Світове господарство: зміст і основні етапи розвитку. Форми міжнародних економічних відносин: світова торгівля, міжнародний рух капіталів, міжнародна валютна система, міграція робочої сили, науково-технічне співробітництво та глобальна інформаційна мережа. Суб’єкти світового господарства

УРОК 81

Світове господарство: зміст і основні етапи розвитку.

Форми міжнародних економічних відносин: світова торгівля, міжнародний рух капіталів, міжнародна валютна система,

Міграція робочої сили, науково-технічне співробітництво та глобальна інформаційна мережа. Суб’єкти світового господарства

Мета уроку: ознайомити учнів із поняттям “світове господарство”; розглянути етапи формування світового господарства та сучасні форми існування міжнародних економічних відносин; розвивати допитливість і самостійність;

виховувати економічне мислення; розвивати навички самоконтролю.

Основні поняття: світове господарство, міжнародна міграція трудових ресурсів, міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародний рух капіталу, міжнародні валютні відносини, міжнародний бізнес, суб’єкти міжнародної торгівлі.

Тип уроку: вивчення й первинного закріплення нових знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

>> Обговорення ситуації

Уявіть, що водій заїжджає на місцеву заправну станцію і заливає в бак бензину на 15 доларів, після чого платить цю суму власнику заправки.

Як цю ситуацію можна перенести на країни, які мають певні товари та продають їх іншим країнам? Чому виникає потреба завозити продукцію чи вивозити її з інших країн? Хто виграв, а хто програв у цій ситуації?

Розв’язання

Це приклад обміну, або торгової угоди, оскільки відбувся обмін 15-ти доларів на бензин. Цю ситуацію можна інтерпретувати так, що обидві сторони водночас щось і придбали, і втратили або віддали. Водій позбувся 15 доларів своєї купівельної спроможності, але придбав кілька літрів бензину. Власник заправки розстався з кількома літрами бензину, але збільшив свою купівельну спроможність на 15 доларів. Подивившись на цей обмін з іншого боку, можна зробити висновок, що обидві сторони мають загальний, або чистий, прибуток. Кожен з учасників угоди, мабуть, почувається після неї більш багатим, оскільки в кожного тепер є щось більш цінне порівняно з тим, що він віддав. Водій, мабуть, цінує повний бак бензину більше, ніж 15 доларів, а для власника заправки, напевно, 15 доларів дорожчі за проданий бензин. Кожен учасник придбав більше, ніж утратив. Якби це було не так, водій не віддавав би гроші, а власник заправки – бензин.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Світова економіка стосується кожного з нас безпосередньо. Ми користуємося речами, виготовленими в різних країнах. Багато вітчизняних товарів містять складові, вироблені іншими країнами. Україна ввозить та вивозить товари з більш ніж 185-ти країн світу. Тісна співпраця національних економік сприяла виникненню цілісного утворення, яке називають системою світового господарства.

Світове, або всесвітнє, господарство є сукупністю національних економік і особливою сферою суспільно-виробничих зв’язків, що виходять за територіальні межі окремих країн, – міжнародних економічних відносин.

За сучасних умов економічна замкнутість національних господарств не лише нераціональна, а практично неможлива. Загальною стала тенденція дедалі більшої взаємозалежності національних економік.

Суть світового господарства визначається тим універсальним зв’язком між національними господарствами, який забезпечує їхню реальну єдність на грунті міжнародного поділу праці, науково-технічної та виробничої торгівлі, валютних і кредитних відносин, тобто міжнародними економічними відносинами.

IV. Вивчення нового матеріалу

На дошці заздалегідь написано таблицю.

Основні етапи розвитку світової економіки

Номер етапу

Тривалість

Характеристика

І

XV-XVII ст.

Зародження світового капіталістичного ринку: Великі географічні відкриття, поява колоній, революція цін, мануфактурний період

II

XVIII-XIX ст.

Формування світового капіталістичного ринку, виникнення і розвиток загальносвітового поділу праці: промисловий переворот, буржуазні революції, перехід від мануфактурної до фабричної системи

III

Кінець XIX – перша половина XX ст.

Формування системи загальносвітового поділу праці та на її основі – всесвітнього господарства: електротехнічна революція, двигуни внутрішнього згоряння, економічний поділ світу, перехід до монополістичного капіталізму

IV

Від 50-х pp. XX ст. до сьогодні

Функціонування системи загальносвітового поділу праці, посилення взаємозалежності економік усіх країн: науково-технічна революція, процеси інтернаціоналізації та інтеграції

>> Запитання для обговорення

1. Поміркуйте, яке значення має виокремлення етапів розвитку світової економіки?

2. У чому полягають особливості сучасного етапу?

Найдавнішою формою міжнародних економічних відносин (МЕВ) є світова торгівля. З часом ускладнення цих відносин створило й інші форми – міжнародну міграцію трудових ресурсів, міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародний рух капіталу, міжнародні валютні відносини, міжнародний бізнес, які реалізуються в рамках світового господарства.

