Тарифні угоди

Тарифні угоди – договір між представниками сторін з питань оплати праці і соціальних гарантій. Т. у. укладаються на таких рівнях: міжгалузевому (генеральна Т. у.), галузевому (галузева Т. у.), територіальному і комунальному (регіональна Т. у.), виробничому (Т. у. як складова частина колективного договору). Норми генеральної Т. у. обов’язкові для врахування на подальших рівнях колективних переговорів, норми галузевої, регіональної Т. у.- на виробничому рівні як мінімальні гарантії. Сторонами генеральної угоди є професійні спілки, які об’єдналися

для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди, та власники або уповноважені ними органи, які об’єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди, на підприємствах яких зайнята більшість найманих працівників. Сторонами угоди на галузевому рівні є власники, об’єднання власників або уповноважені ними органи і профспілки чи об’єднання профспілок або інших представницьких організацій трудящих, які мають відповідні повноваження, достатні для ведення переговорів, укладення угоди та реалізації її норм на більшості підприємств, що входять у сферу їхньої дії.
Угода на регіональному рівні укладається між місцевими органами державної влади або регіональними об’єднаннями підприємців, якщо вони мають відповідні повноваження, і об’єднаннями профспілок чи іншими уповноваженими трудовими колективами органами. Угодою на державному рівні регулюються основні принципи і норми реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин, зокрема щодо гарантій праці і забезпечення продуктивної зайнятості; мінімальних соціальних гарантій в оплаті праці і доходах усіх груп і верств населення, які забезпечували б достатній рівень життя; розміру прожиткового мінімуму, мінімальних нормативів; соціального страхування; трудових відносин, режиму роботи і відпочинку; умов охорони праці і навколишнього природного середовища; задоволення духовних потреб населення. Угодою на галузевому рівні регулюються галузеві норми, зокрема щодо нормування й оплати праці, встановлення для підприємств галузі мінімальних гарантій заробітної плати відповідно до кваліфікації на основі єдиної тарифної сітки мінімальних розмірів доплат і надбавок з урахуванням специфіки, умов праці окремих професійних груп і категорій працівників галузі; встановлення мінімальних соціальних гарантій, компенсацій, пільг в оплаті праці і зайнятості; трудових відносин; умов і охорони праці; житлово-побутового, медичного, культурного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку. Галузева угода не може погіршувати становище трудящих порівняно з генеральною угодою. Угода на регіональному рівні регулює норми соціального захисту найманих працівників підприємств, включає вищі порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги. Галузеві та регіональні угоди підлягають повідомній реєстрації Міністерством праці України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тарифні угоди - Довідник з правознавства