й одержання прибутку.

Вирізняють три основні функції фінансів підприємств: відтворювальну, розподільчу і контрольну:

– відтворювальна функція – це забезпечення збалансованого руху матеріальних і фінансових ресурсів підприємства на всіх стадіях кругообігу капіталу в процесі простого і розширеного відтворення;

– розподільча функція фінансів тісно пов’язана з відтворювальною функцією, адже дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг зазнає розподілу і перерозподілу. У процесі підприємницької діяльності здійснюється розподіл фінансових ресурсів;

– контрольна функція полягає в контролі за реальним грошовим обігом, формуванням фондів коштів. Контрольна функція фінансів не існує окремо, сама по собі, вона пов’язана з відтворювальною і розподільчою функціями.

Необхідність існування фінансів підприємства пояснюється потребою у ресурсах, необхідних для нормальної діяльності підприємства. Завдяки фінансовим ресурсам забезпечуються потреби виробництва в оборотному капіталі, інвестиціях. На рис. 6.1 показано основні фінансові ресурси підприємства і джерела їх формування.

СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 6.1. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства

Визначень фінансових ресурсів підприємства, фінансового менеджменту та фінансового аналізу багато, і вони пов’язані між собою.

Фінансові ресурси підприємства – це економічна категорія, фінансовий менеджмент – це діяльність, спрямована на використання фінансових ресурсів, яка є частиною системи економічного управління підприємства, а фінансовий аналіз – це інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА - Довідник з економіки