Міжнародна трудова міграція – це форма МЕВ, що полягає в перетіканні трудових ресурсів з одних країн до інших і виражає процес перерозподілу трудових ресурсів між ланками світового господарства.

Науково-технічне співробітництво здійснюється у формі спільних програм науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт шляхом об’єднання наукових, фінансових і матеріальних ресурсів, створення спільних науково-дослідних груп фахівців або організацій.

Міжнародний рух (вивезення) капіталу – це переміщення за кордон капіталу в різних його формах (товарній, грошовій) для отримання прибутку або підприємницької вигоди.

Міжнародні валютні відносини – це сукупність валютно-грошових і розрахунково-кредитних зв’язків у світогосподарській сфері, що виникають у процесі взаємного обміну результатами діяльності національних господарств.

Міжнародний бізнес – це сфера практичної реалізації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, будівельних, торговельних, сервісних програм та іншої діяльності господарськими суб’єктами двох або більше країн з метою взаємовигідної співпраці, отримання економічного прибутку та досягнення міцних позицій на ринку.

Суб’єктами міжнародної торгівлі є приватні, акціонерні, кооперативні та інші підприємства, а також транснаціональні корпорації (ТНК) і власне держави, об’єктами – товари й послуги.

Транснаціональні корпорації – це корпорації, у яких головна компанія належить капіталу однієї країни, а філії перебувають у багатьох країнах. Вони є найбільш інтегрованими мікроструктурами (наприклад, “Chrisler”, “General Motors”, “Volkswagen”, “Toyota”, “Honda”, “Ехооп”, “Mobil”, “Texaco”).

До товарів належать матеріальні ресурси (сировина, напівфабрикати, готові вироби та їхні складові) і нематеріальні (авторські права, патенти, ліцензії, ноу-хау, фірмові знаки). Послуги поділяють на транспортні, банківські, біржові, посередницькі, інформаційні, туристичні тощо.

Наведіть приклади міжнародних економічних відносин з вашого життєвого досвіду. (Поїздки за кордон для навчання, туризму або оздоровлення, прийом іноземних гостей, комерційні поїздки, створення підприємств з іноземним капіталом у нашій місцевості)

V. Закріплення нових знань і вмінь

1 ). Розв’яжіть тестові завдання

1. Укажіть, що означає поняття “світове господарство”:

А) міжнародний рух факторів виробництва і товарів;

Б) сукупність продуктивних сил світової економіки;

В) сукупність міжнародних економічних зв’язків;

Г) спільне господарство країн світу.

2. Як впливає міжнародний рух капіталу на розвиток світового господарства?

3. Історично першою формою економічного міжнародного співробітництва вважається:

А) міжнародна валютна система;

Б) міжнародна економічна інтеграція;

В) світова торгівля;

Г) міжнародне співробітництво в науково-технічній сфері.

4. Назвіть суб’єкти міжнародних економічних відносин і поясніть їх взаємодію на різних господарських рівнях.

5. Важливим фактором розвитку міжнародної торгівлі, що діє всупереч процесу глобалізації, є:

А) регіоналізація міжнародної торгівлі;

Б) зростання відкритості економік провідних країн світу;

В) розширення світового фінансового ринку

Г) поглиблення міжнародного поділу праці.

6. Міжнародний рух технології може вважатися:

А) міжнародною торгівлею специфічним товаром;

Б) міжнародним рухом фактора виробництва;

В) міжнародною кооперацією

Г) всі відповіді вірні.

Відповіді: 1 – в; 3 – в; 5- а; 6 – б.

2 ). Завдання

Розподіліть наведені нижче характеристики по колонках.

Виграш країни – імпортера трудових ресурсів (КІ)

Виграш країни – експортера трудових ресурсів (КЕ)

1) Країна отримала дешеву, молоду робочу силу. (КІ)

2) Отримала готових спеціалістів. (КІ)

3) Валютні перекази іммігрантів своїм сім’ям (валюта, що осідає в банках). (КЕ)

4) У такій країні прискорюється економічне зростання, зростає державний бюджет. (КІ)

5) Ослаблює проблему безробіття. (КЕ)

6) Підвищується кваліфікація працівників, які повернулись назад. (КЕ)

Відповідь:

Виграш країни – імпортера трудових ресурсів (КІ)

Виграш країни – експортера трудових ресурсів (КЕ)

1, 2, 4

3, 5, 6

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Скласти словник термінів і понять з теми.

3. Відвідати один із найближчих до вашого будинку магазинів. Записати назви конкретних товарів у ньому, вироблених в інших країнах. Указати назви країн-виробників.

4. Користуючись додатковою літературою або джерелами мережі Інтернет, знайти інформацію про товари й послуги у вашій області чи місті, що експортуються до інших країн. Проаналізувати передумови, що визначили експортну спрямованість цих виробництв. Підготувати коротке повідомлення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Світове господарство: зміст і основні етапи розвитку. Форми міжнародних економічних відносин: світова торгівля, міжнародний рух капіталів, міжнародна валютна система, міграція робочої сили, науково-технічне співробітництво та глобальна інформаційна мережа. Суб’єкти світового господарства - Плани-конспекти уроків по хімії